Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Sex voor het huwelijk, mag dat?

Vraag: Waarom geen sex voor het huwelijk?

Vraag: Moet ik nog wel trouwen in deze tijd van scheidingen?

Korintiërs 7, 36
[36] Als iemand meent dat hij zich onbetamelijk jegens zijn meisje gedraagt, omdat zijn verlangen te heftig wordt en de dingen hun loop moeten hebben, laat hem dan doen wat hij wil: laten zij trouwen, daar steekt geen kwaad in.

De joodse traditie gaat ervan uit dat er geen seksuele omgang is voor het huwelijk. Het staat er niet zo expliciet maar als je dit weet, en dan Kor.7:36 leest dan zie je duidelijk dat seks voor het huwelijk moet worden vermeden.

Eigenlijk staat hier, als je een meisje hebt en je kunt jezelf niet meer beheersen, verbind jezelf dan aan elkaar zodat je geen zonde begaat. Ook dit laatste word hieronder verder toegelicht.

Gen.2:18
[18] De heer God sprak: ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’...

[21] Toen liet de heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. [22] En de heer God vormde de rib die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw (woman), en bracht haar naar de mens. [23] Toen zei de mens:

‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees!

Vrouw (Woman) zal zij heten, want uit een man is zij genomen.’ (Because she was taken out of man – NKJV) [24] Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn - KBS
met wie hij één van lichaam wordt. - NBV.
and they shall become one flesh. - NKJV

[25] Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

In Gen. 2:24 word heel expliciet aangegeven dat man en vrouw zich aan elkaar moeten verbinden. Seks is een onderdeel van die verbintenis. Het “een vlees worden”, kan worden toegepast op het hebben van gemeenschap, maar het kan ook een uitdrukking zijn en verwijzen naar de mate waarin man en vrouw zich aan elkaar (zouden moeten) verbinden.

Als ik dan nog even teruggrijp op Kor.7:36, dan vraag je jezelf wellicht af:

Is het niet riskant om zo snel al te trouwen?

Is het niet riscant om te trouwen in een tijd van huwelijken die als rotte appels op de grond vallen? Het is inderdaad goed om je te realiseren waar je aan begint maar, dat probleem los je niet op door dan maar wat aan te gaan rommelen. Dat probleem los je op door karakter te tonen. Samen wonen omdat je bang bent dat het huwelijk geen stand zal houden is je leven inrichten gebaseerd op angst. Die vrijblijvendheid, samenwonen zonder echt harde beloften te geven, maakt dit probleem alleen maar erger. Toewijding en volharding is wat we nodig hebben en geen ontwijkende beweging en vage beloften. Als je bang bent dat je huwelijk geen stand zal houden, bezin jezelf dat waar je relatie nu op is gebaseerd. Is het kinderlijke oppervlakkige liefde, genot of lust? Ga dan bij elkaar weg. Heb je elkaar echt lief en wil je ervoor gaan? Geef elkaar dan het vertrouwen en toon beide wat je waard bent. Toon karakter en geef niet zo maar op als het even niet meer zo leuk is.

Seks voor het huwelijk?

Zoals hiervoor al is genoemd, is seks een onderdeel van een hechte relatie. Door dit voor het huwelijk te doen loop je een levensgroot risico dat jou (uiteindelijke) partner niet de eerste is maar bijvoorbeeld de 3e, of nog erger.

Dan zijn er de risico's t.a.v. de gezondheid. Nu bestaat er bij de jeugd de illusie dat je dit zelf in de hand hebt, maar dat is niet zo. De aantrekkingkracht van de andere sekse, het zoeken naar bevestiging en de onstuimigheid van de hormomen in een jong lijf maak dit spel tot het spelen met vuur.

Daarnaast heeft seks voor het huwelijk nog een verborge duistere kant. Het is niet alleen maar de jeugd en onervarenheid wat zich niet laat intomen. Het is ook het onvolwassen egoïsme wat zegeviert binnen het aangaan van relaties. Het is te vaak ook een keuze voor de lust zonder daar iets tegenover te willen stellen. Je gebruikt elkaar dan voor het bevredigen van je eigen lust-gevoelens. Als je daar in verzeild raakt dan in het welhaast onvermijdelijk dat je die instelling ook meeneemt in een latere vaste relatie. Zoiets is als het ware een tijdbom onder je toekomstige huwelijk. Voor het geval dat je daar tenminste nog wel aan wil, want ook de wil om een vaste relatie aan te gaan kan om zeep gebracht worden.

