Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vrouw in ere hersteld

Is de vrouw in ere hersteld in onze moderne maatschappij?

Is de vrouw in onze moderne maatschappij in ere hersteld? De vrouw word tegenwoordig veel meer voor vol aangezien dan decennia terug en ze heeft ook veel meer dan vroeger de mogelijkheden om zich te ontwikkelen, maar zijn we daarmee op het punt gekomen dat de vrouw haar plaats in de maatschappij gevonden heeft en dat ze zichzelf kan zijn in haar vrouw zijn? Ik denk dat het antwoord hierop ontkennend is. De huidige situatie is in vele opzichten veel beter dan vroeger, maar toch heb ik zo mijn bedenkingen bij wat ik om me heen zie.

Opmerking: Dit stuk is geschreven met de focus op vrouwen en wie ze zijn. Ik besteed hier bewust geen aandacht aan mannen, daar gaat dit stuk niet over. Het is niet mijn bedoeling de een boven de ander te verheffen, mannen zijn gewoon niet de focus van dit artikel.

Misvatting

Heel veel vrouwen zijn in hun strijd om gelijkheid beland in rechtstreekse competitie met de mannen om hen heen. Sommige vrouwen zijn hierbij in een dwaling beland, waarbij ze krampachtig trachten te bewijzen dat er geen verschil is tussen man en vrouw. Deze dwaling is helaas niet veel meer dan een jammerlijke ontkenning van wie de vrouw is.

Overeenkomsten

Oppervlakkig gezien zijn man en vrouw hetzelfde. Alles wat de man heeft, heeft de vrouw ook, op een paar lichamelijke details na dan. Als ze wil kan een vrouw alles wat een man ook kan en ze doet dat vaak ook.

Verschillend

Toch zijn Man en vrouw wel degelijk ook heel erg verschillend, de mens, elk individu is verschillend, maar de “gemiddelde vrouw” is beslist heel anders dan de “gemiddelde man”. Mannen zijn gemiddeld rationeler, vrouwen zijn gemiddeld gevoeliger, meer gericht op communicatie.

Vrouwen hebben een ander lichaam, zachter en ronder, vriendelijker, zachter in uiterlijk, zachter in stem, anders in beweging en ze besteed beslist meer aandacht aan haar uiterlijk. Deze verschillen zijn soms heel subtiel en lastig te benoemen maar soms ook heel duidelijk. Bedenk dat de vrouw als geheel een schepping is en dat haar uiterlijk past bij haar innerlijk. De vrouw is echt een ander wezen.

Terwijl de man soms wat ruw is kan de vrouw soms betoverend zachtmoedig en gratiteus zijn.

Onderdrukt

De vrouw is eeuwen lang onderdrukt. Ze werd door de man gezien als zwakker en minder. In bepaalde omstandigheden, in een strijd om te overleven, kan zwakte verward worden met minder, of slechter. Daarnaast heeft de man wellicht te vaak naar de vrouw gekeken vanuit zijn perspectief, vanuit zijn gaven en vanuit zijn waarden. De vrouw is beschouwd en beoordeeld vanuit de kracht en de waarden van de man en beoordeeld op mannelijke eigenschappen is ze inderdaad minder. Maar dat is een wel een heel erg beperkte visie. Waarom zou een vrouw zich af moeten meten aan wat mannen doen?

Daarnaast zijn de sterke eigenschappen van de vrouw miskend en minderwaardig geacht. Gevoel word tegenover ratio gezet alsof het twee tegenpolen zijn die elkaar niet verdragen:

De ratio is goed en waardevol, gevoel is misleidend en instabiel.”

Wat is van waarde?

Wat is dat eigenlijk, waarde? Wat is belangrijk en wat niet? Wat is waardevol en wat niet? Heel vaak denken we bij deze begrippen in termen van dingen, in materiële termen, in termen van het mannelijke denken.

Maar als je het over mensen hebt, dan schiet je hiermee zeer ernstig te kort. Een mens is een wezen wat twee belangrijke dingen met elkaar verenigd, de rede en het gevoel. Ik ben er sterk van overtuigd dat deze twee onverbrekelijk met elkaar verbonden behoren te zijn.

De rede zonder gevoel levert een psychopaat op, niet noodzakelijk slecht, maar verstoken van essentiële gevoelens als empathie. Gevoel zonder rede levert een een hysterisch mens op.

De mens is geschapen als relationeel wezen, De mens haalt zijn geluk uit de liefde en waardering die hij krijgt in relaties. Gevoel, liefde en empathie zijn essentiële eigenschappen, gaven die mensen met elkaar verbinden. Het feit dat je weet dat de ander het vermogen heeft om jou pijn waar te nemen en zelfs te voelen maakt dat die ander je kan begrijpen en adequaat kan helpen.

Vrouwen

Vrouwen bezitten meer dan mannen deze verbindende gaven, liefde gevoel en empathie. Gevoel is zeer waardevol mits het geleid word door verstand.

