Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Zijn christenen hypocriet?

Deze vraag verwoord een gevoel over, en kritiek op christenen. Het komt nog al eens voor dat Christenen zich “beter voelen” maar dat ze in hun gedrag niet wezenlijk verschillen van ander mensen. Soms is er zelfs sprake van arrogantie en veroordeling.

Antwoord: Sommige wel, andere niet

Een christen is in de eerste plaats een mens. Het hart van een mens is arglistig zegt de bijbel

Jeremia 17:9-10

Arglistig is het hart boven alles, ja verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart (bewuste) en toets de nieren (onbewuste)

Van nature denkt een mens in de eerste plaats aan zichzelf en dat staat lijnrecht tegenover het christendom. Deze neiging verdwijnt niet zo maar vanzelf als iemand zichzelf christen gaat noemen. Je moet jezelf niet alleen christen noemen, je moet ook veranderen om er een te zijn. (Zie Wat is een christen?) Bekering noemen we dat. Helaas lopen er heel veel onbekeerde christenen rond. Wat je dan krijgt is mensen die van zichzelf denken dat ze beter zijn dan een ander maar die in werkelijkheid gewoon doorgaan dezelfde vleselijke dingen to doen zoals alle anderen.

Onbekeerde christenen

Onbekeerde christenen gebruiken de wetten van God om anderen te veroordelen en om zichzelf te verhogen. Ze kiezen de wetten uit die ze denken te kunnen volgen en negeren de andere. Zo blijft hun zondige natuur voor henzelf verborgen. Dit probleem was er al 2000 jaar geleden [Mat. 23:1-38] en het is er nog steeds. Dat is inderdaad hypocriet en zeer irritant. Deze tweeslachtigheid heeft de neiging andere problemen te veroorzaken zoals stiekem gedrag, roddel en schijnheiligheid waardoor hun slechtheid nog toeneemt.

Even terug naar Mat. 23. Veel christenen lezen de bijbel selectief. Als ze Mat. 23 lezen, dan denken ze, oh, wat zijn die Joodse farizeeën toch slecht. Maar voor wie dit denkt heb ik een vraag: Waarom staat die passage daar eigenlijk?

  • Voor ons, om ons te vergapen aan de slechtheid van anderen?

  • Of voor ons als waarschuwing niet in dezelfde valkuil te stappen?

Zelf denk ik dat de westerse mens moeiteloos alle zonden evenaart van de Jood. Pas als je de waarschuwingen in de Bijbel op jezelf betrekt en ze ter harte neemt zal er mogelijk iets ten goede gekeerd worden. Als je echter vasthoud aan de bovenste keuze dan is het wellicht verstandig de volgende passages nog eens na te lezen:

Rom 2:1
[1] Maar dan ben jij, mens die oordeelt, wie je ook mag zijn, evenmin te verontschuldigen. Want met je oordeel over anderen veroordeel jij jezelf. Jij die je tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde. [2] Wij zijn het erover eens dat God terecht hen veroordeelt die zulke dingen doen. [3] En jij die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, reken jij erop dat je aan Gods oordeel zult ontsnappen? [4] Of misken je zijn rijkdom aan goedheid en geduld en lankmoedigheid, en besef je niet dat Gods goedheid je tot inkeer wil brengen? [5] Met je botte en onboetvaardige gezindheid stapel je voor jezelf een kapitaal van toorn op tegen de dag van de toorn, wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden

Overmoed: Rom.11:20-21, lees daarna de context: Rom.11:11-22

Luc.18:9
[9] De volgende gelijkenis vertelde Hij met het oog op mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien op alle anderen: [10] ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër, de ander een tollenaar. [11] De farizeeër ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen, hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig, of zoals die tollenaar daar! [12] Ik vast tweemaal per week en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.” [13] De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan, durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei: “O God, genade voor een arme zondaar!” [14] Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging, en de ander niet. Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’

Wel bekeerd

Er zijn ook christenen die zich wel degelijk bekeerd hebben. Doordat ze zichzelf richten op Jezus ontdekken ze hoe lastig het is om dat voorbeeld te volgen. Ze krijgen daardoor zicht op hun eigen gebrokenheid waardoor ze niet meer zo snel de behoefte hebben zich beter te voelen als een ander. Omdat zij zich oprecht bezorgd maken om het lot van andere mensen zouden zij een heel ander gedrag moeten vertonen. Helaas is niemand perfect en zijn de driften van het vlees zeer lastig uit te roeien. Ook een echt bekeerd christen heeft de verdraagzaamheid van andere mensen hard nodig.

Romeinen 7:9-10
[18] Ik ben mij ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. [19] Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. [20] Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. [21] Ik ontdek in mij dus deze wet: als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op. [22] Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, [23] maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn rede, en mij als gevangene uitlevert aan de wet van de zonde die in mij leeft. [24] Rampzalige mens die ik ben!

Hier zien we de noodkreet van Paulus over de geestelijke strijd die hij voert tegen de zonde. Toch moeten wij niet wanhopen want wie echt op zoek gaat, en zoals Paulus de zonde gaat haten, die zal wel degelijk veranderen!

Wees realistisch

Aan de andere kant wees realistisch.
Christenen: wees kritisch naar jezelf en heb geduld met jezelf.
Anderen die naar christenen kijken: niemand is perfect... op die Ene na dan. En ook voor u geld: verbeter de wereld, begin met jezelf.

Aanbevolen lectuur

Titel

Schrijver

Pag.

ISBN

Waarheid in het verborgene

Arthur Katz & Paul Volk

118

90-6067-866-4
Home pag.