Home pag. Pag. terug      christelijke-antwoorden.nl

Dilemma: Een Christelijke Opleiding?

Ben je bereid een voorbeeld te zijn?

Een christelijke opleiding kies je in veel gevallen als een voorbereiding op de bediening van Leraar in het geloof. Een goede christelijke leraar zal zelf moeten begrijpen en doen wat hij leert zodat hij kan spreken uit eigen ervaring en met gezag. Het geloof is geen theorie die je kunt overdragen zonder er zelf deel van te zijn.

Hierna eerst wat teksten om je hierin uit te dagen.

Psalm 43
[12] Kom, kinderen, luister naar mij: in ontzag voor de heer zal ik jullie onderwijzen. [13] Is er iemand die het leven bemint en gelukkige dagen wil genieten? [14] Houd je tong dan weg van het kwaad, houd je lippen weg van de leugen. [15] Keer je af van het kwaad en doe het goede, zoek vrede, jaag die na. [16] Het oog van de heer is gericht op de rechtvaardige, het oor van de heer naar hun hulpgeroep.

Psalm 119
[101] Ik vermijd alle paden van het kwaad om enkel en alleen uw woord te onderhouden. [102] Van uw voorschriften wijk ik niet af, want Uzelf wilt mij onderwijzen. [103] Hoe kostelijk streelt uw woord mijn gehemelte, kostelijker dan honing mijn mond. [104] Door uw voorschriften heb ik inzicht verworven, ik heb een afkeer van dwaalwegen.

Je zult het Woord van God, dat is het onderwijs dat God zelf aan ons heeft gegeven, zeer serieus moeten nemen om dit ook zelf te kunnen onderwijzen. Met menselijke redeneringen geraken we niet veel verder, in tegendeel:

De tweede brief aan Timoteüs 2, 24
[14] Breng de gelovigen dit in herinnering en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden die nergens toe dienen dan tot verderf van de toehoorders. [15] Werk ijverig om betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid. [16] Vermijd banaal en leeg geredeneer; wie daarmee aankomen, zullen de goddeloosheid nog verder drijven, [17] en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel.

Word geen leraar omdat je dit aanzien geeft en laat je ook niet verhogen door anderen.

Het evangelie volgens Matteüs 23, 10
[9] Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, die in de hemel. [10] Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. [11] De grootste van u zal uw dienaar zijn. [12] Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, zal verheven worden.

Openbaring van Johannes 19, 10
[9] En de engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam’. Hij voegde eraan toe: ‘Dit zijn de eigen woorden van God.’ [10] Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Dat nooit! Ik ben slechts een dienstknecht zoals u en uw broeders, die het getuigenis van Jezus bezitten. Aanbid alleen God.’

Zelfs de engelen die het gelaat van de Vader mogen zien verschrikken als je hun probeert te verhogen.

Het onderwijs in het Koninkrijk van de Heer is een serieuze zaak. Op deze aarde wemelt het van dat dwaal-leraren en schijnheiligen. Wijd je toe aan deze zaak of ga iets anders doen. Met halfslachtigheid is niemand gediend. Kijk toch eens wat De heer zegt tegen de leraren van destijds. En laat je niet misleiden, deze tekst is niet uit een oude tijd, de bijbel is zeer actueel.

Jesaja 29
[13] De Heer zegt:‘Dit volk nadert Mij wel met de mond, en eert Mij wel met de lippen, maar zijn hart is ver van Mij en zijn vrees voor Mij is niet meer dan een wet van mensen, die door mensen wordt aangeleerd.

Jesaja 51
[7] Luister naar Mij, wie met gerechtigheid vertrouwd is, volk dat mijn onderricht in het hart draagt; wees niet bang voor de hoon van mensen, en laat u door hun smaad niet uit het veld slaan.

