Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Waarom het lijden?

Inleiding

Dit onderwerp heb ik lange tijd voor me uitgeschoven, vooral ook omdat ik vermoedde dat ik dan dingen op ging schrijven waarvan ik helemaal niet zeker weet of ik ze zelf wel in praktijk kan brengen. Maar goed, ik ben er dan toch aan toe gekomen.

Hierna schrijf ik eerst een inleiding die u het beste eerst kunt lezen om de delen daarachter te kunnen begrijpen en accepteren! Dit is een lastig onderwerp waarop ik geen kort simpel antwoord heb. Dit is ook een onderwerp waarover al vele gelovigen voor ons gestruikeld en afgevallen zijn. Het is dus zeer de moeite waard om hier wat tijd in te steken en ook niet te snel af te haken als ik niet schrijf wat u lezen wil, of als het geen hapklare brok geworden is. Bid ook, dat God u leid in uw begrip en dat hij u laat zien wat u tot nog toe misschien niet hebt willen of durven zien.

Beproevingen

Dit leven is vol beproevingen. Het heeft niet zoveel zin om voor uzelf te proberen om die beproevingen weg te halen, dat is onmogelijk. Maar het is wel heel goed mogelijk om te leren oorzaken van lijden te herkennen en om zo veel mogelijk onnodig lijden te voorkomen, voor zover het in uw eigen macht ligt natuurlijk. Ook is het nodig om te leren om te gaan met het lijden. Een essentieel onderdeel hiervan is een goed gefundeerd geloof.

Openbaring van Johannes 3, 18
[18] Volg mijn raad op en koop van Mij goud, in vuur gelouterd

Matteüs 3, 10
[10] De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. [11] Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur. [12] De wan heeft Hij al in zijn hand, en Hij zal zijn dorsvloer opruimen; zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.’

Korintiërs 3, 13
11] Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. [12] Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen, of met hout, hooi en stro, [13] ieders werk zal aan het licht komen. De oordeelsdag zal het aantonen, want die verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is. [14] Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen. [15] Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal gered worden, maar, om het zo te zeggen, door het vuur heen.

Het geloof word ons te vaak voorgesteld als goedkoop, als iets voor softies, maar als je deze teksten leest dan krijg je toch het vermoedden dat dit beeld op zijn minst onvolledig is.

Een geloof door vuur gelouterd, een doop in de Geest en met vuur, het gaat hier niet over watjes die hun verantwoordelijkheden uitbesteden aan God, hier staat dat je een geloof nodig hebt wat bestand is tegen vuur. De Geest van God is geen Geest van vreesachtigheid, maar een Geest van kracht. Je hebt die kracht niet nodig om met een zak chips en een fles bier achter de TV te gaan zitten. Dat lukt zonder de Geest ook nog wel.

Romeinen 5, 3
[3] Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, [4] volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. [5] En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken

De brief van Jakobus 1, 2
[2] Broeders en zusters, beschouw u als heel gelukkig wanneer u in allerlei beproevingen geraakt, [3] want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. [4] En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekortschiet.

1-Petrus 1 - Redding door het geloof
[3] Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, [4] tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis, die voor u is weggelegd in de hemel. [5] In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht u op de redding die al gereed ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. [6] Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. [7] Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.

Openbaring van Johannes 14, 12
[12] Nu komt het aan op de volharding van de heiligen, van hen die de geboden van God en het geloof in Jezus trouw bewaren.

Dit zijn bijbelteksten die wat minder populair zijn, maar ze zijn daarom niet minder waar. Het leven heeft liefelijke en zware kanten. Maar zelfs de evangelische onder ons lijken zich hier af en toe van bewust te zijn. Zie Opwekkings liederen 427

Maak mij rein voor u, als gelouterd goud en zuiver zilver, laat mij zijn voor u, als gelouterd goud, puur goud. Dwars door het vuur, maakt u mij rein en puur, ik strek mij uit Jezus, naar meer van uw Geest en uw heiligheid, ja ik besluit Jezus, een dienst knecht te zijn van u mijn meester, steeds tot u wil bereid

Niet alles in dit leven en in ons geloof is voor niets. De genade en vergeving is gratis, maar de vorming van ons geloof en de vorming van ons karakter is zonder uitzondering een moeizaam proces. Daarbij zijn we vaak zo hardleers, halsstarrig en trots dat het leer proces voor ons onnodig hard word.

