Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is het (grootste) offer van Jezus?

Je wild beter begrijpen wat het offer van Jezus inhoud? En wat was daarbij zijn grootste offer, was dit de kruisiging? En wat betekend dit offer voor ons?

Antwoord: Het dragen van onze zonden

Inleiding

Het offer van Jezus word het meest treffend beschreven door te zeggen dat Hij onze zonden op zich heeft genomen. Heel vaak is de kruisiging van Jezus het beeld van bij offer, maar kijken we niet verder naar waar dat voor staat en wat het betekend. Er worden een aantal dingen gezegd in de bijbel over het offer van Jezus. Om te kunnen begrijpen wat daarin het grootste offer is moet je eerst begrijpen wie Jezus is, anders is het onmogelijk om te bevatten wat er toen gebeurde en waarom dat zo zwaar was. Wij mensen kijken naar de kruisiging en denken, dat is zwaar, dat is het offer. Ja, dat was zwaar maar zelf denk ik dat het kruis een beeld is voor het offer wat Jezus gedragen heeft, een offer wat veel zwaarder is dan de kruisiging zelf. Een offer wat wij mensen nauwelijks kunnen bevatten omdat wij nog zo onrein zijn.

Laat ik eerst eens wat begrippen uit de bijbel nemen en die toelichten door het woord zelf te laten spreken. Let op, de bediening van Jezus op aarde heeft een aantal kanten. Dit stuk behandeld specifiek het offer van Jezus. Andere aspecten worden niet, of slechts zijdelings belicht. U mag daaruit niet de conclusie trekken dat ze niet belangrijk zijn.

Hij heeft onze zonden op zich genomen

Jesaja Hoofdstuk 53

[1] Wie heeft er geloofd in wat wij hebben gehoord? Aan wie is de arm van de heer getoond? [2] Als een jonge plant schoot hij recht omhoog, als een wortel die in dorre grond ontkiemt. Zijn uiterlijk noch zijn schoonheid waren het bekijken waard; hij was geen verschijning die onze bewondering wekt. [3] Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, door ons geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. [4] Hij heeft onze ziekten op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. [5] Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons. [6] Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan; maar de heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen. [7] Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich; hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. [8] Door een gewelddadig vonnis werd hij weggenomen; wie denkt nog over zijn bestemming na? Toch is hij uit het land van de levenden weggerukt, geslagen vanwege de opstandigheid van mijn volk. [9] Men gaf hem een graf bij de boosdoeners, en een laatste rustplaats bij de rijken, hoewel hij geen onrecht heeft begaan en er in zijn mond geen bedrog is geweest. [10] Maar het heeft de heer behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt hij zal zijn nakomelingen mogen zien, en lang blijven leven; en wat de heer behaagt zal door zijn hand slagen. [11] Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen, hun zonden laadt hij op zich. [12] Daarom geef Ik hem zijn deel te midden van de velen, en samen met hun machthebbers verdeelt hij de buit, omdat hij zijn leven gaf om te sterven, en zich tot de opstandigen liet rekenen. Hij had echter de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de opstandigen op.

De Dood en de opstanding

De dood en opstanding van Jezus zijn een heel belangrijk aspect van het Christelijk geloof. Zonder opstanding van de eerste in alles, is er ook geen opstanding voor ons.

Joh 11:25

[25] ‘Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus. ‘Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; [26] en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Joh 11:49
[49] Een van hen, Kajafas – hij was dat jaar hogepriester – nam het woord en zei: ‘Gebruik toch uw verstand! [50] U ziet niet in dat het in uw eigen belang is wanneer één mens sterft voor het volk en niet onze hele natie ten onder gaat.’

Korintiërs 15:12
[12] Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? [13] Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet opgestaan. [14] En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg. [15] Dan blijken wij zelfs van God een vals getuigenis te hebben afgelegd; want dan hebben wij tegen God in getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, wat Hij niet heeft gedaan, indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. [16] Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen, [17] en als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde. [18] Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. [19] Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen. [20] Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. [21] Want omdat de dood er is door een mens, is de opstanding van de doden er ook door een mens. [22] Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.

