Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is een christen

Wat is een christen?

Een goede vraag, waarop het antwoord niet voor iedereen even duidelijk is. De manier waarop christenen zich gedragen verschilt nog al.

Antwoord: Een volgeling van Jezus Christus

Er zijn grofweg twee soorten christenen die ik na elkaar beschrijf.

1 - Naam Christenen

Je bent christen als je jezelf christen noemt, toch? Er is een vrij grote groep mensen die zichzelf christenen noemen, die denken dat ze gered zijn, maar verder geen flauw idee hebben wat het christendom in houdt. Ik ga hier verder niet te veel over zeggen, wat ik wel wil meegeven is dat je wel zelf de moeite moet nemen om te zoeken naar God en dat het niet voldoende is om een naam labeltje op je voorhoofd te plakken.

2 - Volgelingen van Jezus

Als het goed is, zie je Jezus als jouw voorbeeld. Hij is niet alleen naar de wereld gekomen om onze zonden weg te nemen, hij is ook gekomen om te openbaren wie de Vader is en om de wetten van het Oude Testament voor te leven en te vervullen.

Een Christen is dus, net als zijn leraar, een dienaar. Hij plaatst niet zichzelf op de voorgrond en is niet zelfgericht, tenminste, dat is het idee want onze menselijke natuur is nogal hardnekkig.

Hierna enkele teksten uit de bijbel die je maar eens rustig op je in moet laten werken.

De bergrede – De zaligsprekingen – Mat-5
[2] Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak: [3] ‘Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. [4] Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. [5] Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. [6] Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. [7] Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. [8] Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. [9] Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. [10] Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Wet en Profeten vervullen
[17] Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen (...) [20] Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.

Het is een beetje misleidend in onze tijd waar Farizeeër een negatieve betekenis heeft. In die tijd waren dat gewoon de bijbel leraren. Wat Jezus hier zegt is dat het niet voldoende is deze dingen uit je hoofd te leren en aan ander na te dragen, je moet het ook zelf doen. Het niet doen is een sterke aanwijzing dat je de woorden van Jezus niet gelooft.

De voetwassing na het laatste avondmaal – Joh 13
[2] Het gebeurde tijdens een maaltijd (…) [3] Jezus, die wist dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God gekomen was en naar God zou teruggaan, (Ik ben me er van bewust dat ik de hoogste positie heb) [4] stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel. [5] Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel. [6] Zo kwam Hij bij Simon Petrus. ‘Heer,’ zei deze, ‘gaat U mij de voeten wassen?’ [7] Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Wat Ik doe, daar heb je nu geen begrip van; later zul je het begrijpen.’ [8] Petrus hield vol: ‘Nooit in der eeuwigheid zult U mij de voeten wassen!’ Maar Jezus zei: ‘Als Ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij Mij. (= kun je mijn leerling niet zijn) (…) [12] Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam Hij weer aan tafel plaats en zei: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? [13] Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht, want dat ben Ik. [14] Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. (= elkaar te dienen en nederig te zijn) [15] Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan. [16] Waarachtig, Ik verzeker jullie: een knecht is niet meer dan zijn meester, en een gezant niet meer dan degene die hem zendt. [17] Nu je dat weet: gelukkig ben je als je er ook naar handelt.

Uit het bovenstaande zou je nog de conclusie kunnen trekken dat hij “alleen” ons voor doet wat we moeten doen. Dat is echter niet het geval. Hij laat zien wie hij is en vraagt ons om hem te volgen. Dat is een heel groot verschil. (Volgeling, volgen = nadoen.) Hij, in de hoogst denkbare positie, doet wat wij onze slaven laten doen. Ondenkbaar, onverstaanbaar voor onze manier van denken! Zie wat slechts enkele verzen verder in Joh 14:7 staat. Eigenlijk zegt hij daar: “Nu heb ik het je net laten zien, en nu vraag je dit”. Deze betekenis gaat echter aan Filippus voorbij, het is net alsof hij wil zeggen: De Vader, onze dienaar? Dat kan helemaal niet! Of mogelijk is die gedachten sprong zo groot dat hij zelfs niet tot die vraag komt en op dat moment gewoon het hele punt mist.