Romeinen 7, 15
[14] Wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik, ik leid een zondig leven, verkocht als ik ben aan de zonde. [15] Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind droomde van een wereld waarin de mens door de gevolgen van zijn daden, min of meer gedwongen werd om de goede weg te kiezen. Ik denk dat de wereld waarin we leven veel dichter bij dat ideaal licht dan we beseffen. Het is alleen, God hecht ook veel waarde aan onze keuze vrijheid. Hij wil dat we zelf kiezen voor het goede en dat kan niet als we daar door een continu straffen heen gedreven worden. Hij heeft er daarom, zo vermoed ik, voor gekozen om de relatie “oorzaak en gevolg” niet al te direct te maken. Ook om ons afhankelijk te laten zijn van een relatie met Hem. Als we die hebben, dan gaan we wel degelijk de relatie tussen zonde en ellende in de wereld zien en de relatie tussen zonden en ellende in ons eigen leven.

Dus nog eens, om ongeschonden door het leven te komen moet je een sterk en standvastig geloof hebben wat bestand is tegen stormen en vuur. Om een sterk en standvastig geloof te hebben moet je op zoek gaan naar God en hem vasthoudend achtervolgen en bevragen in alle eerlijkheid en nederigheid. Het komt je niet aanwaaien.

Ik citeer hier een wat vreemde passage:

Lucas 18, 2 - Gelijkenis van een rechter en een weduwe

[1] Hij vertelde hun een gelijkenis met de strekking dat ze moesten blijven bidden en de moed niet opgeven: [2] ‘In zekere stad was een rechter die God niet vreesde en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen. [3] Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem, met het verzoek: “Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij.” [4] Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf: “Ik ben wel niet godvrezend en laat me aan geen mens iets gelegen liggen, [5] maar omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar recht helpen; anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven.” ’ [6] De Heer zei: ‘Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. [7] Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem om hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert? [8] Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’

Hiermee wil de Heer ons volgens mij zeggen dat hij gebeden wil worden en dat hij je zijn kennis niet zo maar voor de voeten gooit. Je moet hier achteraan jagen zodat, wanneer je het krijgt, je het dan ook aanneemt. Als hij het zo maar ongevraagd voor je voeten gooit dan is het te verwachten dat je het niet herkend als waardevol en het opzij schopt. Denk hierbij ook aan wat hiervoor staat, niet ieder zal deze teksten omarmen. Maar in de passage hierboven volgt echter nog iets: “Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?”. Je moet je dus afvragen: Zijn wij vasthoudend in het smeken van de Heer? En ook als ons niet binnen de door ons gestelde termijn gegeven word wat we vragen?

Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat God van ons vraag dat wij hem met volharding zoeken en dat hij zichzelf in dat proces steeds meer laat zien. Je gaat hem zo steeds beter begrijpen, maar ook, je gaat steeds beter zien wie je zelf bent en daarvan word je nederig. Je gaat zien dat je zijn kind bent, waardevol maar gebroken, waardevol voor God, onderwerp van zijn liefde, maar ook gebroken, onderwerp van zijn vorming en herstel.

Wijsheid van Jezus Sirach 33, 13
[13] Als leem, dat de pottenbakker in zijn hand heeft om het te boetseren naar zijn goedkeuring: zo zijn de mensen in de hand van hun maker, die aan ieder geeft naar zijn beslissing. [14] Tegenover het kwade staat het goede, tegenover de dood het leven: zo staat tegenover de vrome de zondaar. [15] En zo moet je alle werken van de Allerhoogste bekijken: paarsgewijs, het een tegenover het ander.

We worden dus gevormd door Hem en dat doet soms pijn. Ik denk dat we een sterk geloof nodig hebben om ook in het lijden op Hem te blijven vertrouwen. Zelf geloof ik dat de dingen die wij ondergaan grotendeels door ons zelf, de mensheid, veroorzaakt worden. Het is de Heer die deze dingen zo in elkaar past dat er voor ons een leerweg ontstaat, zo toont hij zijn almacht.

Romeinen 8, 28
[28] Intussen weten wij dat voor wie God liefhebben, alles zich ten goede keert, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.

