Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Zijn tekenen en wonderen voor deze tijd? Pag. 8

Vraag: Zijn wonderen en tekenen voor deze tijd?

Zijn de bijbelse bovennatuurlijke gaven nog voor deze tijd?

Antwoord: Ja maar...

Introductie

Het doen van wonderen is iets bijzonders, in het oude testament word er veelvuldig melding van gemaakt, maar voor zover ik weet heeft dit daar alleen betrekking op handelingen van “De Heere van Israël”. Zie o.a. Psalmen 72:18, 77:15, 136:4, Daniel 4:3. Verder staat er meerdere malen dat hij deze wonderen doet als teken voor ons. Psalmen 107:8,15,21,31

Het bericht wat het oude testament ons geeft is dat tekenen en wonderen uit God zijn en dat niemand anders dat doet. Zie ook Mattheüs 21:15

Door het hele nieuwe testament heen richt Jezus zich nagenoeg uitsluitend tot de joden en doet vele tekenen en wonderen. Hiermee sluit hij dus aan bij hun belevingswereld: de Tenach, of het oude testament. Door de dingen die hij doet laat hij dus vrij onverbloemd zien wie hij is.

Een probleem is alleen dat er ook valse tekenen en wonderen zijn. We komen dit al tegen bij de magiërs van de farao, maar ook in het nieuwe testament worden we herhaaldelijk gewaarschuwd voor valse tekenen en wonderen en in de eindtijd zal dit nog sterker worden.

Mattheüs 24:24
23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

Zie ook Markus 13:22 en 2 Thessalonicenzen 2:1-9 Het doen van tekenen en wonderen is dus iets wat zich afspeelt in een groot spanningsveld. Het is een teken uit de hemel, maar deze dingen zijn niet altijd zo duidelijk omdat er ook veel misleidingen zijn.

Welk soort tekenen en wonderen

Om de vraag te beantwoorden of de werkelijke Bijbelse tekenen en wonderen nog voor deze tijd zijn ga ik hier specifiek in op een bepaald type wonderen: die waarbij je terrein van de vijand terugneemt en waarbij je dus in directe confrontatie komt met de vijand, genezingen en uitdrijving van demonen omdat dit de meest expliciete uitingen van kracht zijn.

Argumenten voor

Er zijn duidelijke argumenten, of in dit geval bijbelverzen, die de opvatting dat de Bijbelse bovennatuurlijke gaven ook voor nu zijn, ondersteunen.

Markus 16:17
15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. 19 De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, 20 maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.

Het laatste woord van Jezus in het evangelie van Marcus heeft duidelijk betrekking op alle gelovigen en het wijst duidelijk vooruit, naar de toekomst.

Handelingen 6:8 En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

Stefanus was niet een van de twaalf apostelen, (zie Handelingen 6:5) maar merk op: hij was vol van geloof en kracht. Zie ook Markus 9:38

De bijbel zegt heel duidelijk dat Gods woord komt met kracht en de kerk zou zich dus ook moeten kenmerken door grote kracht:

Handelingen 2:22

Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,

1 Korinthe 2:4

En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,

1 Korinthe 4:19

Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht.

1 Korinthe 4:20

Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

1 Thessalonicenzen 1:5

Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u.

1 Petrus 4:11

Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.Ongeldige argumenten tegen

Markus 3:14 En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, 15 en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven.

Hier staat dat Jezus de twaalf de macht geeft om zieken te genezen en demonen uit te drijven en Erg nauw bekeken zou je dit kunnen zien als een aanwijzing dat het alleen de apostelen gegeven is. Dit is echter nog voor het heengaan van Jezus en voor de tijd van de uitstorting van de Geest, en heeft dus betrekking op een andere tijd.

Argumenten tegen

Handelingen 2:43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.

Handelingen 5:11 En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. 12 En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo.