De kruisiging, het offer voor iedereen en altijd

Hebreeën 10, 11
[11] Verder verricht iedere priester dagelijks staande de dienst en draagt hij telkens weer dezelfde offers op, die nooit de zonden kunnen wegnemen. [12] Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht

1-Joh 4:9
[9] En de liefde die God is, is onder ons verschenen doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door Hem het leven te brengen. [10] Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.

Petrus 3, 18

Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen

Jesaja 53, 7
[7] Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich; hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.

[12] … Hij had echter de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de opstandigen op.

Hierboven staat dat Hij voor ons heeft geleden aan het kruis. Hieronder staan wat passages waar Jezus zelf spreekt over zijn aanstaande dood.

Joh 8:21
[21] Opnieuw zei Hij tegen hen: ‘Ik ga heen en u zult Mij zoeken, maar u zult in uw zonde sterven. Waar Ik heen ga, daar kunt u niet komen.’

Joh 12:7
[7] Toen kwam Jezus tussenbeide: ‘Laat haar! Ze moest die balsem bewaren voor de dag van mijn begrafenis. [8] De armen zullen jullie altijd bij je hebben, maar Mij niet.’

Joh 12:23
[23] Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. [24] Waarachtig, Ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. [25] Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwig leven. [26] Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader. [27] Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal Ik dan zeggen: “Vader, red Mij uit dit uur”? Nee, want juist daarom ben Ik gekomen: met het oog op dit uur. [28] Vader, verheerlijk uw naam!’

Joh 13:21
[21] Bij deze woorden werd Jezus diep bewogen en plechtig verklaarde Hij: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: een van jullie zal Mij overleveren.’....

[33] Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn. Dan zullen jullie Mij zoeken, maar Ik heb tegen de Joden gezegd: “Waar Ik heen ga, daar kunt u niet komen”,

Joh 14:1
[1] Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! [2] In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken?

Joh 16:27
[27] want uit eigen beweging houdt de Vader van jullie, omdat jullie van Mij hebben gehouden en geloofd hebben dat Ik van God ben uitgegaan. [28] Ik ben inderdaad uitgegaan van de Vader, Ik ben in de wereld gekomen; maar nu verlaat Ik de wereld en ga Ik weer naar de Vader.’

Het valt me op dat Jezus heel vaak over zijn eigen dood spreekt, dit zijn slechts enkele voorbeelden, en dat hij dit bijna altijd rustig doet met het oog op zijn leerlingen. In slechts enkele passage word iets van zijn last zichtbaar.

Jesaja 53, 7
[7] Hij werd gefolterd, maar hij onderwierp zich; hij heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat naar de slacht wordt geleid. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.

Joh.19:4
[1] Pilatus gelastte toen Jezus te geselen. [2] De soldaten vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd en wierpen Hem een purperrode mantel om de schouders. [3] Daarna kwamen ze om de beurt naar Hem toe en zeiden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ En ze gaven Hem klappen in het gezicht. [4] Pilatus kwam weer naar buiten en zei: ‘Luister, ik laat Hem naar buiten brengen om u duidelijk te maken dat ik Hem volstrekt onschuldig acht.’ [5] Jezus kwam dus naar buiten, met zijn doornenkrans en zijn purperrode mantel. ‘Hier is Hij dan – de mens’

In het gedeelte waarin Jezus gegeseld word staat nergens opgetekend dat hij iets zei, tijdens zijn verdediging bij de farizeeën en bij Pilatus is Hij tamelijk passief. Hij ondergaat het gelaten. Begrijp me goed, vat dit niet licht op, maar toch, ik vermoed dat dit lijden aan het kruis een voor mensen zichtbaar beeld is van een leiden wat nog veel zwaarder is.

Dit laatste stukje geeft ook weer hoe onrechtvaardig Jezus is behandeld: Jezus is gefolterd, en dan zegt Pilatus: “om u duidelijk te maken dat ik Hem volstrekt onschuldig acht.”

Het drinken van de beker?

Nu komt er iets bijzonders, een bijbel passage die nogal raadselachtig is, en in tegenstelling met bovenstaande gebeurtenissen ondergaat Jezus zijn weg niet zwijgend maar hij spreekt dit keer wel degelijk. Een zeer extreme emotie word hier beschreven en dan legt hij ook hier, nadat hij gesmeekt heeft of het echt niet anders kan, zich bij de wil van de vader neer! Wat gebeurd hier?

