Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wie is God

Wie is onze God, de god van het Christendom?

God is een persoon

Johannes 4, 23
[23] Er komt een uur, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet. [24] God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.’

Dit is niet de meest handige tekst om mee te beginnen als je graag een toegankelijke uitleg wil geven maar ik doe dat met het oog op de volgende tekst die wel heel hanteerbaar is. Ze is als het ware een soort masker of filter wat laat zien op welke manier en in hoeverre de vergelijking in tekst hierna van toepassing is.

Genisis 1:26 (Genisis = in het begin)
[26] En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ [27] En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. [28] God zegende hen

In twee verzen achter elkaar word 4x gezegd dat wij de beeltenis van God dragen. Uit het vers van Johannes wat ervoor staat, mag je opmaken dat dit vooral betrekking heeft op onze geest. (Nu wil ik het lichaam niet wegcijferen, dat is ook belangrijk maar dat valt buiten de bedoeling van deze tekst.) Als je dus bid tot God dat bid je tot een persoonlijkheid die in vele opzichten op ons lijkt. Dit is heel essentieel om te begrijpen. Hij is dus:

Hij is:

Hij is niet:

Een levend persoon

Een onpersoonlijke verre kracht

Hij heeft gevoelens zoals liefde, verdriet en blijdschap.

Gevoelloos

Goed, hij heeft goede bedoelingen met ons

Slecht, er is geen spoor van het kwaad in hem

God is groots

God is heel groot, groot in zijn liefde en groot in zijn vergeving. Dit zijn voorbeelden van geestelijke eigenschappen, maar God heeft ook fysieke eigenschappen. Hij is groots en krachtig. De natuur verteld je over wie hij is. Hij is een kunstenaar die oog heeft voor schoonheid. De overweldigende aanwezigheid van schoonheid en balans in de natuur maakt de evolutie leer, die alles aan het toeval ontleend, tot een farce. Hij zorgt voor ons en geeft ons wat we nodig hebben, de natuur herbergt bronnen die onze behoeften voorzien. Het heelal, de sterrenstelsels om ons heen geven ons een glimp van zijn onmeterlijke kracht en zijn grootsheid. De zon en de maan, de ritmes in de natuur geven ons de maat van de tijd. Het huwelijk tussen man en vrouw, wat een eenheid behoort te zijn, geeft ons een blik op de eenheid van onze God, de Vader, De Zoon en De Heilige Geest.

God is een God van relaties

Onze god is een god van relaties. Hij heeft een zeer innige relatie tussen de Vader de Zoon en de Heilige Geest wat deze drie tot een eenheid maakt. Hij heeft de man en de vrouw elkaar gegeven om een te worden.

Mat.19:5
[5] En dat Hij gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn? [6] Ze zijn dus niet meer twee, maar één.

En hij wil dat wij een relatie met Hemzelf aangaan zodat er opnieuw een eenheid uit drie delen ontstaat. Onze relatie met God is de voedingsbodem voor een hecht en liefdevol huwelijk. (mits we God goed verstaan)

God is waarheid

God is de waarheid, Hij is niet alleen de verpersoonlijking van de waarheid maar Hij IS de waarheid. Hij heeft alles geschapen, de dingen om ons heen, er is niets buiten hem om ontstaan.

De wat mysterieuze tekst van Joh 1:1 geeft dit weer. In de tekst verderop word heel duidelijk dat het in deze eerste verzen over Jezus gaat. Als je dat in de tekst meeneemt dan krijg je ongeveer dit (Rechts).

Joh 1:1

Vrije vertaling

[1] In het begin was het woord, en het woord was bij God,

[1] Jezus, die het levende woord van God is, was er voor al het andere,

en het woord was God.

Hij was toen al God de Zoon.

[2] Het was in het begin bij God.

[2] Jezus was in het begin bij God de vader.

[3] Alles is door Hem ontstaan,

[3] Alles is door Jezus ontstaan,

en buiten Hem om is er niets ontstaan.

buiten Jezus om is niets ontstaan.

Wat ontstaan was,[4] had leven in Hem,

Dat wat er is, heeft leven door deze Jezus, die ook het leven zelf is.

en het leven was het licht van de mensen.

Jezus, het leven, is het licht voor de mensen.

[5] Het licht schijnt in de duisternis,

Jezus is als een stralende ster in de duisternis,

en de duisternis kon het niet aan.

de duisternis, waarvan de centrale persoon, de satan is, die heeft hem niet kunnen overwinnen.

Het feit dat Jezus alles geschapen heeft, de materie, maar ook de natuurkundige wetten en hoe dit hele systeem in elkaar zit, dat maakt Hem tot de waarheid. Ongeveer zoals de schrijver van een boek je kan zeggen wat hij met zijn boek wilde overbrengen.

De absolute waarheid is in Hem, de leugen is hem vreemd.