Stof tot nadenken

Nog wat stof tot nadenken, voor als ik mijn woorden nog wat te voorzichtig gekozen heb heeft de bijbel ook wat meer expliciete bewoordingen t.a.v. seks buiten het huwelijk om. Hierbij zijn “vreemd-gaan met een getrouwde vrouw” en “trouw aan de vrouw van je jeugd”, je eerste vrouw dus, de belangrijkste begrippen:

Spreuken 2:10
[10] Wanneer de wijsheid je hart binnenkomt en de kennis is prettig voor je ziel, [11] dan zal de bedachtzaamheid je bewaken, het inzicht je behoeden, [12] om je te redden van de slechte weg...

[15] van hen die kronkelwegen gaan en dwalend hun sporen volgen; [16] om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende, die je verleidt met haar woorden, [17] die de vriend van haar jonge jaren heeft verlaten en het verbond van haar God is vergeten. [18] Want haar huis zinkt weg in de dood en haar paden leiden naar de schimmen.

Spreuken 5 – Wees je vrouw trouw
[1] Mijn zoon, schenk je aandacht aan mijn wijsheid en buig je oor naar mijn inzicht, [2] om te zorgen dat je bedachtzaam blijft en dat je lippen de kennis bewaren.

[3] De lippen van een vreemde vrouw druipen van honing en haar verhemelte is gladder dan olie, [4] maar haar einde is zo bitter als alsem, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. [5] Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen gaan recht op de onderwereld af. [6] Om te voorkomen dat jij de weg naar het leven overdenkt, gaan haar paden hier- en daarheen, zonder dat jij het beseft.

[7] En dus, zonen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. [8] Houd je wegen ver van haar en kom niet te dicht bij de deur van haar huis [9] anders geef je je bloesem prijs aan vreemden, je jaren aan een meedogenloos wezen; [10] dan verzadigen anderen zich aan jouw kracht en komt jouw gezwoeg ten goede aan het huis van een onbekende;

[11] tenslotte kerm je, als je vlees en je lichaam weggeteerd zijn, [12] en zeg je: ‘Waarom heb ik de lering verfoeid en heeft mijn hart de vermaningen verworpen? [13] Waarom heb ik niet naar de stem van mijn leraren geluisterd en mijn oor niet gebogen naar mijn meesters?

[14] Bijna was mij het ergste overkomen temidden van het verzamelde volk.’ [15] Drink water uit je eigen regenbak en van wat er opwelt in je eigen put. [16] Moeten je bronnen over de straat stromen en je waterbekken over de pleinen? [17] Laat ze voor jou alleen zijn en niet voor vreemden bij jou. [18] Laat je bron gezegend zijn en verheug je met de vrouw van je jonge jaren. [19] Die lieftallige hinde, die bekoorlijke gazelle: laat haar liefkozingen je altijd laven en wees altijd verrukt van haar liefde. [20] Waarom, mijn zoon, zou je je laten verrukken door een vreemde vrouw, en een onbekende vrouw omarmen? [21] De ogen van de heer zijn immers gericht op de wegen van de mens en Hij let op al zijn gangen. [22] De slechte mens raakt in zijn eigen misdaden verstrikt en hij wordt geboeid met de koorden van zijn eigen zonde. [23] Hij zal sterven bij gebrek aan lering en door de grote dwaasheid die hem zo verrukte.

Spreuken 6 – Een vreemde vrouw
[20] Neem de voorschriften van je vader in acht, mijn zoon, en verwerp de lering van je moeder niet. [21] Bind die steeds weer op je hart en hang ze om je hals. [22] Zij zullen je leiden waar je gaat; zij waken over jou waar je ligt en word je wakker, dan spreken zij je toe. [23] Want de voorschriften zijn een lamp, de lering is een licht en aanmaningen tot lering zijn een weg naar het leven, [24] om je te behoeden voor een verdorven vrouw, voor de gladde tong van een vreemde. [25] Laat je hart haar schoonheid niet begeren en laat je niet lonken door haar ogen, [26] want een hoer kost slechts een stuk brood, maar een getrouwde vrouw bedreigt je leven. [27] Kan iemand soms vuur in de plooi van zijn gewaad steken zonder dat zijn kleren gaan branden?

