Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Ik ben opgegroeid met het geloof in de uitverkiezing, heb ik wel invloed op mijn redding?

Uitverkiezing is voor mij persoonlijk lange tijd totaal geen issue geweest, totdat ik me er langzaam bewust van werd dat dit in bepaalde kerk-stromingen wel degelijk een issue is en dat dit heel heftig kan zijn.

Als voorbeeld een samenvatting Visie 14-mei 2011, blz 9.

Evangelist John Kamphuis twijfelde of hij wel echt was gered. Voor hem had Christus kruisdood veel weg van een loterij. Hij geloofde dat God alles had voorbestemd. Op een dag zou hij bekendmaken wie de gelukkigen waren om voor eeuwig bij Hem te mogen wonen. Was ik nu wel of niet gered? Ik wist het niet en dat baarde me grote zorgen. Ik groeide op in een ultraorthodoxe kerk. In die tijd geloofde ik in de leer van de uitverkiezing en dat het niet uitmaakt wat ik in mijn leven zou doen. Hoeveel ik ook bad, ik wist niet of er bij mijn naam een vinkje stond met de betekenis “gered”. Dat deed me groot verdriet, ik viel vaak huilend in slaap.

In die tijd bad John zelfs soms of hij maar een hond mocht zijn, die geen ziel heeft die verloren kan gaan.

Toen ik dit las sprongen de tranen in mijn ogen. Deze jongen nam zijn geloof zeer serieus en hij had heel goed door dat het verloren gaan geen zaak is die je veilig kunt negeren. Ik kan me dit verdriet heel goed voorstellen. Het is heel verdrietig dat sommigen van onze leraren zo het "goede" nieuws brengen.

In die tijd bad John zelfs soms of hij maar een hond mocht zijn, die geen ziel heeft die verloren kan gaan!

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, dit is niet in de Geest van onze Vader... echt niet.

Menselijk geredeneer

Daarom moet ik een aantal zaken verduidelijken. Veel te vaak raken wij in ons geredeneer de weg kwijt en gaan de verbanden die in de bijbel vol wijsheid aanwezig zijn verloren doordat wij te snel en met menselijke wijsheid onze conclusies trekken.

Wat is uitverkiezing?

Uitverkiezing is, voor zover ik het begrijp, dat onze Heer van tevoren weet wie zijn kinderen zijn.

Je kunt dat op twee manieren uitleggen:

  1. Hij weet op voorhand wie zijn weg naar Hem gaat vinden omdat hij niet gebonden is aan tijd.

  2. Hij heeft bepaalde mensen geschapen die voorbestemd om zijn kinderen te zijn, en anderen die voorbestemd zijn om verloren te gaan.

Vaak word dit uitgelegd als “Het ligt al van tevoren vast” (2e) dus wat ik doe doet er niet meer toe. Niets is echter minder waar.

Neem nu de eerste uitleg als voorbeeld: Het feit dat hij van tevoren weet wat je gaat doen, waarom zou dat betekenen dat het niet uitmaakt wat jij doet? Zijn kennis van de toekomst veranderd niets aan zijn wens dat jij zijn inzettingen volgt. Het feit dat hij ziet wat jij in de toekomst doen gaat, als ik er jou nu van overtuig dat je zijn woord serieus moet nemen, dat je hem moet zoeken met heel je hart en dat je hem vertrouwen mag, dan maak jij nu een keuze ten goede en hij wist dat je dat ging doen maar waarom moet jij als mens je druk maken over wat onze Heer allemaal weet? Ga op weg en doe recht.

Zelfs met de tweede uitleg kom je nog een heel eind. Ik geloof daar niet zo in maar zelfs al heeft hij zijn redding in je genen gelegd. Ook dan zul je de weg moeten gaan en je Vader dienen. ook dan zou je aan veranderingen in je leven moeten kunnen zien dat je gered bent. Ook dan maakt het voor jou als mens geen verschil dat hij al weet wie je bent. Het feit dat jij je zo bewust bent van de noodzaak tot je redding is op zich al een signaal dat de Geest je aangeraakt heeft want besef van zonden is niet van deze wereld.

Helaas laten sommige gelovigen de vreugde van de redding verstikken door de beschuldigingen van de satan:

Jij gered, jij? Waarom zou jij beter zijn? Beeld je maar niets in, je bent een mislukkeling, zie eens die zonden die je doet?

Het maakt niet uit wat je doet

Dit brengt me op de tweede misvatting.

Je kunt je redding niet verdienen door goede daden. Wat betekent dat? Dat betekend niet dat het niet uitmaakt wat je doet. Het betekend dat de wij de schuld die we hebben niet kunnen terug betalen. Lees

Mat 18:21-43.
[21] Toen kwam Petrus bij Hem en zei: ‘Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot zeven keer toe?’ [22] Jezus zei hem: ‘Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven keer toe. [23] In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden. [24] Toen hij begonnen was met afrekenen, werd er iemand bij hem gebracht die een schuld had van tienduizend talenten*. [25] Omdat hij niet kon betalen, gaf de heer het bevel om hem met vrouw en kinderen en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen. [26] Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg: “Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen.” [27] De heer kreeg met die dienaar te doen en liet hem vrij, en hij schold hem het geleende geld kwijt. [28] Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren, die hem honderd denariën* schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal wat je me schuldig bent.” [29] Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, en ik zal je betalen.” [30] Dat wilde hij niet, integendeel, hij liet hem zelfs gevangenzetten tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben. [31] Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij buitengewoon ontstemd en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen. [32] Toen riep zijn heer hem bij zich en zei: “Jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden, toen je mij daarom smeekte. [33] Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” [34] En zijn heer werd zo kwaad, dat hij hem overleverde aan de beulen, totdat hij heel zijn schuld zou hebben terugbetaald. [35] Zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen, als niet ieder van jullie zijn broeder van ganser harte vergeeft.’

