Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is dat, geloof? (Alternatieve uitleg 2)

Wat is dat, geloven, een vaag gevoel? Religie, het onderhouden van religieuze gebruiken?

Vanaf jongs af aan heb je misschien een echte christelijke opvoeding gehad, de kleine en grote catechismus van buiten geleerd of vaak in de bijbel gelezen?

Je hebt misschien een religieuze periode gehad, maar het raakt je niet meer zo? Of je bent juist weer op zoek? Wat is dat toch, geloof? (in de Christelijke context)

 • Is het een gevoel?
 • Een volharden in het aannemen van wat er geschreven staat?
 • Of aannemen wat religieuze leiders je uitleggen?

Antwoord: Geloven is weten door ervaring

Geloven is weten door ervaring. Het heeft niets te maken met religie of godsdienst.

Geloven is het gevolg van:

 • Horen en/of lezen
 • langzaam gaan begrijpen
 • om je heen gaan zien dat wat er geschreven staat relevant is voor jou leven. Zien dat het om je heen gebeurd.
 • Het is steeds meer tot de overtuiging komen dat wat er geschreven staat waar is en niet jou kleine eigenwijze waarheid, maar Gods grote waarheid voor iedereen.
 • Geloof raakt je en verandert je van binnen. Je motieven worden anders, ze worden soms totaal op zijn kop gezet.
 • Geloof heeft een sterke invloed op wat je doet
 • Je doet het goede niet omdat het moet, van de pastoor of zo, maar omdat je zelf vanuit je hart het kwade gaat verafschuwen
 • Geloof is echt, niet halfslachtig, ze is niet stiekem en manipuleert niet
 • Geloof omarmt de waarheid en heeft een afkeer van de leugen
 • Geloof laat zich niet inpakken door de wetenschap, ze gaat voorbij aan wat handen kunnen pakken en ogen kunnen zien omdat je gaat begrijpen dat de menselijke ratio God niet kan omvatten.

Wat is het niet?

Wat het misschien nog duidelijker maakt is door aan te geven wat geloof niet is:

 • Het is niet volharden in iets te geloven tegen beter weten in
 • Aannemen wat anderen zeggen zonder dat je het je hart raakt
 • Het is geen buitenkantje
 • Het verrichten van religieuze handelingen
 • Het heeft niets te maken met uiterlijk vertoon, langen gewaden en niets met grote gebouwen.
 • Het is geen religieus gevoel, geen sfeer en heeft niets met het branden van kaarsen.
 • Het heeft niet te maken met aanbidding van heilige mensen of beelden van hout en steen.
 • Het is niet goedgelovig, het is niet irreëel.

Sommige van deze dingen kun je best doen, of in verband brengen met het geloof, maar uit zichzelf is het geen geloof.

Als je op zoek gaat naar echt geloof dan is het goed, nee essentieel om te weten dat er heel veel onecht geloof te koop is. Wees kritisch en onderzoek Gods woord, de Bijbel. Laat je geen appelen voor citroenen aansmeren. Als hetgeen je verteld word daar niet in te vinden is, ga dan verder en verspil je tijd niet. Laat je niet imponeren door ingewikkelde redenaties. Als jij het niet snapt dan hoef je er (voorlopig?) niets mee. Zorg voor een balans in je geloof want een eenzijdige focus op delen uit de bijbel heeft al veel kerken de marginaliteit in gebracht.

De grote drie misleidingen in geloof

In ons land zie je, in de drie grote stromingen

 • Katholicisme

 • Protestantisme, reformatie

 • Evangelische en Pinkster gemeentes

Elke kerk kampt met problemen en binnen elke kerk zie je dwalingen waardoor de gelovigen in die gemeenten het zicht op het evangelie verliezen. Binnen elke kerk zie je elk van de hieronder genoemde problemen wel voorkomen want problemen worden niet tegengehouden door kerkmuren. Toch mag je wel stellen dat elke kerk stroming ook zijn eigen specifieke problemen heeft.Net als bij mensen hun grootste kracht ook hun valkuil kan worden, zie je ook bij kerken, specifieke problemen die gerelateerd zijn aan de de focus van die kerk. Daar waar ze de bijbel het meest belichten (Zie afb.)
daar hebben ze ook de neiging om te ver door te schieten in onbalans. Zoals je misschien ziet baseert elke kerk zich op waarheden in de bijbel, maar door een onbalans kan hun sterke, hun dwaling worden.


Het is binnen elke denominatie of kerk stroming mogelijk om een goed gefundeerd geloof te hebben, maar het is evengoed mogelijk om in elke kerk de weg kwijt te raken.