Romeinen 2, 21
[19] jij die je opwerpt als gids van de blinden, als licht voor hen die in het duister zijn, [20] als opvoeder van de onverstandigen en leraar van de onmondigen; jij die in de wet de belichaming bezit van kennis en waarheid; [21] jij, leraar van anderen, bent niet in staat jezelf te onderrichten? Je verkondigt dat men niet mag stelen, en zelf steel je? [22] Je verbiedt echtbreuk en pleegt zelf overspel? Je verafschuwt afgodsbeelden en plundert zelf tempels? [23] Je bent trots op de wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden! [24] Daarom staat er geschreven: Door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen. (= in dit geval niet joden)

1-Kor.1:18
[19] Er staat immers geschreven: Verdelgen zal Ik de wijsheid van de wijzen, en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. [20] De wijze, de schriftgeleerde, de redetwister van deze wereld, waar zijn zij? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? [21] Volgens Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging.

“De schriftgeleerde, waar is hij?” Schriftgeleerde?!
Wat is dat voor jou? Iemand met een theologische opleiding? Is het een verwijzing naar een oude tijd? Of een verwijzing naar een persoon die een relatie heeft met een boek en met wetten? Vraag je eens af: Wie zijn de schriftgeleerden van deze tijd? Werken zij ook met verdichtselen en leerstellingen van mensen. (die niet in de bijbel staan). Pas op dat je geen schriftgeleerde word want die zijn er ook vandaag vele! De bijbel is geen boek over vervlogen tijden, het is een boek voor nu! Voor jou en mij!

De tweede brief aan Timoteüs 2, 24 (nu volledig)
[14] Breng de gelovigen dit in herinnering en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden die nergens toe dienen dan tot verderf van de toehoorders. [15] Werk ijverig om betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid. [16] Vermijd banaal en leeg geredeneer; wie daarmee aankomen, zullen de goddeloosheid nog verder drijven, [17] en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel. Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus, [18] die van de waarheid zijn afgeweken met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, en die het geloof van anderen ondermijnen. [19] Niettemin ligt het fundament, dat God heeft gelegd, onwrikbaar vast, en het draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen, en: Laat ieder die de naam van de Heer noemt, ver blijven van ongerechtigheid. [20] Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk, de eerste bestemd voor feestelijk, de andere voor alledaags gebruik. [21] Als iemand zich van dit alles heeft gereinigd, zal hij een edel gebruiksvoorwerp zijn, geheiligd, nuttig voor zijn meester, voor elk goed doel geschikt. [22] Vermijd de begeerten van de jeugd en streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met allen die de Heer oprecht aanroepen. [23] Laat u niet in met die dwaze en onzinnige twistvragen. U weet dat ze niets opleveren dan strijd; [24] en een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen. Hij moet een bekwame en geduldige leraar zijn, [25] die de dwarsliggers met zachtheid terechtwijst, zodat God hen misschien tot inkeer brengt en tot de erkenning van de waarheid, [26] en zodat zij tot bezinning komen en zich losmaken uit de strikken van de duivel, die hen gevangen houdt om zijn wil te doen.

De brief van Jakobus Hoofdstuk 3 – De macht van de tong
[1] Broeders en zusters, laat niet zovelen onder u leraar zijn. U weet toch dat wij er alleen maar strenger om geoordeeld zullen worden. [2] Want wij allen struikelen vele malen. Wie in zijn spreken nooit misdoet is een volmaakt mens, in staat zichzelf geheel in toom te houden. [3] Wij hoeven een paard slechts een bit in de mond te doen om het hele dier te besturen en in de hand te hebben. [4] Of denk aan een schip: hoe groot het ook is en al wordt het door hevige winden voortgedreven, toch wordt het door een heel klein roer gewend zoals de stuurman het wil. [5] Ook de tong is maar een klein deel van ons lichaam, toch slaat zij een hoge toon aan. Bedenk hoe weinig vuur er nodig is om een groot bos in brand te steken. [6] Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid; van onze lichaamsdelen kan alleen de tong het hele lichaam bezoedelen en ons levensrad in vlam zetten, zelf in vlam gezet door de hel. [7] Wilde beesten, vogels, reptielen, vissen, elke diersoort wordt getemd of is al getemd door het menselijk geslacht. [8] Maar de tong kan geen mens temmen: dat rusteloos kwaad vol dodelijk vergif. [9] Met haar zegenen wij onze Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen, die naar Gods gelijkenis zijn geschapen. [10] Uit dezelfde mond komen zegen en vloek. Dit mag niet zo zijn, broeders en zusters! [11] Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en brak water opwellen? [12] Draagt een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen? Evenmin geeft een zilte bron zoet water.