Lucas 22:41
[41] Hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp ver; daar viel Hij op zijn knieën en bad: [42] ‘Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg; maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U.’ [43] Toen verscheen Hem een engel uit de hemel die Hem kracht gaf. [44] Hij werd doodsbang en bad nog dringender; zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond.

Normaal spreekt Jezus vrij openlijk over zijn dood, maar hier spreekt hij ineens over een beker? Wat word hier bedoeld? En waarom is Jezus daar zo extreem bang voor dat hij door de stress bloed in zijn zweet heeft?

Dit bloed zweten moeten we letterlijk opvatten. Zie o.a. christiananswers en wikipedia: Hematidrosis

Wie is Jezus?

Jezus heeft dezelfde natuur als de vader.

Jesaja 53:9 hoewel hij geen onrecht heeft begaan en er in zijn mond geen bedrog is geweest.

Leviticus 11, 44
[44] Ik ben de heer uw God. Zorg dat u heilig bent. Wees heilig, omdat Ik heilig ben. Verontreinig uzelf niet

Leviticus 27, 23
Het is heilig en behoort aan de heer.

Zacharia 8, 17
[16] En wat u doen moet is het volgende: spreek de waarheid tegen elkaar. Vel in uw poorten eerlijke vonnissen, vonnissen die vrede stichten. [17] Beraam tegen elkaar geen kwaad en verafschuw valse eden, want al die dingen haat Ik – godsspraak van de heer.’

Heilig is een beetje een lastig begrip. Het word in twee contexten gebruik die met elkaar verwant zijn.

  1. Heilig is rein, zonder smet, vrij van verontreiniging. De reinheids wetten uit het oude testament beschrijven lichamelijke reinheid als beeld van de geestelijke reinheid van God. God verafschuwd de zonde. De zonde kan niet bij hem zijn want de drager ervan zou verteren door zijn licht.
  2. Heilig behoort de heer toe. Heilig betekend opzij gezet voor de Heer.

Hierin is ook het verband. Iets wat voor de Heer opzij gezet is moet wel rein zijn. Probeer vanuit dit begrip nu eens te begrijpen wie Jezus is. Iemand die rein is, zonder zonde en met een afschuw van de zonde.

Wat betekend de Beker

Wat betekend nu die beker uit Lucas 22?

Joh 20:22

[22] Maar Jezus antwoordde: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal drinken?’

Uit de vraag van Jezus mag je afleiden dat wij dat niet kunnen, maar hier komen we nog niet zo veel verder mee.

Als we echter begrepen hebben wie jezus is, dan vinden we in Ezechiël een beker die Jezus verafschuwd. Door in onze plaats de zonde te dragen komt hij op een plaats van afschuw.

Ezechiël 23, 34
[28] Want, zo spreekt de Heer god, Ik lever u over aan hen die u haat, aan hen van wie u een afkeer hebt. [29] Ze zullen hun haat op u botvieren, al uw bezittingen meenemen en u naakt achterlaten. Zo wordt uw hoerennaaktheid te kijk gezet, omwille van uw schandelijk leven en uw hoererij. [30] Men doet dit vanwege uw hoererij met de volken, omdat u zich aan hun afgoden verontreinigd hebt. [31] U bent in het voetspoor van uw zuster getreden, daarom geef Ik u de beker die Ik ook haar heb laten drinken. [32] Zo spreekt de Heer god: De beker van uw zuster zult u drinken, de beker die zo diep en zo wijd is en zoveel kan bevatten. U wordt het mikpunt van spot en schande. [33] In een roes van verdriet zult u raken; de beker van uw zuster Samaria bevat verbijstering en verwoesting. [34] U zult hem tot op de bodem uitdrinken, hem aan scherven bijten en met die scherven uw borsten openhalen. Ik heb gesproken – godsspraak van de Heer god.