Joh 14
[3] Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. [4] En waar Ik heen ga – de weg daarheen is jullie bekend.’ [5] ‘Maar Heer,’ zei Tomas, ‘we weten niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’ [6] Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. [7] Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’ [8] Hierop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’ [9] En Jezus weer: ‘Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt Me nog niet leren kennen? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen: “Laat ons de Vader zien”?

Verwacht niet dat je deze stukken ineens volledig kunt begrijpen. Om ze te kunnen doorgronden is het nodig dat je het bekende terrein van deze zelfgerichte wereld los durft te laten. God past niet in dat plaatje. Als je dat als referentie kader blijft gebruiken dan ga je deze teksten niet begrijpen.

Merk op dat de leerlingen van Jezus dezelfde verwondering hebben als wij en dezelfde twijfel en vragen. Als je er voor open staat is dit heel bemoedigend en leerzaam. Nodig Jezus uit je deze dingen te laten begrijpen.

Het is ook belangrijk te begrijpen dat het Christendom niet geschikt is voor watjes of zelfgenoegzame mensen. Dit is een behoorlijk radicaal geloof als je Jezus woorden echt serieus neemt.

Als laatste nog een aanwijzing t.a.v. de verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn gemiddeld genomen meer gericht op de ander, hierdoor zijn vrouwen t.a.v. het accepteren van christelijke beginselen doorgaans in het voordeel. Mannen hebben wat meer de neiging om met zichzelf, hun carrière of met dingen (techniek) bezig te zijn. Hierdoor is het lastiger je te richten op iets wat je niet kunt zien of vastpakken.

Waarom zie ik zo veel christenen die ik hypocriet vind?

Een christen is in de eerste plaats een mens. Het hart van een mens is arglistig zegt de bijbel

Jeremia 17:9-10

Arglistig is het hart boven alles, ja verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart (bewuste) en toets de nieren (onbewuste)

Van nature denkt een mens in de eerste plaats aan zichzelf en dat staat lijnrecht tegenover het christendom. Deze neiging verdwijnt niet zo maar vanzelf als iemand zichzelf christen gaat noemen. Je moet jezelf niet alleen christen noemen, je moet ook veranderen om er een te zijn. (Zie Wat is een christen?) Bekering noemen we dat. Helaas lopen er heel veel onbekeerde christenen rond. Wat je dan krijgt is mensen die van zichzelf denken dat ze beter zijn dan een ander maar die in werkelijkheid gewoon doorgaan dezelfde vleselijke dingen to doen zoals alle anderen.

Onbekeerde christenen

Onbekeerde christenen gebruiken de wetten van God om anderen te veroordelen en om zichzelf te verhogen. Ze kiezen de wetten uit die ze denken te kunnen volgen en negeren de andere. Zo blijft hun zondige natuur voor henzelf verborgen. Dit probleem was er al 2000 jaar geleden [Mat. 23:1-38] en het is er nog steeds. Dat is inderdaad hypocriet en zeer irritant. Deze tweeslachtigheid heeft de neiging andere problemen te veroorzaken zoals stiekem gedrag, roddel en schijnheiligheid waardoor hun slechtheid nog toeneemt.

Even terug naar Mat. 23. Veel christenen lezen de bijbel selectief. Als ze Mat. 23 lezen, dan denken ze, oh, wat zijn die Joodse farizeeën toch slecht. Maar voor wie dit denkt heb ik een vraag: Waarom staat die passage daar eigenlijk?

  • Voor ons, om ons te vergapen aan de slechtheid van anderen?

  • Of voor ons als waarschuwing niet in dezelfde valkuil te stappen?