De wijsheid van boven
[13] Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij dat waarmaken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van wijze zachtmoedigheid. [14] Maar als u in uw hart bittere jaloezie en eerzucht koestert, laat dan de grootspraak achterwege, die in strijd is met de waarheid. [15] Dergelijke wijsheid komt niet van boven, ze is aards, ongeestelijk, ja duivels. [16] Want waar jaloezie en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan. [17] De wijsheid van boven is vóór alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht. [18] De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

Christelijk onderwijs is op zichzelf een dilemma

De eerste brief van Johannes Hoofdstuk 2
[26] Dit schrijf ik u met het oog op hen die u op een dwaalspoor willen brengen. [27] Wat uzelf aangaat, de zalving die u van Hem ontvangen hebt blijft u bij, u hebt geen andere leraar nodig. Alles wat zijn zalving u leert, is waar en zonder bedrog. Blijf in Hem zoals zijn zalving u heeft geleerd.

Wat hier staat is dat je geen andere leraar nodig hebt dan de Geest van God. Dit mag je best serieus nemen.

Helaas komen ook velen hierdoor te val door trots. Ze denken dan geen vermaning te hoeven dulden en door hun relatie met de geest alles te kunnen weten. Nu, ik kan je verzekeren, op het moment dat je denkt meer te weten dan een ander, en overal het antwoord op te weten, dan zal die geest in je, een geest van trots zijn en niet de geest van de Heer.

Jeremia 17, 9
[9] Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen? [10] Ik, de heer, doorgrond hart en nieren, Ik beoordeel iedereen naar zijn daden, naar de vrucht van zijn werk.

Het is de kunst om naar andere mensen te luisteren maar steeds ook te vertrouwen op je relatie met de Heer. Het is de kunst om je bewust te zijn van je kwetsbaarheid, zonder je te laten vernederen of af te laten breken door de satan. Zo bewandelen we in nederigheid een smalle weg, met vallen en opstaan.

In Jeremia staat het onderwijs door de Heer zelf nog wat explicieter genoemd. Het probleem is alleen om te duiden over wie het hier precies gaat en welke tijd het betreft. Wat betreft de tijd, profetieën over de eindtijd komen (vaak) in golven over ons heen, steeds in sterkte toenemende. Een profetie over de eindtijd kan dus heel goed in de voorafgaande “ween” van de eindtijd, in deze tijd dus, al zichtbaar zijn.

Jeremia 31, 33
[33] Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit – godsspraak van de heer: Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. [34] Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tegen zijn broeder zeggen: “Leer de heer kennen.” Want iedereen, groot en klein, kent Mij al – godsspraak van de heer. Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.’

Samenvatting

Als je uit het goede hout gesneden bent, volg dan een christelijke opleiding, ze zal je zeker verder brengen maar wees beducht voor menselijke wijsheid die tegen het woord in gaat of die het woord afzwakt, relativeert, interpreteert en voor mensen acceptabel maakt. Onderhoud je relatie met rabbi Jezus. Op het moment dat je verdwaald in leerstof, zorgen om examen resultaten, en geen tijd meer hebt voor Hem, dan is het beslist tijd voor herbezinning of een timeout. Juist de tijd gedurende een dergelijke opleiding heb je Hem keihard nodig om tot een gezonde fundament van je latere bediening te komen. Denk aan je persoonlijke heiliging, Rommelen met de andere sekse, zuip festijnen en andere valkuilen blijven niet zonder gevolgen. De satan zal er als de kippen bij zijn om je daarop te laten vallen, diep en hard.

Ef.6:10
[10] Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. [11] Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. [12] Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen. [13] Grijp daarom naar de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. [14] Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een pantser om uw borst, [15] de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. [16] Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. [17] Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God. [18] Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle heiligen.


Links naar andere informatie:

Titel van de video

Spreker

Taal

Video link

Ondertitel bestand

Extra

Status NL vertaling

Think Hard, Stay Humble: The Life of the Mind and the Peril of Pride

Francis Chan

Eng.

DwCu_D9PmxU

Niet beschikbaar

Opmerkingen

Niet gepland


2011-06-02


Home pag.