Een God van verbonden

Onze God is een God van verbonden. Hij sluit verbonden met ons waarbij hij zegt wat hij voor ons gaat doen. Daarbij geeft hij ook aan ons aanwijzingen. Maar, het voor ons mensen vreemde is, dat Hij zich houd aan zijn verbond, onafhankelijk van wat wij doen. Zijn volk breekt keer op keer de verbonden die ze sluiten. God blijft echter volharden in zijn voornemen. Hij laat de mensen afwisselend hun gang gaan en soms bestraft Hij hen, door afstand te nemen zodat ze het slachtoffer worden van de boosheid in deze wereld. Hij doet dit om ze aan te sporen weer het veilige pad op te zoeken wat Hij hen gewezen heeft. Het is continu balans tussen enerzijds, zijn wil om ons de vrijheid te geven zelf onze weg te kiezen en anderzijds in te grijpen wanneer we het te bont maken en de zonde (de naderende dood) ons boven het hoofd stijgt. Dit is een moeizaam proces omdat de mens zo hardnekkig en eigenwijs is. God is hierin echter zeer vasthoudend en trouw.

Onze God is de God van Israël

De God van de Christenen is dezelfde die de God van Abraham, Isaak en Jacob genoemd wil worden.

Onze God is een God van het oude en het Nieuwe testament

God openbaart zichzelf door de hele bijbel heen. Het oude testament zit vol verwijzingen naar het nieuwe testament. Het nieuwe testament bevat honderden verwijzingen naar het oude testament. Deze boeken vertellen over wie God is, hoe hij met ons om gaat, hij verteld daarin wat wij moeten doen om goed te leven.

Onze God heeft niets van ons nodig!

Onze God heeft geen dienaren nodig. Hij wil in de eerste plaats mensen die Hem volgen en in Hem geloven. Het dienen is daar een gevolg van het geloof dat zijn aanwijzingen goed zijn.

Onze god is een sprekend god

Onze God luistert naar ons en spreekt. (Zie ook "Hoe God spreekt") Als je met hem spreken wil, weet dan hoe groot hij is, hij is niet je speelkameraadje die je voor de gek kunt houden. Maar wees ook niet bang van Hem. De vreze des heren, zoals je dat in de wat klassiekere vertalingen tegen komt word in de nieuwere vertalingen aangeduid met “ontzag”. Dit is een goede aanwijzing. Zijn wijsheid en inzicht zijn zo groot dat wij in vergelijking daarbij hopeloze struikelend prutsers zijn. Zijn interesse voor ons gebroken mensen kan alleen verklaard worden door zijn grote liefde voor ons. Als je Hem iets vraagt dan moet je er altijd rekening mee houden dat Hij een beter plan heeft dan wat je vraagt. Verwacht dus niet dat Hij jou vragen steeds letterlijk ingewilligd. Wel zal hij naar je luisteren, hoewel daar ook weer grenzen aan zijn. Als je zijn aanwijzingen structureel in de wind slaat en alles doet wat de satan je aandraagt dan zal het Hem op een gegeven moment wel te erg worden. In het oude testament staan voorbeelden beschreven waarbij hij dan, zoals dat omschreven word, zijn gelaat van je afwend.

Toch is het ook dan nog niet verloren. Zoals ik hiervoor al beschreef hoopt hij dat je door je eigen opgelegde rampen tot inkeer komt en Hem weer opzoekt.

Dienaar en koning???

Onze god is gelijktijdig een dienaar en een koning. Voor mensen is zoiets ondenkbaar maar voor God niet. Een mens stelt een hoge positie gelijk met gediend worden of zelfs hooghartigheid en trots. God heeft niets van dit alles.

Lucas 22, 26
Hij zei hun echter: ‘Bij de heidenen spelen koningen de baas, bij hen laten machthebbers zich weldoener noemen. [26] Bij jullie mag dat niet zo zijn. De grootste van jullie moet de minste worden, en de leider de dienaar.

Het is goed om je te beseffen dat Jezus hier niet zegt: “Doen jullie dit nu maar, dat is goed voor jullie”. Nee, hij zegt: Ik ben een diennaar, volg mij. Kom in mijn koninkrijk en dien elkaar.

Koning

God is onze koning, niet een koning zoals de mensen, niet een koning die zichzelf opdringt en zichzelf verhoogd, niet een die zichzelf aanstelt als leider.

Nee hij is een koning die waardig is om Koning te zijn. Hij heeft de eigenschappen van een koning. Hij is niet benoemd tot koning maar zijn wezen, zijn macht en zijn wijsheid maken hem tot koning.

Hij is een leider met de wijsheid en de liefde om te leiden. Hij is er, beschikbaar voor jou! Maar, benoem jij hem ook tot jou koning? Benoem je Hem tot jou leider? Dat is de vraag.

Hij is De Koning, maar of Hij jou koning is, dat hangt van jou zelf af.

Links

Thats My King! Do You Know Him?

What Do I Know Of Holy?

Heilig is de heer (Opwekking 173)


Home pag.