Hij geeft ons de vrijheid om te doen wat we willen

Matteüs 17, 12
[12] Maar Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben hem niet herkend; ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. (= vermoord)

en ondanks dat wij er een rommeltje van maken bereikt hij toch zijn doel. De gevolgen van ons handelen is (deels) het vuur waarmee Hij ons reinigt. Het lijden veroorzaakt door de een, is een kans voor de ander om goed te doen. Het is deze schijnbare tegenstrijdigheid die voor ons zo lastig is te begrijpen hoe God werkt. Zijn handelen steunt volledig op Zijn almacht die ons verstand verre te boven gaat.

Kunnen wij ieder lijden begrijpen?

Wat ik met voorgaande heb willen zeggen is: We moeten ondanks onze eigen waarnemingen en ons eigen oordeel blijven vertrouwen op Hem, en dat is niet eenvoudig. Alleen als je weet en begrijpt wie Hij is en hoe groot hij is kun je dit volbrengen.

Hiermee heb ik ook een vraag beantwoord die u niet gesteld heeft, “Hoe behoud in mijn geloof in het lijden”, maar heel vaak stellen we met de vraag: “waarom het lijden” ook de vraag: “waarom staat God dit toe” en daarbij gaan we er stilzwijgend van uit dat wij het waarom moeten kunnen begrijpen om het te kunnen accepteren. Hierin moet ik u dan teleur stellen. God overziet dingen die voor ons onmogelijk zijn te vatten. Ik zal dat met een kleine vergelijking toelichten. Ik hoop dat u van schaken houd.

Als een mens schaakt dan bediend hij 16 stukken die elk gemiddeld drie verschillende richtingen uit kunnen. Alle stukken bewegen een voor een, alleen de meest begiftigde speler kan 4 of 5 zetten vooruit denken en na gemiddeld een uur is het spel beëindigd.

Als je dat vergelijkt met wat God doet bij ons:

Er zijn 20 Miljard mensen, die allemaal in willekeurige richtingen gaan, als hij ze voorzichtig influistert luisteren ze maar zelden. Als hij ze iets wil laten doen dat lukt het af en toe door herhaald influisteren en dan nog, vaak vergeten ze weer wat ze hebben toegezegd. Ieder beweegt gelijktijdig en ook de interacties tussen de mensen zijn veelvuldig en complex. Het is Hem heel veel waard om ons, onze autonomie zoveel mogelijk te laten behouden. Het leven op aarde duurt nu al meer dan 6000 jaar en deze periode overziet Hij helemaal. Ouders leggen soms de basis van het ongeluk van hun kinderen. (doorgaans uit onwetendheid)

God is hierin niet beperkt, zijn enige beperkingen zijn zelf opgelegde beperkingen. Dit heeft te maken met onze keuze vrijheid.

Gods perspectief en begrip is echt heel anders dan ons beperkte zelfgerichte begrip. Wij zien alleen onze omgeving en zijn bezorgd over ons zelf. God ziet ieder mensenkind, Hij ziet wat mensen met elkaar doen en Hij is even bezorgd om ieder mens. Het is dus een misvatting dat wij alle dingen die ons overkomen moeten kunnen duiden. Dat kunnen we niet en juist daarom is het zo belangrijk dat we ondanks de tegenslagen blijven vertrouwen op Hem die dat wel kan. Als je toch weet dat Hij van ons houd, het goede met ons voor heeft en ons wil geven wat we nodig hebben, als je dat ook weet hoe groot en almachtig hij is, is ons eigen onbegrip dan niet het enige overgebleven probleem? Het probleem is om ons eigen ongeloof om te buigen naar vertrouwen en vertrouwen komt voort uit kennen van Hem die je vertrouwen wild. En het is verstandig om daarmee te beginnen, liefst voordat je in de problemen komt.

Waarom het lijden in uw specifieke geval?

En uiteindelijk rest dan nog steeds de vraag: waarom het lijden in uw situatie? Tja, die vraag kan ik alleen in algemene zin beantwoorden en niet voor ieder, of uw specifieke geval. Ik zeg hierboven dat wij niet altijd kunnen begrijpen waarom we lijden, maar in een aantal gevallen is dat wel mogelijk en soms zelfs nuttig. Met name in die gevallen waarin we er zelf de hand in hebben. Ik kan een aantal mogelijke redenen geven maar u zult zelf, in gebed er achter moeten komen, wat van deze dingen, of mogelijk een niet genoemde rede, in uw geval van toepassing is. Of misschien word het u niet gegeven om te weten wat de oorzaak is van uw lijden. Bij het interpreteren van deze dingen moet u er zich van bewust zijn dat er een interactie kan zijn tussen verschillende oorzaken en gevolgen. Ik zal hiervan een voorbeeld geven, maar let op, dit is slechts een vereenvoudigd voorbeeld om de interactie toe te lichten:

Een man mishandelt zijn vrouw, wat is daarvan de oorzaak?