Zelf denk ik dat de westerse mens moeiteloos alle zonden evenaart van de Jood. Pas als je de waarschuwingen in de Bijbel op jezelf betrekt en ze ter harte neemt zal er mogelijk iets ten goede gekeerd worden. Als je echter vasthoud aan de bovenste keuze dan is het wellicht verstandig de volgende passages nog eens na te lezen:

Rom 2:1
[1] Maar dan ben jij, mens die oordeelt, wie je ook mag zijn, evenmin te verontschuldigen. Want met je oordeel over anderen veroordeel jij jezelf. Jij die je tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde. [2] Wij zijn het erover eens dat God terecht hen veroordeelt die zulke dingen doen. [3] En jij die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, reken jij erop dat je aan Gods oordeel zult ontsnappen? [4] Of misken je zijn rijkdom aan goedheid en geduld en lankmoedigheid, en besef je niet dat Gods goedheid je tot inkeer wil brengen? [5] Met je botte en onboetvaardige gezindheid stapel je voor jezelf een kapitaal van toorn op tegen de dag van de toorn, wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden

Overmoed: Rom.11:20-21, lees daarna de context: Rom.11:11-22

Luc.18:9
[9] De volgende gelijkenis vertelde Hij met het oog op mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien op alle anderen: [10] ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër, de ander een tollenaar. [11] De farizeeër ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen, hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig, of zoals die tollenaar daar! [12] Ik vast tweemaal per week en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.” [13] De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan, durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei: “O God, genade voor een arme zondaar!” [14] Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging, en de ander niet. Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’

Wel bekeerd

Er zijn ook christenen die zich wel degelijk bekeerd hebben. Doordat ze zichzelf richten op Jezus ontdekken ze hoe lastig het is om dat voorbeeld te volgen. Ze krijgen daardoor zicht op hun eigen gebrokenheid waardoor ze niet meer zo snel de behoefte hebben zich beter te voelen als een ander. Omdat zij zich oprecht bezorgd maken om het lot van andere mensen zouden zij een heel ander gedrag moeten vertonen. Helaas is niemand perfect en zijn de driften van het vlees zeer lastig uit te roeien. Ook een echt bekeerd christen heeft de verdraagzaamheid van andere mensen hard nodig.

Romeinen 7:9-10
[18] Ik ben mij ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. [19] Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. [20] Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. [21] Ik ontdek in mij dus deze wet: als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op. [22] Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, [23] maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn rede, en mij als gevangene uitlevert aan de wet van de zonde die in mij leeft. [24] Rampzalige mens die ik ben!

Hier zien we de noodkreet van Paulus over de geestelijke strijd die hij voert tegen de zonde. Toch moeten wij niet wanhopen want wie echt op zoek gaat, en zoals Paulus de zonde gaat haten, die zal wel degelijk veranderen!

Wees realistisch

Aan de andere kant wees realistisch.
Christenen: wees kritisch naar jezelf en heb geduld met jezelf.
Anderen die naar christenen kijken: niemand is perfect... op die Ene na dan. En ook voor u geld: verbeter de wereld, begin met jezelf.


Verklarende woorden lijst

Onbekeerde christenen

Mensen die zich christen noemen maar nooit de beslissing genomen hebben om daadwerkelijk een andere richting in te gaan. Ze zijn tevreden met het label “Christen” maar zijn niet geïnteresseerd in, of hebben geen weet van de inhoud.Vleselijk

Dit betekend ongeestelijk, gericht op het lichaam, de geestelijke dingen veronachtzamend. Realiseer je dat zowel God als de Heilige Geest beide geestelijk zijn en ook op die manier denken. Wat meer concreet is een vleselijke levenswijze gericht op genot en komfoor en uiterlijke schoonheid. Het is van nature op zichzelf gericht.

Zelfgericht

Op jezelf gericht, denkende vanuit een egocentrisch wereldbeeld. Het kan wat provocerend zijn, maar dit is het uitgangspunt van een onvolwassen mens.
Home pag.