Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat moet ik doen om gered te worden?

Dit is een van de meest principiële en meest belangrijke vragen over het geloof. De een weet het niet en de ander denkt de vraag ondubbelzinnig met een of twee zinnen te kunnen beantwoorden.

Heel opvallend is, als je deze vraag stelt in een evangelische gemeente, waar ze het antwoord toch zouden moeten weten, dan valt er soms een ongemakkelijke stilte, alsof het antwoord henzelf niet helemaal overtuigd.

Antwoord: Roep de heer aan, bekeer jezelf van je slechte daden, geloof in de Heer als redder uit de schuld door de zonde en doe wat hij zegt.

Om tot een verantwoorde beschrijving te komen wil ik eerst het woord zelf eens laten spreken. In de bijbel passages worden eerst een aantal aspecten van het geloof beschreven. Verderop zal ik een korte omschrijving geven waarin deze dingen hun plaats krijgen.

Lees onderstaande eens maar eens rustig door.

Teksten over geloof

Vertrouwen in de Heer

De Psalmen 22:5
[4] U bent de Heilige, hoog op uw troon, en Israël zingt uw lof: [5] Onze vaderen vertrouwden op U, vertrouwden op U, en U hebt hen gered; [6] zij riepen U aan en werden bevrijd, hun vertrouwen in U werd nooit beschaamd.

De Psalmen 81:8
[8] U riep in uw nood en Ik heb u gered, in de donderwolk gaf Ik u antwoord;Ik heb u beproefd....

Jesaja 25:9
[8] De Heer god vernietigt de dood, en veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: de heer heeft het gezegd! [9] Op die dag zal men zeggen: ‘Dat is onze God.’ Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered. Dat is de heer, op wie wij hoopten; laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.

Marcus 5:28
[27] Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar Hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. [28] ‘Want’, dacht ze, ‘als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden.’

Marcus 6:56
en ze vroegen Hem om tenminste de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En wie Hem aanraakte, werd gered.

Lucas 8:50
Jezus hoorde dat en zei tegen Hem: ‘Wees niet bang; heb maar vertrouwen, dan zal ze gered worden.’

Volg de Heer en vertrouw op hem

De Psalmen 119:115
[115] Ga weg van mij, jullie verleiders, ik houd mij aan wat God gebiedt. [116] Wees voor mij een steun zoals U beloofd hebt, en ik zal blijven leven; beschaam mijn vertrouwen niet. [117] Ach, sta mij bij en ik ben gered; dan houd ik uw wetten altijd voor ogen.

De Psalmen 119:9
Hoe houdt een jong mens zich vrij van schuld? Door naar Uw woord zijn leven te richten. ...

Roep de Heer aan

Joël 3:5 + Handelingen van de apostelen 2:21
[5] Zo zal het gaan: ieder die de naam van de heer aanroept, zal worden gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal de redding zijn, zoals de heer gezegd heeft.

Bekeer u, kom tot geloof en laat je dopen

Marcus 16:16
Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden

In Handelingen van de apostelen 2:21 staat uw vraag letterlijk genoemd met het antwoord erachter!

[37] Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, broeders?’ [38] Petrus zei tegen hen: ‘Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen. [39] De belofte geldt immers voor u en uw kinderen, en voor allen ver weg, die de Heer onze God erbij zal roepen.’ [40] Met nog vele andere woorden getuigde hij, en hij spoorde hen aan met de woorden: ‘Laat u redden uit dit ontaarde geslacht!’

Hier staat nog eens heel specifiek dat de belofte geld voor Israël en zijn kinderen en alle gelovigen uit de heidenen (= niet joden)

Handelingen van de apostelen 16:30
[30] daarop ging hij met hen naar buiten en zei: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ [31] Zij antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus; dan zult u gered worden

Romeinen 10, 9
[9] Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. [10] Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. [11] Zo zegt de Schrift het: Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld. [12] Er bestaat geen verschil tussen Joden en Grieken. Zij hebben allemaal dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. [13] Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden.

Hierboven opnieuw expliciet: “dit is voor iedereen”. “Grieken” verwijst hier naar “Niet Joden”

Titus 3, 5
[3] Want ook wij waren vroeger zonder inzicht, ongehoorzaam en onderworpen aan dwaling, slaven van allerlei begeerten en lusten; wij vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst, gehaat en vol haat tegen elkaar. [4] Maar toen de goedheid en mensenliefde van God onze redder is verschenen, [5] heeft Hij ons gered, niet omdat wij iets gedaan zouden hebben dat ons kan rechtvaardigen maar alleen omdat Hij barmhartig is.

[5] Gered heeft Hij ons door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest, [6] die Hij overvloedig over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze redder. [7] Zo zijn wij gerechtvaardigd door zijn genade en erfgenamen geworden van het eeuwig leven, waar onze hoop op gericht is. [8] Dit woord is betrouwbaar, en ik wil dat u daarvan moedig getuigt, opdat zij die in God geloven, hun best doen om de eersten te zijn bij elk goed werk. Dat is goed en de mensen zullen er wel bij varen.

