Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

van Jezus tegen ons in deze tijd?

Inleiding

Wat zegt het offer van Jezus tegen ons, in deze tijd. Dit stuk heeft niet tot doel om uit te leggen wat het offer van Jezus inhoud, of wat het voor ons betekend. (zie daar voor Wat is het offer van Jezus) Wat ik deze keer wil belichten is een aspect van het offer aan het kruis dat ik nog nooit ergens anders heb gehoord of gelezen, en wat misschien wel recht in gaat tegen wat je is verteld, en dat is dat ernstig fysiek trauma niet gelijk staat aan ondragelijk leiden.

Het lijden van Jezus

In “Wat is het offer van Jezus” kun je zien dat het kruis een beeld is ons om enigszins te laten begrijpen wat het offer van Jezus was. Het laat zien dat het fysieke leiden van Jezus zwaar was, maar dat het geestelijk leiden nog veel groter was. Het is nodig dat je dit begrijpt omdat wat ik hierna ga toelichten, wellicht schokkend voor je kan zijn.

Het lijden van Jezus heeft een aantal fasen. De geseling die vooraf ging aan het kruis. Die was zeer ernstig, en als je denkt dat dit gebeurde met een leren zweep dan begrijp je niet hoe zwaar dat was. Daarna kwam de kruisiging, waarbij de nagels van zijn “handen” zeer waarschijnlijk door zijn polsen werden geslagen, precies op de plaats waar een hoofd-zenuw loopt. Maar ook daar gaat het me nu niet om.

Wat me is opgevallen is dit:

Lukas 23:33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. 36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn. 37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. 38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN.

39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Vanaf vers 39 lees je over drie mannen die blijkbaar een gesprek voeren. Een misdadiger beschimpt Jezus, een andere is blijkbaar helder genoeg van geest om zich te beseffen wat hij heeft gedaan en (in zijn eigen woorden) om vergeving te vragen.

Hoe kan dit? Hoe kan het dat mannen die zo ontzaglijk veel geleden hebben, een samenhangend gesprek kunnen voeren?

Het menselijk lichaam is een zeer goed doordacht en wonderlijk ontwerp. Het zal alles doen om te blijven functioneren. Je ziet dat bij zware ongelukken, dat mensen vaak niet eens door hebben dat ze delen van hun lichaam verloren hebben. Het menselijk lichaam kan blijkbaar delen van het lichaam uitschakelen of afzonderen omdat het leven erdoor bedreigd word.

Het is voor een buitenstaande onmogelijk om in te schatten wat iemand voelt die lichamelijk trauma ondergaat omdat je niet weet “wat dit lichaam doet om het leven te beschermen”. Misschien moet ik zelfs zeggen: “wat het lichaam doet om de inwoner van het lichaam, de menselijke geest te beschermen”.

Zo is het met mensen die een ongeluk meemaken, maar ook met Jezus en de twee misdadigers aan het kruis.

Wat heeft dit met onze tijd te maken?

Johannes 12:25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

Wij gaan in het heden een moeilijke tijd tegemoet. De wereld om ons heen word in een rap tempo afgebroken onder het mom van wereldverbetering. “The Great Reset” en “Build Back Better” zijn wervende termen voor het onheil waar we nu in worden gestort. Men zegt openlijk dat er een herstart moet plaatsvinden. Dat afbreken van de huidige beschaving, dat zal wel lukken vrees ik. Ik vrees echter ook dat we dan na die opbouw wakker worden in een wereld van totale controle waar het oude communistische Oost-Duitsland bij verbleekt. Zie ook “Privacy, een ding uit het verleden”.

Wees je bewust van de tijden. Geloof niet alles wat je leest in de media, wat je ziet op TV. Er is op dit moment een informatie oorlog gaande om de geesten van de mensen te binden en slechts een kleine groep mensen verzet zich hier tegen. Mensen die eerst gerenommeerde wetenschappers waren, maar nu in de Main Stream Media worden bespot en beschimpt.

De bijbel voorspelt ons dat we in de laatste dagen door een moeilijk tijd heen moeten gaan. Zijn we daar op voorbereid? Kunnen wij deze wereld loslaten en ons verheugen op wat de Vader ons heeft beloofd? Of zijn we zo gehecht aan dit aardse leven dat we er alles voor doen om het te behouden? Inclusief het verloochenen van onze redder?

Geloven wij in een evangelie waarin we de wereld lief hebben en de Vader verbannen tot een uurtje in de kerk op zondag?

Ik denk dat als we ons te veel richten op ons aardse komfoor, dat we niet in staat zijn de komende tijd te overleven op de manier zoals Jezus dat voor ogen heeft. Zie ook “Profetieen”.

Het bericht van het kruis aan ons is, dat we zelfs in extreme omstandigheden mogen en kunnen vertrouwen op de Heer. Het lijden en de pijn die je als toeschouwer ziet is niet hetzelfde als wat de persoon die het ondergaat beleeft. Je hebt een groot geloof nodig om in dergelijke omstandigheden te weten dat je er doorheen kunt gaan, dat je niet boven je kunnen beproefd gaat worden en, dat de Vader je thuis haalt als het te erg word. Het is nodig dat je bereid bent om deze aardse tent los te laten en je vast te houden aan Gods woord. Als je dat niet kunt dan ben je chantabel.

Wellicht is het zelfs mogelijk om het “loslaten van dit leven” zelf te doen, net als Jezus, toen Hij zei, “In uw handen beveel ik Mijn geest”. Als we werkelijk Jezus kennen, zijn stem verstaan en Hem navolgen, en ook door een hel op aarde heen gaan, dan kunnen we wellicht ook zelf besluiten dat het genoeg is geweest en naar de Vader gaan, geleid door de Geest.

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.