 • De man en de vrouw zijn in het begin van hun relatie tot elkaar gekomen op basis van lichamelijke aantrekkingskracht. Het is een veel voorkomend probleem dat we dingen doen op basis gebroken motieven.
 • De vrouw flirt soms met andere mannen maar “gaat niet vreemd”. Ze denkt hiermee voldoende trouw te zijn.
 • Beide houden wel van een glaasje alcohol en regelmatig worden het er wel wat veel.
 • De man is jaloers, hij twijfelt aan zichzelf en is bang zijn vrouw te verliezen.
 • Daarnaast gedraagt de man zich nogal egoïstisch
 • De vrouw toont in haar gedrag maar weinig respect voor haar man.
 • De alcohol benevelt regelmatig zijn verstandelijke vermogens en zelfbeheersing.
 • Regelmatig spreekt hij zijn vrouw aan op haar gedrag (zoals hij dat ziet) maar zij wijst op zijn fouten en is niet van plan zich de wet voor te laten schrijven.
 • Uit frustratie en onmacht slaat de man zijn zijn vrouw.

De oorzaak van het lijden van beide, is dat hun huwelijk op een fors aantal punten de handleiding voor het leven, de bijbel, negeert. Problemen die we bij minstens een van beide zullen vinden zijn: Trots, opstandigheid, lust, egoïsme (zelf-gerichtheid), alcohol misbruik en het ontbreken met een relatie met de Vader. Beide zijn in dit geval slachtoffer van hun problematische levenswijze.

Geestelijk lijden zwaarder dan lichamelijk lijden?

In het voorbeeld hierboven zijn beide slachtoffer. We maken vaak de fout het lichamelijk geweld zwaar aan te rekenen maar het geestelijk lijden over het hoofd te zien. Dit geeft je een heel beperkt beeld van wat er echt met je, of met jullie, gebeurd. Ik zou daarover willen zeggen: het geestelijk lijden is veel groter dan het lichamelijk lijden. Ook als je naar de vrouw kijkt, de lichamelijke pijn door het slaan is soms maar een futiliteit vergeleken bij wat geweld aan geestelijk lijden veroorzaakt. De lichamelijke pijn en schade, een blauwe plek of zo, is vaak niet veel meer dan wat ongemak, maar wat zoiets geestelijk met je doet is veel vernietigender en het blijft vaak jaren hangen. Als u dit aan den lijven hebt ondervonden dan zal dat “wat ongemak” bij u wellicht heel heftige gevoelens oproepen, maar niet iedereen word meteen in elkaar geslagen en ook, het geestelijk lijden, het gevoel van onrecht is zo heftig en dominant dat de geestelijke pijn en de lichamelijke pijn door het slachtoffer niet los gezien kunnen worden. Toch kan het wel nuttig zijn om te weten dat het lichaam zich heel vaak veel sneller hersteld dan de geest.

Interactie van oorzaak en gevolg

Als ik het heb over interactie van oorzaken dan doel ik er dus op dat je niet een oorzaak en een slachtoffer hebt maar zoals je hierboven kunt zien:

 • verschillende oorzaken bij de vrouw
 • Verschillende oorzaken bij haar man
 • Er is bij beiden sprake van lijden
 • En er is bij beiden sprake van een leerschool. Zowel de man als de vrouw worden aangezet om hun koers te wijzigen. Het is alleen de vraag of ze die les willen leren of dat ze volharden in hun fouten.

Mogelijke oorzaken

Lijden kan door een oneindig lange lijst van oorzaken worden veroorzaakt, waarvan hierna slechts enkele voorbeelden worden gegeven om u een idee te geven. Vele van die oorzaken komen nooit boven water of zijn alleen bekend bij de daders.

Misdaad, ongelukken en rampen

Luiheid, gemakzucht of opgejaagd worden:

 • Slecht gemonteerde onderdelen in je auto (onverklaarbare ongevallen)
 • Gebruik van verkeerde onderdelen in een auto of een vliegtuig etc. (Vliegtuig rampen)
 • Overtreden van regels, overslaan van controles.