Dit is een heel belangrijke passage, hier word de waterdoop als een teken van de wedergeboorte genoemd en de Heilige Geest als bron van de wedergeboorte. De wedergeboorte is de vernieuwing van de geest. Je bent hierdoor niet langer onderworpen aan je vleselijke lusten. Door jezelf te laten dopen in water zeg je heel expliciet tegen de Geest: “U bent welkom in mijn leven”. Het is dan niet meer de mens die zich vanuit de eigen wil tracht zich te houden aan de wet, maar de Geest van God in de mens die hem een nieuwe verlangen en motieven geeft.

Beleid je schuld

De Psalmen 32:5
... Toen heb ik mijn zonden bekend, niet langer mijn schuld toegedekt, ik dacht: ‘Ik ga mezelf beschuldigen en mijn misstappen aan de Heer belijden’, en zonder uitstel hebt U al mijn schulden en al mijn zonden vergeven.

De Psalmen 38:19
Ik maak geen geheim van mijn schuld, mijn zonden beangstigen mij.

De Psalmen 65:3
tot U kan elke sterveling komen die zijn schuld wil belijden:

Geloof

1 Petrus 1:8
[6] Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. [7] Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. [8] Hem hebt u lief zonder Hem ooit gezien te hebben. U gelooft in Hem, hoewel u Hem ook nu niet ziet, en u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde, [9] wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.

Volhard tot het einde

Matteüs 10:22 + Marcus 13:13
[22] Jullie zullen door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden

Matteüs 24:13
[12] Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen. [13] Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden. [14] Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.

Wees rechtvaardig

Micha 6:6-8
[8] ‘De heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat u recht doet, dat u de trouw eerbiedigt, en dat u nederig wandelt met uw God.’

1-Petrus 2:1
[1] Weg dus met alle kwaad en alle bedrog, maak een einde aan huichelarij, jaloezie en alle laster! [2] Wees als pasgeboren kinderen begerig naar de zuivere, geestelijke melk waardoor u zult groeien en gered zult worden. [3] U hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer.

Op welke manier kan ik mijn redding in gevaar brengen?

Hierboven zijn een aantal thema's weergegeven die wijzen op de redding. Er staan echter ook waarschuwingen in de bijbel over wat je niet moet doen.

Aanbidding van afgoden

De Psalmen 81:9
[9] Luister, mijn volk, Ik bezweer het u; Israël, luister naar Mij: [10] U mag geen vreemde god hebben, niet buigen voor een vreemde god. [11] Ikzelf, de heer, Ik ben uw God

Weerspannigheid

Als je je blijft verzetten tegen Gods aanwijzingen en weigert om goede raad te harte te nemen dan roep je het onheil over je af.

De Psalmen 106:43
Hoe dikwijls heeft Hij hen gered, maar zij verzetten zich tegen zijn leiding, …

Spreuken 11:14
[14] Waar beleid ontbreekt, gaat een volk te gronde, maar het wordt gered als er veel raadgevers zijn.

Spreuken 28:18
[18] Wie onberispelijk is wordt gered, maar wie slinkse wegen bewandelt, komt plotseling ten val.

Toelichting

De redding

De redding van een mens is heel wat meer dat alleen “kom tot geloof” of zoiets. De essentie van het stuk hierboven is dat je inzicht gaat krijgen hoe deze dingen samen werken. Belangrijk is dat je twee dingen uit elkaar houd die doorgaans achteloos door elkaar gebruikt worden.

1 – De redding door Jezus, het aanbod

Het eerste, de redding. betreft iets wat Jezus voor jou doet.

Jezus heeft de prijs van jou zonden betaald. Zelf kun je dat niet. In jou zondige (ongehoorzame zelfgerichte) leven heb je schuld op je geladen door andere mensen en god kwaad te berokkenen. Je ben niet in staat om deze schuld in te lossen omdat je niets hebt om mee te betalen. Je kunt daar zelf niets aan doen. Je staat met lege handen. (Zie. Matteüs 18, 24)

2 – Acceptatie of afwijzing

Dit gaat er over hoe jij reageert op het aanbod van Jezus om je zonden te vergeven.

Of je het aanbod van Jezus aanneemt of afwijst. Heel veel van de bijbel referenties hierboven hebben betrekking op het tweede deel.

Houd deze twee dingen steeds goed uit elkaar, aan het eerste kun je niets toevoegen, aan het tweede worden wel degelijk “eisen” gesteld en beide hebben natuurlijk een relatie met elkaar:

Als je in Jezus geloofd maar niet doet wat hij zegt dan zegt je mond “ik geloof”, maar je daden zeggen, “ik weet wel beter”. In die zin geef je zo een tegenstrijdig bericht af.