Het punt is dat wij zondigen en dat wij met lege handen staan voor onze heer. We hebben niets om mee terug te betalen. Onze daden zijn onvolkomen en vol nieuwe zonden. Waarmee zouden wij de Heer betalen? Maar terugkomend op Mat 18. Het maakt wel degelijk uit wat we doen want in dit hoofdstuk heeft de man met de grote schuld, de toorn van zijn heer over zich afgeroepen door zijn eigen hardvochtige handelen en loopt hij dus wel degelijk mis door eigen handelen wat zijn heer hem in feite al gegeven had.

Waarom bidden wij in het gebed wat we van Jezus geleerd hebben:

Matteüs 6, 9
Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, [10] uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. [11] Geef ons vandaag het nodige brood, [12] en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. [13] En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

[14] Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven. [15] Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal je Vader jullie overtredingen ook niet vergeven.

Opnieuw een aanwijzing dat je wel degelijk iets moet doen. Hoe denk je in de hemel te komen zonder dat je zonden je vergeven zijn?

Voor de vergeving van onze zonden zijn we volledig afhankelijk van zijn genade. Laten we zijn gave van genade vol dank aannemen en op hem vertrouwen. Maar laten we ook zijn aanwijzingen niet negeren, alleen omdat een of andere verwarde geest zegt dat het niet uit maakt wat je doet. (Zelfs al is hij voorganger of pastoor) Je moet het een doen en het ander niet nalaten. De bijbel staat vol met aanwijzingen, neem die serieus, die staan daar echt niet voor de grap. Denk niet over wat er in de bijbel staat: “Hij kletst maar wat want het maakt toch niets uit wat ik doe”. De bijbel heeft een hogere autoriteit dan alles wat mensen tegen je zeggen. Hij staat vol aanwijzingen en die staan daar om jou de weg te wijzen, om een lamp te zijn voor je voet. De uitverkiezingsleer, in de zin van “het maakt niet uit wat ik doe” is beslist on-Bijbels omdat dit alle aanwijzingen en aansporingen in de bijbel wegzet als betrekkelijk zinloos, en daarmee kan dit dus niet waar zijn.

Laten we voor de verandering de farizeeën eens aan het woord. Zonder het te weten spreken ze een wijs woord. Let op de laatste zin:

[40] ‘Jij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red jezelf als je de Zoon van God bent, en kom van het kruis af.’ [41] In diezelfde trant dreven ook de hogepriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten de spot met Hem: [42] ‘Anderen heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet redden. Hij is koning van Israël, laat Hij dan nu van het kruis afkomen en wij zullen in Hem geloven. [43] Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die Hem redden, [Mat 27]

Laat je nooit weerhouden om de aanwijzingen van Jezus serieus te nemen.

Matteüs 7:24-27
[24] Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. [25] De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. [26] Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. [27] De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het werd één grote ruïne.’

Je kunt toch niet serieus menen dat hij dit voor de grap zegt en dat het niets uit maakt wat je doet? Eigenlijk zegt hij hier precies het tegenovergestelde. Als je zijn aanwijzingen in de wind slaat loop je het risico dat je relatie met de Heer een puinhoop word.

Voorkennis

Het argument wat ik hiervoor heel zwaar heb laten meewegen is, als de bijbel ons al die aanwijzingen geeft, dan moet het wel zo zijn dat wij aangespoord moeten worden om het goede te doen, en dat dit dus wel degelijk zin heeft, maar staat er ook letterlijk in de bijbel dat de uitverkiezing is gebaseerd op voorkennis? Ja, dat staat er wel degelijk, lees 1-Pertus 1:1-2

[1] Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Gatatie, Kappadocie, Asia en Bithynie,
[2] uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, ... (HSV)

En mocht u menen dat deze vertaling te modern is,

[1] Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie,
[2] Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, ... (Statenvertaling)

Geen hopeloze opdracht

Onze heer geeft ons geen hopeloze opdracht, hij is een liefdevolle vader en een goede herder. Houd dat steeds voor ogen. Neem het woord serieus en bestudeer het hele woord, niet alleen dat deel waar een ander mens steeds over spreekt. Zorg voor een levende relatie van een levend mens tot een levende Mensen-Zoon. Een persoonlijke liefdevolle wijze en ontzagwekkende God.

Het woord geeft hoop, het leert en bemoedigd.

De eerste brief aan de Korintiërs 13, 13
[12] Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. [13] Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde;

Als je nu geen hoop hebt, hoe kan dat dan altijd blijven bestaan? Als dit zo essentieel is, en je hebt geen hoop, is er dan niet iets mis met hoe je gelooft? Zie je, elk bijbel vers is van waarde, de hele bijbel moet passen in je geloof als je echt Gods woord aanhangt en dat kan alleen als je in jou geloof kunt vertrouwen kunt op God en je hoop kunt stellen op Hem.

Meer lezen? Zie ook:

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.