Hebzucht

 • Verkeerd of onverantwoordelijk gebruik van bouwmaterialen uit winstbejag (Gebouwen die instorten)
 • Meer projecten aannemen dan je bedrijf aan kan. Onnodig lang laten aanslepen van projecten en kosten bij de klanten.
 • Opdrijven van kosten, afzetterij.
 • Afpersing, beroving.

Gebrek aan zelfbeheersing

 • Fysiek of verbaal geweld
 • Geestelijk geweld zoals schelden, pesten
 • Asociaal gedrag op de weg, veel te kort op elkaar rijden, elkaar van de weg drukken. (waardoor veel materiële schade en onnodige ongelukken)

Egoïsme

 • Manipulatie, onderdrukking, overheersing
 • Weigeren een ander te helpen uit de nood
 • Abortus

Lust, ontevredenheid

 • Vreemd gaan, seks verslaving, (gebroken huwelijken, moord en doodslag)
 • Drugs verslavingen, alcohol misbruik (geweld, ongelukken, dood)
 • Eet verslavingen (Vetzucht, ziekte, dood)

Roofbouw op de natuur

 • Ontbossing (Landverschuivingen, modderstromen, lawines)

Roekeloosheid

 • Skiën buiten de pistes, te hard rijden (Ziekte, invaliditeit, dood)
 • Motorrijden en macho gedrag

Gezondheid

Ontkennen, of niet nemen van de eigen verantwoordelijkheden voor het lichaam is ook een belangrijke oorzaak van lijden:

 • Te veel of regelmatig alcohol gebruik (waardoor de weerstand van het lichaam ondermijnd word)
 • Onmatigheid in het eten (waardoor het lichaam ontregeld word en vol zit met afval stoffen)
 • Overmatig suiker gebruik
 • Overmatig gebruik van producten met chemische zoetstoffen en smaakversterkers
 • Lichamelijke overbelasting, ontkennen van de kwetsbaarheid van het lichaam. (Dit komt heel veel voor bij de jeugd.)
 • Verwaarlozing van jezelf, je partner of je kinderen (Ziekte, dood)

Medicijnen

 • Ontkennen van de eigen verantwoordelijkheden en uitsluitend denken in oplossingen in de vorm van medicijnen
 • Vluchten in medicijngebruik
 • Te makkelijk voorschrijven van medicijnen waardoor ziekten juist worden toegevoegd
 • Reclame en pushen van medicijngebruik uit winstbejag

Gewetenloosheid in de voedingsindustrie

 • Gebruik van onnodige chemische toevoegingen (Ziekte, allergieën, kanker)
 • De winst en de omzet belangrijker vinden dan het leveren van een gezond voedingsproduct
 • Gebruik van chemische zoetstoffen (light producten) om de onmatigheid van de consument te ondersteunen. Ook hier weer motieven als hebzucht en gebrek aan zelfbeheersing.
 • Luiheid, op een goedkope lompe manier producten maken met onnodig veel suiker, smaakversterkers of zout.

Hebzucht

 • Reclames die er op gericht zijn de consument aan te zetten tot onverantwoord consumeren
 • Reclames die erop gericht zijn klanten te binden
 • Reclames die erop gericht zijn om mensen meer geld uit te laten geven dan wat verantwoord is. Leningen waarbij men trots noemt dat de financiële draagkracht niet gecontroleerd word.

Gevolgen

De gevolgen van al deze oorzaken gaan veel verder dan we ons realiseren. Sommige van deze zonden (dingen die tegen de wil van God in gaan) hebben de neiging om nog jaren door te woekeren. Hierdoor is het lang niet altijd duidelijk waardoor een probleem is ontstaan. Niet zelden zijn er meerdere menselijke invloeden de oorzaak van lijden.

gevolg-schade bij de dader

Voor zover ik weet heeft een misdaad altijd minstens twee slachtoffers, het slachtoffer en de dader. Het is een illusie om te denken dat de dader er zonder schade te lijden onderuit komt. Wij zijn in ons denken zo gefocust op onze eigen gerechtigheid dat we alleen het slachtoffer zien. Hierdoor komen we in de verleiding te denken dat de dader beter af is. Dat is echter niet zo. Het heeft niet zo veel zin deze twee met elkaar te vergelijken, maar laat ik het zo zeggen, ik ben liever slachtoffer dan dader. De dader word beschadigd word in vele opzichten:

Verblinding: Door de misdaad word je blind voor wat goed of slecht is. Je gaat steeds meer je verantwoordelijkheden uit de weg.