Zo heeft de mens zowel gevoel als verstand. Het gevoel doet de mens waarnemen, het verstand probeert te begrijpen en te overwegen. Zo leert het verstand van het gevoel, maar het gevoel word ook weer gestuurd door het verstand. Als je ziet dat iemand weigert zijn eigen verantwoordelijkheden op te pakken en hierin volhard, dan zal het verstand na een tijdje zeggen: laat hem of haar de gevolgen maar dragen van zijn eigen onverantwoordelijkheid. Ieder heeft recht op zijn eigen probleem, en je gevoel zal zich afwenden van die persoon.

Gevoel en verstand in balans levert een liefdevol stabiel mens op.

Zo is het ook in een huwelijk. Man en vrouw in balans levert een liefdevol huwelijk op waar ieder zijn of haar waardevolle bijdragen levert aan het geheel.

Mannen dingen

Mannen zijn gemiddeld vaker bezig met dingen. Ze hebben wel gevoel en kunnen wel praten, maar niet zo als vrouwen dat doen. Mannen kunnen trots zijn op wat ze gemaakt of gedaan hebben.

Mannen zijn wat grover en ongeduldiger naar kinderen toe. Ze kunnen wel met kinderen om gaan maar ze doen dat meer vanuit de ratio en ze missen wel eens wat. Een kind is niet zo rationeel. Soms is het een en al gevoel en helemaal niet rationeel. Wat moet je daarmee als man?

Vrouwen dingen

Vrouwen dingen zijn vaak helemaal geen dingen. Vrouwen kunnen wel dingen maken, soms heel goed zelfs, maar best veel van hen zijn soms verrassend onhandig. Het lijkt wel of vrouwen meer in contacten tussen mensen zitten. Ze voelen beter wat de ander nodig heeft en zorgen soms automatisch voor de ander zonder daar eerst bij na te denken. Vrouwen zijn vaak gewoon lief, een woord wat is afgeleid van liefde. Liefde is de grootste geestelijke waarde. Hoe hebben wij mannen het in ons domme hoofd gehaald om vrouwen te kleineren en minderwaardig te behandelen.

Als vrouwen onze kinderen opvoeden en hen doen opgroeien met hun liefde dan werken ze niet met dingen, maar met mensen. Ze maken dat je kind opgroeit en volwassen word, ze zorgen voor de volgende generatie. Wat zij maken is bijna onsterfelijk terwijl wij mannen ons druk maken om dingen die tijdelijk zijn.

Vrouwen bezitten de gave van liefde en bouwen aan mensen. De twee grootste “dingen” op aarde en wij mannen noemen dat minderwaardig, wellicht iets om eens over na te denken.

Jonge vrouwen van deze tijd

Jonge vrouwen groeien op en een tijd die materialistisch en competitief is. Heel veel van hen slagen er in om vanuit hun vrouw zijn een waardevolle plaats in de maatschappij te verwerven. De mens is een veelzijdig en flexibel wezen. Toch vraag ik jullie vrouwen om de diepste gaven die God in je gelegd heeft niet te veronachtzamen. Wees waakzaam en overvraag jezelf niet. Vrouwen worden in deze tijd steeds vaker overvraagd omdat ze toch vaak iets dieper moeten gaan om zich te handhaven in deze mannenwereld en doordat ze daarbij ook zo goed als mogelijk hun verantwoordelijkheden in het gezin trachten na te komen. Wees waakzaam en overvraag jezelf niet. Durf de keuzes te maken die nodig zijn om je leven nuttig en draagbaar te maken.

De uitdaging die ik je mee wil geven is deze: Durf te zijn wie je bent, durf Gods schepping te zijn en te ontdekken wie je werkelijk bent. Durf je gaven te zien en naar waarde te schatten, laat mij je niet vertellen wie je zijn moet, laat de wereld om je heen je niet zeggen wie je bent maar accepteer jezelf zoals je geschapen bent.

Als dat betekent dat je dokter of psycholoog wil zijn, het zij zo.
Als dat betekent dat je moeder wil zijn en thuis wil blijven, het zei zo.
Als dat betekent dat je ingenieur wil zijn of piloot, het zei zo.
Etc. etc.

Weet wie je bent en wat belangrijk voor je is, dit is de beste wat je kunt doen om jou gaven de ruimte te geven en het doel voor jou leven te bereiken, om gelukkig te leven.

