Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is de erfzonde

Wie weet er eigenlijk wat de erfzonde inhoud? Het eten van een appel of zoiets? Het is een van de centrale thema's in het christendom en ik heb toch de indruk dat er niet veel zijn die dit goed begrijpen.

Antwoord: We hebben onze Vader verlaten en zijn het zelf gaan doen.

Hoe zit dat met die appel?

1] Van alle dieren, die de heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’

De klassieke strategie van de satan: Maak een karikatuur van het woord van God en trek het vervolgens in twijfel.

[2] De vrouw zei tegen de slang: ‘Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. [3] God heeft alleen gezegd: “Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat mag je niet eten; je mag haar zelfs niet aanraken; anders zul je sterven.” ’ [4] Maar de slang zei tegen de vrouw: ‘Je zult helemaal niet sterven! [5] God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.’ [6] Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen.

Hierboven staat heel summier weergegeven wat de erfzonde is.

  • Je zult gelijk zijn aan God
  • en zelf alle kennis hebben die je nodig hebt,
  • los van God dus.

Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. [7] Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren.

Opnieuw word hier de werkwijze van de satan zichtbaar, blijkbaar was een deel van wat hij zei waar, hij verborg echter de werkelijke impact van hun daad. Zijn misleiding wat er op gericht hen te scheiden van God zodat hij zelf invloed op hen kreeg. Zo worden zij van mensen die leven in de schaduw van de almachtige, gebroken mensen met kennis die hen belast en een vijand die ze alleen niet aan kunnen.

Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van. [8] Toen zij bij het opkomen van de middagwind de heer God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de heer God tussen de bomen van de tuin.

[9] Maar de heer God riep de mens en vroeg hem: ‘Waar ben je?’

God verwoord hier de afstand van hemzelf, de Vader, met zijn kinderen.

[10] Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ [11] Maar Hij zei: ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?’ [12] De mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’

De gebroken natuur laat zich onmiddellijk zien, de man beschuldigd God en zijn vrouw, maar over zijn eigen aandeel zegt hij niets. Dit zie je nog steeds, als mensen worden aangesproken op hun gedrag dan reageren ze alsof ze door een slang gebeten zijn.

[13] Daarop vroeg de heer God aan de vrouw: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’

Ook zei weet niet te melden dat ze de aanwijzingen van de Vader in de wind heeft geslagen en het woord van de slang boven het Zijne verkozen heeft.

Meer over onze val

Het bijbel vers hierna verwoord onze val, de erfzonde, en onze redding, het herstel uit die zonde, in een enkele zin heel kernachtig:

Jesaja 53-6
[6] Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan; maar de heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen.

Het verhaal van een heel mensenleven in een paar zinnen:

Luc 15:11 (De verloren zoon)
[11] Hij zei: ‘Iemand had twee zonen. [12] De jongste zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij mijn deel van de erfenis.” En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. [13] Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land, waar hij het verkwistte in een losbandig leven. [14] Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land en ook hij begon gebrek te lijden. [15] Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land; die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden. [16] Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten, maar niemand gaf hem wat. [17] Toen kwam hij tot zichzelf en zei: “Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik verga hier van de honger! [18] Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; [19] ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten, behandel me als een van uw dagloners.” [20] En hij ging terug naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd; snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. [21] “Vader,” zei de zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.” [22] Maar de vader zei tegen zijn slaven: “Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan, doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. [23] Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, [24] want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” En het feest begon.

Als kind wilde je het zelf al doen, toen je ouder werd wilde je zelf de wereld verkennen en je hebt daarbij niemand nodig, je ouders niet en God al helemaal niet. Niemand hoeft je te vertellen wat of hoe je iets doen moet, dat kun je best wel zelf uitzoeken.

Tijdens je leven ga je echter door zwaar weer en begin je langzaam te zien dat er heel veel dingen zijn die je niet begrijpt. De “lol” gaat er af en je gaat zien hoe oppervlakkig je soms leeft. Dan ga je verlangen naar een doel in je leven en vraag je jezelf af waarom je hier bent. Je gaat op zoek naar wijsheid. Op zulke momenten denk je misschien nog eens aan je ouders, op zulke momenten kun je ook teruggaan naar de Vader.

Kom tot bezinning

Ik denk dat het doel van dit leven is om uit te zoeken waar je voor staat. Ga je voor de lol, lekker zuipen en feesten en vind je het verder wel best? Of gaat je blik uit naar andere mensen en vraag je jezelf af hoe die het hebben, begin je te beseffen dat het niet alleen om jou gaat?

De Vader wacht ook op jou. De redding uit ons zondige zelf-gerichte leven is als een opstanding uit de dood. Deze redding raakt ons hele wezen. Het brengt bevrijding van de macht van van de zonde en het verlost ons van de effecten van de zonden zoals bijvoorbeeld ziekte en geestelijke blindheid. Het goede nieuws is dat deze redding bereikbaar is voor iedereen die hier echt naar verlangt. Alleen, voor deze wereld is dit goede nieuws een aanstoot. Een redding uit de zonden door geloof in de zoon van God, dat hij hier bij ons is geweest als mens en de last van onze zonden gedragen heeft, dat is niet van deze wereld.

Nogmaals Jesaja (Het beste leest u Heel Jesaja 53)

Jesaja 53-6
[6] Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan; maar de heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen. [7] Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich; hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. [8] Door een gewelddadig vonnis werd hij weggenomen; wie denkt nog over zijn bestemming na?

Toch is hij uit het land van de levenden weggerukt, geslagen vanwege de opstandigheid van mijn volk. [9] Men gaf hem een graf bij de boosdoeners (Joh. 19:18), en een laatste rustplaats bij de rijken (Joh 19:40), hoewel hij geen onrecht heeft begaan en er in zijn mond geen bedrog is geweest. [10] Maar het heeft de heer behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt

We zijn van onze vader afgedwaald en zijn onze eigen weg gegaan, daarbij hebben we gehandeld als onwetende kinderen en hebben we ons als kinderen bevuild (beladen met zonden). Sla de krant maar open, het staat er vol mee. Door onze kinderlijke zelf-gerichtheid begaan we moord, doodslag, geweld, echtbreuk, leugen bedrog en afpersing. egoïsme, mateloosheid, drank misbruik, vreet partijen, verslavingen, drugs, medicijn verslavingen, sex verslaving, gierigheid en hebzucht, velen worden beheerst door 'hun” geld en status. En zo blijkt datgene wat we zo hoog hebben staan: “Doen wat je maar wild en aan niemand verantwoording afleggen”, een gevangenis te zijn waarin we koud en eenzaam sterven.

Matteüs 11, 29
[28] Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. [29] Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, [30] want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
Home pag.