Verharding: Je krijgt een versteend hart en de liefde verlaat je.

Terugtrekken van de bescherming van de Vader en oprukkende autoriteit van de satan in je leven.

Zielepijn: Je geest word door de satan gemarteld omdat hij steeds meer macht over je krijgt.

Gebondenheid aan de satan en zijn wegen.

Omgang met andere slachtoffers van de satan. Ook je kennissen kring word steeds duisterder.

Angst: Ondanks je stoere imago word je diep van binnen steeds meer paranoïde. In extreme gevallen ga je met wapens rondlopen. Dit is onmiskenbaar een gevolg van angst.

Gebrek aan liefde: De zuurstof van een mensenhart word weggezogen. Je komt in een koude meedogenloze berekenende wereld terecht waarin een mensenleven steeds minder waarde heeft en waarin het nemen van onverantwoorde risico's steeds argelozer gebeurd. Als je goed oplet, dan zie je hier ook de tegenstrijdigheid tussen het berekenende en de domheid van de dingen die je dan doet. Blijkbaar is een mens met een versteend hard niet meer in staat goed voor zichzelf te zorgen.

Verlies van waarde. Geld, bezit, maar ook relaties krijgen steeds minder waarde. Verlies van eigenwaarde.

Problemen met je gezondheid. Door verblinding, onverantwoord gedrag, stress, gevaar en mogelijk zelfs geweld heeft je lichaam het veel zwaarder te verduren. Maar ook de toenemende autoriteit van de satan is een zeer groot risico voor je lichaam.

Oorzaken buiten de mens om?

Hiervoor heb ik me nog beperkt tot oorzaak en gevolg direct gerelateerd aan menselijk handelen. Naar mijn bescheiden menig is dit al een aardig complex verhaal geworden. Daarnaast zijn er nog de invloeden op het gebied van natiën. Ook het handelen van regeringen heeft een impact op elk mens. Als jou land een corrupte regering heeft of zedeloosheid propageert dan zal dit onvermijdelijk gevolgen hebben voor jou. Mensen worden aangezet tot goddeloosheid, kinder-moord, oorlog en hele economieën worden ten gronde gericht door corruptie.

Natuur-rampen

Als je op het gebied van natuur-rampen komt dan overvraag je me. Toch weet ik wel dat er een relatie is tussen wat natiën (landen) doen tegen de wil van God in, en natuur-rampen. Ik wil hier niet verder op in gaan omdat dit in de meeste gevallen aan uw vraag voorbij gaat en omdat dit eigenlijk een apart onderwerp is.

Samenvatting

Heel kort samengevat:

Heel veel lijden laat zich verklaren door menselijke zonde.

Waarom God dit toelaat? Omdat Hij er voor kiest om ons zo veel mogelijk zelf over ons lot te laten beschikken.

Wat doet hij dan wel?

 • Hij is in staat om mensen te behoedden tegen rampen en soms doet Hij dat ook. Ik weet dat deze dingen gebeuren, ik weet alleen niet hoe vaak Hij zo ingrijpt.
 • Soms verhinderd hij wel degelijk het kwaad en staat de ander daarmee niet toe zijn kwaad te doen.
 • Soms kiest hij ervoor je om je er doorheen te laten gaan en je erdoor te laten groeien.
 • En, hij kan ons de moed en de kracht geven om erdoor te gaan
 • Hij kan eenvoudigweg de pijn (grotendeels) wegnemen. Is het je wel eens opgevallen dat de pijn soms veel draaglijker is dan je zou verwachten op basis van wat je ziet?
 • In veruit de meeste gevallen grijpt hij in op een manier die zo natuurlijk is dat wij het niet of nauwelijks merken.

Enkele bekende voorbeelden: Bij de bevalling van een vrouw, als ze gehecht moet worden, en je doet het direct na de geboorte dan heeft ze geen verdoving nodig. Hoe kan dat? Of iemand die een zwaar ongeluk heeft gehad, je ziet dat zijn been eraf is maar het slachtoffer weet het niet, het is gevoelloos!

En ja ik weet het, daar is natuurlijk een of andere medische verklaring voor, maar dat zegt me niets. Wie heeft ervoor gezorgd dat dit zo werkt? “God” of “Toeval”? Ik geloof in God.Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.