[35] Omdat u Mij vergeten bent en Mij links hebt laten liggen, zo spreekt de Heer god, zult u de straf voor uw schandelijk gedrag en uw hoererij ondergaan.’ [36] En de heer sprak: ‘Mensenkind, wilt u Ohola en Oholiba vonnissen? Breng haar dan haar gruweldaden onder ogen. [37] Want ze hebben overspel gepleegd en er kleeft bloed aan haar handen; met haar afgoden hebben ze overspel gepleegd en zelfs de zonen die ze Mij hadden gebaard hebben ze aan hen geofferd. [38] Nog meer hebben ze Mij aangedaan: ze hebben in diezelfde tijd mijn heiligdom geschonden en mijn sabbat ontheiligd. [39] Dezelfde dag dat ze mijn zonen voor hun afgoden offerden kwamen ze nog naar mijn heiligdom om het te schenden; zo hebben ze zich in mijn huis gedragen. [40] Zelfs hebben ze naar mannen in verre landen een boodschap gestuurd en op hun uitnodiging zijn die gekomen. Voor hen hebt u zich gebaad, uw ogen geschminkt en u met sieraden getooid. [41] U bent op een pronkbed gaan liggen, terwijl de tafel gedekt stond met mijn reukwerk en mijn olie erop. [42] Vanwege de massa mensen heerste er in hun huis het rumoer van een uitgelaten menigte. Mannen uit de woestijn brachten haar geschenken, ze deden armbanden om haar polsen en zetten een sierlijke kroon op haar hoofd. [43] Ik dacht bij Mezelf: Komen die wellustelingen hun lust nog bevredigen aan die hoer, want dat is zij toch? [44] Ja, daarvoor kwamen ze bij haar. Zoals men naar een hoer gaat, zo ging men naar Ohola en Oholiba, de lichtekooien.

Kun je jezelf ook maar enigszins voorstellen hoe het is voor Jezus om met onze zonden besmeurd te worden, met broedermoord, hebzucht, laster, afgunst, leugen, egoïsme, afpersing, onderdrukking en overheersing, karaktermoord, uithongeren, massamoord, kindermoord en kinder-offers, hoererij, scheiding en trouweloosheid, vraatzucht en vunzigheid, uitbuiting en slavernij. Je kunt het zo gek niet bedenken en dat alles miljoenen keren. Hij heeft dat alles gezien en de gevolgen ervaren in zijn kinderen. En nu, nu mag hij die vuiligheid op zich nemen en de staf die ons toekomt, de dood, verbanning van de vader, dragen? Begrijp je nu waarom hij bloed zweette en doodsangst uitstond voor de beker? Terwijl hij het beeld hiervan, de geseling en de kruisiging, als een mak lam onderging?

Waar ik recentelijk achter gekomen ben is dat de overeenkomst en de schande die door Ezechiël word beschreven, veel treffender is dan ik me besefte. In vers 29 word verwezen naar de naaktheid van Jezus, 3x, waarvan de laatste keer aan het kruis waar hij voor iedereen te kijk hing.

Hoe kon Jezus onze zonden eigenlijk dragen? Is zijn heiligheid niet volledig in strijd met de nabijheid van zonden?

Hoe kon Jezus onze zonden eigenlijk dragen? Is zijn heiligheid niet volledig in strijd met de nabijheid van zonden? Is hij niet als een verbrandend vuur voor onze zonden? Jazeker!

Exodus 24, 17
[16] De heerlijkheid van de heer rustte op de Sinai en de wolk bedekte de berg, zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit de wolk. [17] De heerlijkheid van de heer leek voor de Israëlieten op een verterend vuur, boven op de berg.

Leviticus 9, 24
Toen verscheen de heerlijkheid van de heer aan heel het volk. [24] Van de heer ging een vuur uit dat het brandoffer en de stukken vet op het altaar verteerde.

Hebr 12:29
Laten wij daarom God danken en Hem aanbidden zoals Hij het verlangt: met eerbied en ontzag. [29] Want onze God is een verterend vuur.