Links

Gerelateerd: Reclaiming the Feminine, Nicole Schwab (Eng.)2016-10-09

Ontwikkeling van je vrouw zijn

Een nog meer controversieel onderwerp is het ontwikkelingspatroon van vrouwen en de verschillen daarin met mannen: Wat je ziet, en wat algemeen erkend is, is dat vrouwen eerder uit de pubertijd komen. Wat je ook ziet is dat vrouwen vaak rustiger zijn en beter presteren of beter functioneren op de middelbare school. De bijbel zegt echter dat vrouwen in de gemeente op de achtergrond moeten blijven en als we ze iets willen weten dat ze dat thuis aan hun man kunnen vragen. Dat is toch wel een beetje vreemd, die twee gegevens zijn niet zo maar zonder meer op elkaar aan te sluiten en dit heeft me op de volgende gedachte of theorie gebracht:

Vrouwen worden snellen volwassen om hen een voorsprong te geven en omdat de eerste taak die ze krijgen nog relatief eenvoudig is. Ze kunnen met hun natuurlijke of God gegeven aanleg voor liefde, baby's laten opgroeien tot kinderen. Ze zijn blijkbaar ook in staat in de kortere tijd die daaraan vooraf gaat al een behoorlijke mate van volwassenheid te bereiken.

Mannen lopen eerst achter, zijn wat onhandelbaarder en dagen hun omgeving meer uit. Hun ontwikkeling verloopt duidelijk anders, eerst minder gestructureerd en in het onderwijs hoor je soms laatdunkende opmerkingen over jongens in de klas. Maar in hun ontwikkeling gaan ze wel gestaag door in een stijgende lijn. Op een bepaald moment gaat de gemiddelde man daarmee de gemiddelde vrouw voorbij, met name op het gebied van rationeel en structureel denken.

En nu komt het essentiële van deze theorie. Vrouwen kunnen net als mannen op deze gebieden leren maar zouden dat in een ander patroon moeten doen. Mannen dienen respect te hebben voor hun vrouw en de belangrijke taak die ze vervullen en ze moeten hun vrouw ondersteunen in hun verdere ontwikkeling zodat ze later ook opgewassen zijn tegen opstandige mannelijke puber-kinderen, en zeker niet het onderspit hoeven delven in die tijd.

Het woord wat de Joden in Duitsland voor de Synagoge gebruikte is “Schule” of school. Als vrouwen volgens de bijbel dus in deze school komen, dan zijn deze vrouwen dus aanwezig bij het onderwijs van die tijd en daarbij word aangenomen dan hun man beschikbaar is voor ondersteuning. Het is niet helemaal wat wij westerse mensen gewend zijn om te horen, maar het geeft toch wel aan dat volgens de aanwijzingen in dit ruim 1000 jaar oude boek vrouwen niet dom gehouden worden. Ik zou zelfs kunnen betogen dat het daarin zijn tijd minstens 900 jaar vooruit was. Je herkend wel een zekere nederigheid van de vrouw en niet iedereen zal dit positief opvatten.

Het tweede deel van deze theorie is dat er minimaal 2 manieren zijn waarop vrouwen deze ontwikkeling cyclus niet goed doormaken:

  1. Doordat ze wel voor kinderen kiezen maar niet voldoende worden gerespecteerd en gestimuleerd in hun verdere ontwikkeling, en daardoor schade oplopen. Hun andere gaven worden verwaarloosd, ze dreigen in een onaantrekkelijke sleur terecht te komen en ze lopen het risico het respect van hun kinderen te verliezen.
  2. Een andere mogelijke afwijking in ontwikkeling is dat ze zich niet wijden aan kinderen maar direct door gaan met de ontwikkeling van hun hun abstracte kennis. In die gevallen blijft de ontwikkeling van de vrouwelijke gaven achter. Hun zachte vrouwelijke kant word niet toegepast en ontwikkeld maar word direct overwoekerd door mannelijk rationalisme en competitie. Je krijg zo vrouwen die moeite hebben met het geven van zorg aan hun kinderen. Kinderen worden dan te gemakkelijk uitbesteed en opgevoed door steeds wisselende vreemden waardoor bij deze kinderen hechting stoornissen kunnen ontstaan en het normen en waarde systeem van de ouders niet word overgedragen, of misschien juist wel, als dit inhoud dat kinderen ondergeschikt zijn aan de verlangens en carrière van hun ouders.

Wat moet je nu met deze theorie?

Ten eerste, besef dat het een theorie is en geen ondubbelzinnig en onweerlegbare bijbel tekst. Een theorie word vaak verwoord in extremen maar de realiteit is dat mensen zich niet goed in extremen laten beschrijven. Ga hier dus genuanceerd mee om.

Ten tweede, onderzoek het aan de hand van wat Gods woord hierover zegt.

Ten derde, neem verantwoordelijkheid voor jou leven. Ga dit niet zo doen omdat ik het je zeg, maar wel als je het zelf ook zo verstaat en wanneer je ook bereid bent om elkaar hierin adequaat te ondersteunen. Het aangaan van een huwelijk betekend dat je gezamenlijk de verantwoordelijkheid gaat dragen voor je gezin, en dat je dus niet alleen voor je eigen belangen opkomt.

Andere doc formaten: pdf

Home pag.