Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Veroorzaakt God rampen

Vele gelovigen kunnen niet geloven dat rampen en onheil van de Heer komen. Zij motiveren dit door zijn liefde te vertalen naar de onmogelijkheid ons te straffen. Deze visie, deze gevolgtrekking komt van onze westerse kijk op opvoeden. Een ouder die zijn kinderen bestraft is al snel ouderwets, of erger.

Inleiding

De gedachte dat de liefde van God en de bestraffing elkaar uitsluiten, is echter niet bijbels. In feite staat er precies het tegenovergestelde. Er komen wel degelijk rampen en oordelen over ons als wij ons misdragen. Als je Amos 1 en 2 leest dan wordt dit al duidelijk. Dit is slechts een van de vele voorbeelden, maar in Amos 3:6 is wel heel expliciet:

Gebeurd er een ramp in de stad zonder dat de Heer die bewerkt?

Oeps, wat moeten we daar dan mee?

Tegenslag op persoonlijk niveau

Voordat ik verder in ga op rampen die meestal betrekking hebben op landen of steden, wil ik eerst ingaan op bestraffing in de persoonlijke relatie. Er is namelijk een grote overeenkomst tussen hoe God met mensen omgaat , en hoe hij met naties omgaat.

Een van de meest opmerkelijke dingen van onze Vader is dat hij ons heel veel vrijheid geeft om te doen wat we willen, ondanks de keuzen die we maken. Maar onze vrijheid heeft door ons eigen toedoen een heel hoge prijs.

Prediker 8
[11] Omdat slechte daden niet onmiddellijk worden bestraft, is de mens steeds uit op het kwaad.

Judith 8
[27] Want zoals Hij hen zwaar op de proef gesteld heeft om hun hart te testen, zo bestraft Hij ons niet om ons te straffen; degenen die zich tot Hem richten straft de Heer uit zorg voor hun welzijn.

Naties en rampen

Het tweede boek Makkabeeën 6, 14
[12] Iedereen die dit boek in handen krijgt verzoek ik om zich niet te ergeren aan deze ellende, maar te bedenken dat deze bestraffing niet de ondergang, maar de verbetering van ons volk ten doel had. [13] Het is een bewijs van grote welwillendheid, als God de zondaars niet lang ongemoeid laat, maar ze spoedig hun vergelding geeft. [14] Terwijl de Heer bij de andere naties toegevend met de bestraffing wacht tot ze de maat van hun zonden hebben volgemaakt, doet Hij dat niet met ons. [15] Als Hij onze zonden tot het uiterste laat voortwoekeren, zou zijn bestraffing te laat komen. [16] Maar Hij wil ons zijn barmhartigheid nooit ontzeggen en daarom is het feit dat Hij zijn volk straft met rampen een teken dat Hij het niet in de steek laat.

Een krachtiger weergave is nauwelijks denkbaar:

Jesaja 1:2-9
Hoor, hemelen! Luister, aarde, want de heer neemt het woord. ‘Ik heb zonen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen. [3] Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets; mijn volk heeft geen begrip.’ [4] Wee die zondige natie, dat volk, beladen met schuld, dat geslacht van boosdoeners, die verdorven zonen! Zij hebben de heer verlaten, de Heilige van Israël veracht, zij hebben Hem de rug toegekeerd.

[5] Waarom wilt u nog meer worden geslagen, en gaat u door met uw verzet? Uw hoofd is helemaal ziek, uw hart helemaal uitgeput. [6] Van uw voetzool tot de schedel is er geen plek meer gaaf; het is niets dan builen, striemen en open wonden, die niet gedicht en niet verbonden zijn, noch met olie verzacht. [7] Uw land is een woestenij, uw steden zijn platgebrand, uw akkers worden voor uw ogen door vreemden verslonden. Het is één woestenij, net als bij de vernietiging van Sodom. [8] Sion bleef alleen over, als een hut in een wijngaard, als een slaaphok op een komkommerveld, als een belegerde stad. [9] Als de heer van de machten geen rest voor ons had overgelaten, dan waren wij als Sodom geworden, aan Gomorra gelijk.

Heel het eerste hoofdstuk van Jesaja is als een hartverscheurende schreeuw. (lees verder t.m. vers 31.)

Als u deze dingen leest, denkt u misschien, dit gaat over israel, niet over ons toch? Mijn antwoord daarop is, als u denkt dat wij beter zijn dan zij, dan misrekend u zich vreselijk.

Toelichting

Nu gaan we terug naar prediker 8, wat verder staat een vreemde tekst die, als je hoofdstuk 8 leest, je behoorlijk in verwarring kan brengen.

[14] Maar in de wereld doet zich de ongerijmdheid voor dat er rechtvaardigen zijn wie het vergaat als de slechte mensen, en slechte mensen wie het vergaat als de rechtvaardigen.