Hier word in de tekst het doen van tekenen en wonderen beperkt tot de apostelen. Opvallend is wel dat in beide verzen melding word gemaakt dat er grote vrees kwam over de mensen. Hij gaat hier dus duidelijk niet over een speeltje voor argeloze kinderen. In heel het nieuwe testament vind je maar weinig voorbeelden van mensen, anderen dan de apostelen, die tekenen en wonderen deden.

De ervaring als maatstaf

En er zijn ook mensen die de verzen hiervoor met betrekking tot de kracht van het geloof vergeestelijken en allegorisch opvatten, maar daartoe geven deze teksten zeker geen aanleiding en wie zoiets doet is daarom slechts bezig wereldse overtuigingen te verdedigen tegen het woord van God. Nee, Gods woord zegt dat de kerk zich kenmerkt met kracht en de realiteit is dat onze kerken zich erg vaak niet kenmerken met de echte kracht van God. Onze praktijk komt vaak niet overeen met Gods woord, dat is de eenvoudige constatering en het ontkennen hiervan, bijvoorbeeld door te zeggen dat de tekenen en wonderen niet meer voor deze tijd zijn, is het stellen van de ervaring boven de autoriteit van Gods woord. Men ziet dat de kracht van God ontbreekt en men vraagt zich niet af wat er mis gaat in de hedendaagse kerk maar men past liever het woord van God aan, aan dat wat men om zich heen ziet. De hedendaagse gemeente is zo de maatstaf geworden waaraan Gods woord word afgemeten.

Werken uit het vlees

Er zijn in de diverse kerk-stromingen heel veel claims van het doen van tekenen en wonderen en we zie daar inderdaad heel veel vreemde en wanordelijke verschijnselen. Deze werken vanuit het vlees brengen de gemeente van God is diskrediet en ook dit is een van de krachtige argumenten tegen. Veel gelovigen zijn bang geworden voor bovennatuurlijke verschijnselen omdat ze zich niet willen inlaten met de werken van de duisternis. Een dergelijke vrees is dan wel terecht, maar moeten we daarmee dan alles maar wegdoen, inclusief de beloften in Gods woord?

Waarom zijn zo weinig echte tekenen van kracht onder de gelovigen?

Het doen van tekenen en wonderen, en dan met name die waarbij je terrein van de vijand terugneemt, waarbij je in directe confrontatie komt met de vijand: genezingen en uitdrijving van demonen, dat is iets wat zich afspeelt aan het front van de geestelijke strijd, en als hier staat “strijd”, dan bedoel ik ook strijd. Een strijd op leven en dood, een strijd tussen de satan en zijn engelen en God en zijn kerk. Dit is zeker niet iets voor naïeve kinderen. Want wie geeft zijn kind een pistool of een handgranaat? Zou God Zijn kinderen in het geloof zo veel kracht geven als zij zich niet staande kunnen houden in het geloof bij de reactie die daar op volgt? Stuurt een generaal kinderen van de kleuterschool direct naar het front? We zien wel dat er kinderen zijn op de kleuterschool die oorlogje spelen en ik vrees dat ik dit zelfde ook in onze kerken zie. We zien daar kinderen in het geloof die zeggen dat ze de machten van de hemelse gewesten binden, maar wat zijn daarvan de bewijzen? Waaruit blijkt dat dit niet slechts woorden zijn? Waar zijn al die mensen die genezen zijn, die van de drugs af komen, definitief?

Het ontbreken van werkelijke toewijding aan de zaak van God is de belangrijkste reden van het ontbreken van kracht. Er zijn niet zo veel christenen die zich volledig onder de heerschappij van christus hebben gesteld, en die er dus op voorbereid zijn als ze tegenstand krijgen.

Lees eens de brieven aan de gemeente in openbaringen, en dan met name die aan Laodicea, daar staat wat er mis is gegaan in onze westerse kerken:

Openbaringen 3:14, de brief: aan Laodicea
14 En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

We wonen in het rijke westen en hebben aan niets gebrek. Het lijkt wel of we God niet nodig hebben en vertrouwen op ons geld, op onze verzekeringen en op onze doctoren. God doen we erbij, op zondag, maar in hoeverre beheerst hij werkelijk ons leven?