Heel expliciet en beeldend is deze vertaling: Can a man scoop fire into his lap without his clothes being burned? (NIV) (Kan een man vuur in zijn schoot gooien zonder zich te branden?)

[28] Als iemand op gloeiende kolen loopt, schroeit hij dan zijn voeten niet? [29] Zo vergaat het degene die bij de vrouw van zijn naaste komt: niemand die haar aanraakt blijft ongestraft. [30] Men neemt de dief het stelen niet eens zo kwalijk als hij honger heeft en zijn eetlust bevredigt. [31] Maar als hij betrapt wordt, moet hij het zevenvoudig vergoeden en heel zijn bezit ervoor geven. [32] Een man die overspel pleegt heeft geen verstand; wie ontucht bedrijft, richt zichzelf te gronde. [33] Schade en schande oogst hij en zijn schaamte is onuitwisbaar. [34] Want de jaloezie brengt een man tot razernij: niets ontziet hij op de dag van de wraak; [35] hij wil niets van een afkoopsom weten en hij blijft onvermurwbaar, al bied je hem nog zo veel.

Spreuken 7
[1] Mijn zoon, denk aan mijn woorden en bewaar mijn geboden zorgvuldig. [2] Houd je aan mijn geboden, dan zul je leven en behoed mijn lering als je oogappel. [3] Bind ze om je vingers, schrijf ze op het schrijfplankje van je hart. [4] Zeg tegen de wijsheid: ‘Jij bent mijn zuster’, en noem het inzicht je bloedverwante, [5] om je te behoeden voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die gladde woorden spreekt. [6] Want door het venster van mijn huis, door mijn tralies* keek ik naar buiten. [7] Daar bekeek ik het onervaren volk en merkte ik onder de zonen een jonge man zonder verstand op. [8] Hij liep de straat over, vlakbij een hoek, en ging in de richting van haar huis, [9] in de schemering, bij het vallen van de avond, op het ogenblik van het nachtelijk duister. [10] En kijk, daar komt hem een vrouw tegemoet, als een hoer gekleed, boosaardig van hart; [11] een opgewonden, opstandige vrouw: haar voeten vinden geen rust in haar huis. [12] Zij loopt op de straat, zij loopt op de pleinen en op elke hoek staat zij te loeren. [13] Zij grijpt hem vast, zij geeft hem een kus en zegt met een brutaal gezicht: [14] ‘Ik moest nog een dankoffer brengen en vandaag heb ik mijn gelofte vervuld. [15] Daarom ben ik uitgegaan om jou te ontmoeten, om jou te zoeken, en ik heb je gevonden. [16] Ik heb mijn bed gespreid en het bedekt met kleurige weefsels van Egyptisch linnen. [17] Ik heb mijn rustbed besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. [18] Kom, laten wij ons aan liefkozingen bedrinken, tot de ochtend toe, laten wij samen genieten van de liefde. [19] Want mijn man is niet in zijn huis, hij is op reis gegaan, ver weg. [20] Hij heeft een beurs vol geld meegenomen; pas als het volle maan is keert hij naar zijn huis terug.’ [21] Zij haalt hem over met een veelheid aan woorden, door de gladheid van haar lippen troont zij hem mee. [22] Blindelings loopt hij achter haar aan, als een rund dat naar het slachthuis gaat, als een hert dat naar de strik toe dartelt: [23] totdat een pijl zijn lever doorboort, als een vogel die zich naar het klapnet rept, niet wetend dat dit zijn leven bedreigt. [24] Welnu, zonen, luister naar mij en schenk aandacht aan de woorden van mijn mond. [25] Laat je hart niet afwijken naar haar wegen; verdwaal niet op haar paden. [26] Want talrijk zijn de verslagenen die zij heeft geveld, en haar slachtoffers zijn met velen. [27] Haar huis is een weg naar de onderwereld, een weg die afdaalt naar de kamers van de dood.
Home pag.