Als je nu hierboven kijkt dan krijgt deze vreemde tekst ineens een heel ander licht. Eigenlijk staat er in vers 14: God laat de slechte mens begaan, het is wat de slechte mens wil, maar het zal zijn ondergang worden. Voor de rechtvaardige heeft hij een leerschool die niet altijd even prettig is. Terug naar vers 11: Maar omdat God geen lik-op-stuk beleid toepast, kunnen we de relatie tussen oorzaak en gevolg maar moeilijk leggen.

Maar waarom is de Heer dan niet wat sneller met zijn bestraffingen? Nu denk ik zelf dat een lik-op-stuk beleid de vrije wil van de mens om zeep helpt. Een directe straf is geen goede motivatie. Ik denk dat God ons de kans wil geven om te laten zien waar we zelf voor kiezen en dat hij niet wil dat we alleen maar “goed doen” om zijn straf te ontlopen.

Zijn keuze om de zonde en de straf niet direct op elkaar te laten volgen is een afweging tussen zijn wil om ons vrijheid te geven en zijn verlangen ons te corrigeren en terug te leiden naar de weg van het leven. Hij doet dit uit medelijden voor onze onwetendheid. Ook wil Hij ons ruimschoots de kans geven zelf van onze slechte wegen terug te keren.

Antwoord: Ja, wel degelijk

Het antwoord op de vraag is dus “Ja, dat doet Hij wel degelijk”, alleen, voor ons is de relatie soms lastig te leggen. De bijbel staat vol met voorbeelden waar God Israël de ruimte geeft, waarna ze afvallen, waarna hij ze bestraft, waarna ze zich weer bekeren, en waarna het hele verhaal zich weer herhaald. Het is soms gewoon vermoeiend en triest om te lezen hoe de mens steeds weer in dezelfde valkuilen stapt. Blijkbaar lijden we aan geheugenverlies of een soort dementie.

En dan zie je op TV iemand zeggen: Waartoe zijn wij op de wereld? Antwoord: Wij zijn op de wereld om plezier te maken en een leuk leven te hebben. Tja, hoe naïef kun je zijn? Toch is dat wat veel mensen denken. Ze sluiten zich volledig af voor God en hebben geen flauw benul van wat God hen zeggen wil en waar ze op af stevenen.

Werkt dit altijd zo?

Werkt dit altijd zo? Ligt de oorzaak en gevolg altijd (ver) uit elkaar? Nee, dit werkt niet altijd zo. God laat zich niet vangen in regels. Hij doet wat passend is in de situatie voorhanden. Ook zijn er dingen die hij zelf urgenter vind dan anderen. Ik heb dus een vermoedde dat de oorzaken en gevolgen soms juist ook heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Als je daar voorbeelden van wil zien dan moet je maar eens op zoek gaan naar data van rampen in deze tijd en data van uitspraken, van met name westerse leiders die Israël bedreigen of afvallen. Je vind daar “net iets te veel” overeenkomsten. Zo lijkt de tong van de president van de VS bijvoorbeeld, wel de macht over leven en dood te hebben. Heel beangstigend vind ik het als zo'n veroordeling van Israël op dezelfde pagina van de krant staat als het aantal doden van een orkaan, terwijl de man die deze woorden uitspreekt blijkbaar geen weet heeft van wat hij aanricht, zich niet bewust is van de doden op zijn geweten.

U kunt zichzelf wel onbelangrijk achten, maar u bent toch het hoofd van de verenigde staten. Analoog aan 1-Samuel 15:17

Als we dus gaan zoeken naar verklaringen van rampen in deze tijd en we daarbij gaan zoeken naar de ongerechtigheden van mensen die dit hebben veroorzaakt dan is dit helemaal niet on-bijbels. Je moet daarbij vanzelfsprekend wel enig inzicht hebben in de wil van onze Heer.

Tekenen

Maar let op, achter het vers van Amos 3:6 bovenaan staat

Voorzeker: de here doet geen ding of hij openbaart het aan zijn knechten, de profeten.

Als je dus gaat zoeken naar verklaringen, oorzaak en gevolg, dan kun je ook gaan zoeken naar profeten die dit verklaard hebben. De vraag is dan, wie zijn die profeten in onze tijd? Ik weet dat ze er zijn, maar wie zijn het?

Zonder nu te denken dat ik deze vraag met zekerheid kan beantwoorden, en met de zekerheid dat dit beslist niet volledig is, wil ik toch enkele suggesties doen:

  • Bart Repco
  • Lance Lambert

Zijn alle rampen dan van God?

Er gebeurd niets buiten zijn wil om – God is Goed

Twee uitspraken voor ons mensen schijnbaar met elkaar in tegenspraak als je het hebt over alle rampen in de wereld. Ik heb niet de euvele moed deze vraag te beantwoorden, maar als ik het vers van Amos nog eens nalees dan bekruipt me toch het vermoedden dat onze Heer dichter op de dingen in deze wereld is dan wij ons beseffen.

Andere doc formaten: pdf

Home pag.