Maar hoe zit dat nu eigenlijk in het NT?

Als je het nieuwe testament leest dan zie je dat de meest krachtige mannen in tekenen en wonderen zeer standvastig in het geloof waren en alle verlangens van deze wereld opgegeven hadden. Voorbeelden hiervan zijn: Jezus zelf, Petrus en Paulus. Van andere apostelen lees je eigenlijk maar weinig specifieke zaken met betrekking tot tekenen en wonderen. Het valt me eigenlijk nu pas op hoe weinig van dit type tekenen en wonderen er in de hele bijbel staan, gedaan door anderen als God zelf, enkele grote profeten en deze twee apostelen. Zelfs van de apostel Johannes weet ik niet weel bovennatuurlijk ingrijpen aan te wijzen. (Alleen handelingen 3:3) en als je het op die manier bekijkt dan is het verschil tussen toen en nu misschien niet eens zo groot. Ook toen waren er niet zo heel veel mensen die zich volledig gaven in toewijding aan het koninkrijk van God.

Dit in schril contrast tussen wat we lezen in de brief van 1-Korintien. Daar is zowat iedere onvolwassen christen bezig met een of andere gave, voornamelijk spreken in tongen, waarbij de schrijver van de brief er niet op in gaat op waar die gaven bij hen vandaan komen. Maar als je let op de toon en inhoud van de brief, dan is dit duidelijk een correctie. Het doen van tekenen en wonderen is geen doel op zich, het is niet iets om jezelf op voor te laten staan om om jezelf te onderscheiden als “geestelijke mens”, het is een gevolg van het jezelf volledig stellen onder de heerschappij van God. God zegt:

Markus 9:35
En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.

Valse tekenen en wonderen

Er zijn in deze tijd vele valse tekenen en wonderen. Veel predikers vertellen mensen wat ze horen willen en doen valse of misleidende wonderen. Ik wil u dus om verschillende redenen met klem adviseren, ga niet direct op zoek naar tekenen en wonderen, maar ga op zoek naar de gever, God de Vader. Als je Hem goed hebt leren kennen. Dan zul je ook wel weten wat Hij van je vraagt. En hij zal je nooit iets vragen zonder je ook de middelen ter beschikking te stellen. Die tekenen en wonderen die komen wel als God het wil.

Mattheüs 6:33 ... zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Je hoort in charismatische en evangelische kringen zo vaak “veronachtzaam de gaven niet” en “ik wil alles ontvangen wat de vader me geven wil”. Dat kan allemaal wel, maar ken je de Vader werkelijk? Of ben je toch meer bezig met je eigen bediening, je eigen wil en je eigen koninkrijkje? Wees toch voorzichtig met deze dingen en vergrijp je niet aan dingen die niet uit God zijn. Als je hierin te gretig bent dan is de onderscheiding ver te zoeken.Meer informatie


Titel boek

schrijver

Taal

Whatever Happened to the Power of God

Michael L. Brown

Eng.


Alfabetische Index

1 Korinthe 2:4 3

1 Korinthe 4:19 3

1 Korinthe 4:20 3

1 Petrus 4:11 3

1 Thessalonicenzen 1:5 3

2 Thessalonicenzen 2:1-9 1

Daniel 4:3 1

Handelingen 2:22 2

Handelingen 2:43 3

Handelingen 5:11 4

Handelingen 6:5 2

Handelingen 6:8 2

Markus 13:22 1

Markus 16:17 2

Markus 3:14 3

Markus 9:35 6

Markus 9:38 2

Mattheüs 21:15 1

Mattheüs 24:24 1

Mattheüs 6:33 7

Openbaringen 3:14 5

Psalmen 107:8,15,21,31 1

Psalmen 72:18 1Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.