Maar dat is nu precies het wonder van zijn offer. Van grote hoogte is hij tot ons gekomen en heeft hij zijn glorie afgelegd:

Filippenzen 2, 7
[6] Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. [7] Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen

Daarna heeft hij het ondenkbare gedaan:

Hebreeën 10, 11
[11] Verder verricht iedere priester dagelijks staande de dienst en draagt hij telkens weer dezelfde offers op, die nooit de zonden kunnen wegnemen. [12] Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht

Jesaja 53:8
[8] Door een gewelddadig vonnis werd hij weggenomen; wie denkt nog over zijn bestemming na? Toch is hij uit het land van de levenden weggerukt, geslagen vanwege de opstandigheid van mijn volk.

Maar... wat is er dan met de relatie tussen Jezus en God gebeurd? Als de Vader in volle glorie en de zonden niet samen kunnen gaan?

Marcus 15:33
[33] Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. [34] Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

Terwijl de omstanders hem belachelijk maken

‘Hoor, Hij roept Elia!’ ... ‘Laten we eens kijken of Elia Hem eraf komt halen’,

voelt Jezus op dat zelfde moment in afwezigheid van de Vader de ijzige greep van de dood op zich afkomen

[37] Maar Jezus had, na het slaken van een luide kreet, de geest gegeven. [38] Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. [39] Toen de centurio die tegenover Hem stond, zag dat Hij op deze manier de geest gaf, zei hij: ‘Inderdaad, die man was de Zoon van God.’

Kan het nog erger?

Hierboven is beschreven dat de kruisiging, behalve een fysiek lijden, ook een metafoor is voor het veel grotere geestelijk lijden. Toch vermoed ik dat zijn dood door iets anders is veroorzaakt. Hierboven word daar al kort naar verwezen. Jezus was tot verbazing van de soldaten en de Romeinse leiders veel vroeger dood dan ze hadden verwacht.

Marcus 15:42
[42] En toen het avond geworden was – het was voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag vóór de sabbat – [43] durfde Jozef van Arimatea, een vooraanstaand lid van de raad, die zelf ook leefde in de verwachting van het koninkrijk van God, het aan om naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. [44] Pilatus was verbaasd dat Hij al dood zou zijn, en hij riep de centurio bij zich en vroeg hem of Hij al gestorven was. [45] Toen hij dat van de centurio vernomen had, gaf hij het lijk aan Jozef.

Wat gebeurd daar? Ik kon dit pas begrijpen toen ik leerde dat afwijzing een van de ergste vormen van leiden is. Het zijn soms van die korte zinnetjes waar je zo overheen leest. Wat gaat direct aan de tekst hierboven vooraf?

[33] Toen het zesde uur aangebroken was, viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur. [34] Op het negende uur riep Jezus met luide stem: ‘Eloi, Eloi, lema sabachtani?’ Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten?

Hij heeft onze zonden op zich geladen en de vader doet wat hij bij ons had moeten doen, Hij keert zich nu van zijn zoon af. Jezus roept hem maar er komt geen antwoord. Dit is hem zijn dood geworden, besmeurd door onze zonden, afgewezen door de Vader.

En wij?

En hoe gaan wij met dergelijke dingen om? Het lijkt wel of in onze wereld alles op zijn kop staat. Als voor Jezus de afwijzing van de Vader hem zijn dood geworden is, wij mensen lijken ons er nauwelijks bewust van te zijn dat we Hem afwijzen.

En de zonden, de beker waar Jezus zo'n afschuw van had? Ach, bij ons komt het zo nauw doorgaans niet. Heiliging? We weten niet eens wat dat woord betekend. Wie maakt zich druk om zonden? Als het leven maar leuk is, toch?

Een kort verhaal over het offer van Jezus.


Verklarende woorden lijst

Onrein

De meest platte betekenis van onrein is vuil. Bij onrein in de bijbel moet je jezelf realiseren dat er zowel een geestelijke onreinheid bestaat als een lichamelijke onreinheid. De lichamelijke onreinheid is een metafoor, een beeld waarmee de geestelijke onreinheid begrijpelijker word. Zo is bloed buiten het lichaam bijvoorbeeld onrein omdat het ziekten kan overdragen en onderhevig is aan bederf. Een voorbeeld van geestelijke onreinheid is het uitspreken van laster, of het te snel veroordelen of afdanken van een ander mens, waarmee je de ziel van zowel de anders, als van jezelf ziek maakt.
Home pag.