1 – De handelende kerk

De handelende kerk heeft begrepen dat een gelovige zonder daden een leeg geloof heeft. Als je jezelf echter te veel op het handelen richt dan verlies je de focus op de andere aspecten. Je kunt dan een werelds geloof krijgen wat verzand in het eigen handelen en uiterlijk vertoon. Hierbij is de liefde vaak nog wel aanwezig maar de realiteit van het ongezienne en niet-tastbare vervaagt. De relatie met de Vader vervaagt en Hij word gereduceerd tot een woord in onze standaard liturgie. Uiteindelijk kom je op een plaats terecht waar het geloof een vaag ongrijpbaar gevoel is wat steunt op rituelen, symbolen en gevoel. Een geloof waar je aan toe geeft als je er, bijvoorbeeld door verlies, behoefte aan hebt. In het dagelijkse leven verliest het echter zijn relevantie.

2 – De behoudende kerk

De behoudende kerk heeft gelezen over de zondigheid van de mens. Als je hier te ver in doorschiet dan verlies je het zicht op de liefde van de Vader. Je kunt je dan niet meer voorstellen dat hij van jou, een slecht mens, kan houden. Je gaat je kleden in zwart, de kleur van de dood. Verbitterd van binnen zoals een kind wat door zijn vader verstoten is ga je door het leven. In deze kerken kan een sfeer van veroordeling ontstaan en men kan onder het juk van de wet terecht komen en er kan fatalisme en passiviteit ontstaan.

3 – De moderne kerk

De moderne kerken hebben gelezen over een liefhebbende God, over een god die hen geeft wat ze nodig hebben. Overeenkomstig de geest van deze tijd kan een geloof met die focus zich gemakkelijk aanpassen aan de westerse consumptie maatschappij. Je krijgt dan een geloof zonder zonden, zonder lijden en verdriet. Een geloof waarbij elke ziekte een probleem is wat weggenomen dient te worden. Uiteindelijk is het niet meer God die jou leid, maar de Heilige geest die reageert op jou behoeften. Je kunt dan verzanden in een irreëel geloof met werken uit het vlees en ook hier er een dreiging van het leven onder het juk van een nieuwe wet.

Grote misleidingen van de wereld

Naast misleidingen in het geloof zijn er ook misleidingen uit de wereld

1 – Een geloof in het tastbare

In de wereld heerst een ongeloof in het onzichtbare en een blind geloof in het zichtbare en tastbare. Wie gelooft in dingen die je niet kunt zien word nogal eens “niet voor vol aangezien”.

2 – Een geloof in de mens

De invloed van de “waarheden” van de wetenschap worden steeds sterker in onze kerken. Ook de wetenschap heeft zich ontwikkeld als een geloof en ook hun “heiligen” lopen met een aureool. De mens gelooft in zichzelf. De mens die de wereld beheersen moet en die alles kan verklaren. De zelfgerichte mens die God, zijn maker, niet langer nodig heeft. De mens die er alleen voor staat en overal een antwoord op moet hebben. De mens die zelf wel bepaald wat goed en slecht is. De mens, kort van geheugen en slechtziende word veel te vaak slachtoffer van zijn eigen “wijsheid”.

3 – Een geloof in de eigen wil

Een groot probleem is dat men de eigen wil verward met wat goed is. De eigen wil is, zeker voor on-geestelijke of wereldse mensen, te vaak kortzichtig en egoïstisch. Hoe kan een mens in al zijn beperktheid zijn levensweg overzien? Hoe kan een beperkt mens de valstrikken van de satan doorzien als hij zijn bestaan zelfs ontkend?

De bijbel zegt: “richt je op het koninkrijk van God”, dat wil zeggen, maak Hem de leider in jou leven, en ook: “Maak je geen zorgen over de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zichzelf”. Dit is een heel duidelijke verwijzing naar onze beperktheid.

Zijn advies is: Leef het leven stap voor stap en doe wat goed is. Richt je op de wil van God en niet op je eigen vleselijke lusten en laat je niet leiden door je eigen geldingsdrang. Dan staat er: Dan worden die dingen (die je nodig hebt) je gegeven.

Een sterk geloof

Een sterk geloof komt voort uit een reel beeld op jezelf, uit het oprecht zoeken naar de rede van je bestaan. Niet door naïef maar aannemen wat de pastoor of de wetenschapper zegt, niet je eigen geloof in elkaar knutselen van dingen die je wel wat lijken. Maar door een bestuderen en willen begrijpen van Gods woord.

Door te ontdekken wie Hij werkelijk is, door Hem uit te nodigen jou te gaan leiden en om je te laten zien hoe Hij de dingen in de wereld ziet. Zo krijg je een sterk geloof, gefundeerd op een rots.
Home pag.