Bekering, Jezus volgen, Jezus aannemen als leraar, al deze dingen zijn allemaal verwant aan elkaar. Ze zijn in feite geloof wat zichtbaar word in daden. Je doet deze dingen dus niet om jezelf te rechtvaardigen (Dat is het eerste, dat kun je zelf niet) Je doet het ook niet om te bewijzen dat je geloofd maar je daden zijn een gevolg van je geloof. Doordat je Geloofd in Jezus en het woord, geloof je niet meer in je oude zelfgerichte levensweg. Deze dingen sluiten elkaar uit.

Belijden van je schuld heeft ook te maken met het tweede. Je geeft toe dat je fout geweest bent en echt hulp nodig hebt.

Zie ook:

Matteüs 7:25
[24] Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. [25] De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. [26] Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. [27] De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het werd één grote ruïne.’

Als ik het bovenstaande in mijn eigen woorden zeg dan krijg je dit: Door de woorden van Jezus te negeren en gewoon je eigen weg te gaan (7:26 hoort en niet doet) loop je een groot gevaar. De satan kan doen met je wat hij wil want je geloofd zijn leugens. Je beland op een hellend vlak waarop je steeds verder afglijd. Hoe denk je op die manier vol te houden tot het einde? Dit is een zekere weg naar de val. De dingen die Jezus tegen ons zegt zijn er op gericht om je weg te houden van onheil. Maar bedenk dat de Heer jou vrije wil respecteert. Hij zal je niet tegen je wil in redden. Als je er voor kiest om de weg van de minste weerstand te gaan (= Je huis op zand bouwt) dan zal hij daar niet voor gaan staan.

Wat je hierboven leest is dat je door uitnodigen van de Geest een andere gezindheid krijgt en er naar verlangd om het goede te doen. De ervaring leert echter dat onze oude natuur niet direct weg is. Je hebt volharding nodig. Dit lijkt tegenstrijdig maar ik denk dat God van je verlangd dat je Hem geeft wat je hebt. De dingen die hij van je vraagt zijn nooit meer dan je hebt. In dit proces is het nog steeds toegestaan om fouten te maken zolang je er naar streeft om zijn wil te doen.

Toelichting: De heer dienen

Enigszins verwant en vergelijkbaar met bovenstaande onderwerp is het dienen van de Heer. Sommige gelovigen proberen zichzelf te bewijzen door de Heer zoveel mogelijk te dienen. Hij heeft echter niets van ons nodig. In Micha staat dit heel krachtig en beeldend beschreven:

Micha 6:6
[6] ‘Waarmee zal ik voor de heer komen, mij buigen voor God in den hoge? Zal ik voor Hem komen met brandoffers, met eenjarige kalveren? [7] Zal de heer behagen vinden in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie? Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene offeren, mijn kind voor de zonden die ik begaan heb?’ [8] ‘De heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat u recht doet, dat u de trouw eerbiedigt, en dat u nederig wandelt met uw God.’

Dit is een van die plaatsen in de bijbel waar God als het ware uit de Bijbel komt en je als lezer rechtstreeks aanspreekt:

De heer heeft u gezegd wat goed is, mens!”

De bewoordingen die hij kiest zijn zo overdreven dat elke twijfel weggenomen word: Je kunt doen wat je wild, Ik heb het niet nodig. Ik heb je de wet gegeven voor Jullie. Door mijn wetten te gehoorzamen zeg je, ja, U bent wijs en goed, ik heb U nodig en mijn eigen wijsheid faalt keer op keer. En dan nog een keer, je volgt zijn aanwijzingen niet om jezelf te redden, maar omdat je jezelf niet weer wild bevuilen met de zonden die je zo verafschuwd.

Samenvatting

Als ik bovenstaande samenvat dan krijg je:

  • Roep de heer aan
  • Bekeer jezelf van je slechte daden
  • Geloof in de Heer als redder uit de schuld door de zonde, vertrouw op Hem
  • Doe wat hij zegt, neem het woord serieus en handel erna.

Als je meer wild weten

De eerste brief van Johannes (net voor openbaringen) is eigenlijk een handleiding om erachter te komen of je werkelijk bekeerd bent. Hierin word duidelijk dat een gelovige herkenbaar is aan zijn vruchten, hij is werkelijk veranderd.

Als laatste nog drie (helaas Engelstalige) links met zeer uitdagende teksten over dit onderwerp.

Waarschuwing: Als u (nog) erg kwetsbaar bent in uw geloof of licht uit het evenwicht gebracht dan adviseer ik u de links hieronder niet te gebruiken.

Ik ben er niet zeker van dat deze preken voor 100% juist zijn, wat ik wel gemerkt heb is dat ze je uitdagen om jezelf nog eens kritisch tegen het licht te houden. Het christendom is tegenwoordig wel erg goedkoop en ik in die zin geeft onderstaande informatie een mogelijkheid tot zelfonderzoek en correctie.

Ook voor “Placebo” geld dat je van zoiets nooit helemaal zeker kunt zijn. er komen echter dermate veel bijbelse thema's ter sprake die op een beeldende manier hanteerbaar gemaakt worden dat het wat mij betreft zeker het bekijken waard is. (Laat je niet misleiden door de wat knullige introductie)


Home pag.