Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Het calvinisme en de uitverkiezings-leer

Heb ik wel invloed op mijn redding?


calvinisme

Het calvinisme word gekenmerkt door 5 leerstellingen. Voordat ik hier mee verder ga is het goed om vast te stellen dat het calvinisme geen eenduidige leer is. Er zijn vele varianten en interpretaties. Zie o.a.:

Overzicht-van-het-calvinisme.pdf

Kopie: Overzicht-van-het-calvinisme.pdf

Waar het in dit verband om gaat is dat een van die leerstellingen, de leer van de onvoorwaardelijke uitverkiezing is en dat deze leerstelling een grote invloed heeft op heel veel mensen. Als je hierover naar informatie gaat zoeken dan blijkt al snel dat dit een van die leerstellingen is die lastig te verdedigen is en waar vrij omzichtig mee word omgegaan. Het is ook een leerstelling die naar mijn inzicht veel schade aanricht, mensen moedeloos en wanhopig maakt en juist hierom wil ik hier trachten wat meer duidelijkheid te geven over dit onderwerp.

Perspectieven

Bij het interpreteren van bijbelverzen, bij het vaststellen van de betekenis, is het essentieel om elk Bijbelvers te lezen in zijn context. Een uitlegging mag niet in strijd zijn met andere bijbelverzen en het mag andere delen van de bijbel ook niet betekenisloos of verwarrend maken. Bij het interpreteren van een bijbel vers kan ook het perspectief van waaruit geschreven word belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, word er iets beschreven wat wij moeten doen, of word er iets geschreven over de werking en de eigenschappen God. In het eerste geval, als het aanwijzingen voor ons zijn, dan is de Bijbel doorgaans vrij helder. In het tweede geval, dan kan het heel goed zo zijn dat een bijbels vers helemaal niet zo gemakkelijk is te duiden.

Een van de kern verzen over de uitverkiezing is:

1-Petrus 1:2

KBS: [2] door God de Vader voorbestemd en door de Geest geheiligd om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en om besprenkeld te worden met zijn bloed. Genade voor u en vrede in rijke overvloed!

HSV: [2] uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus

Hierin staat een verwijzing naar uitverkorenen door voorkennis. Een van de vragen die we ons hierbij moeten stellen, is dit een aanwijzing voor ons, of is dit een aanwijzing over wie God is? Dit bijbel vers bevat niet direct een aanwijzing over hoe wij moeten handelen, het is meer informatie over God, als een soort inleiding. Het zegt iets over de almacht van God.

Tijd

Bij het interpreteren van dit Bijbelvers is het goed verstaan van het begrip tijd een belangrijke vereiste. Als je het hebt over de voorkennis, dat wil in dit verband zeggen, dat God ons leven al kent bij de schepping van de wereld, dan moet je goed begrijpen dat deze voorkennis voor ons een lastig concept is. Wij mensen zijn in alles onderworpen aan de beperkingen van de tijd. Wij doen vrijwel alles sequentieel, een voor een, waarbij we niet in de toekomst kunnen kijken en voor het verleden afhankelijk zijn van wat we ons nog kunnen herinneren. Wij zijn dus heel erg beperkt in de tijd en heel ons denken word gedomineerd door het begrip tijd en bij het uitleggen van dit begrip zoals calvinisten dit doen, komt dit duidelijk naar voren. Wij mensen kunnen niet in de tijd vooruit kijken. Als ik dus mijn oordeel al klaar heb, nog voordat die ander iets heeft gedaan, dan is zijn handelen niet meer van invloed op mijn oordeel. Deze logica volgt de wetten van sequentie, of volgorde. Als ik mijn oordeel al klaar heb, dan is alles wat daarna gebeurd niet meer van belang.


Voor God is dit echter heel anders!

Deze logica gaat beslist niet op voor God!


De God van Abraham Izaak en Jacob is van voor de tijd en Hij is niet onderworpen aan de beperkingen van de tijd. Dit blijk onder andere uit het volgende:

Er is geen mus die op de aarde valt zonder dat God het weet

God weet van ieder mens wat er in zijn hart leeft, beter nog dan wijzelf. Hij weet wat we denken en doen.

Dit gegeven is voor ons zo wonderbaarlijk omdat wij gebonden zijn aan de tijd en we maar een ding tegelijk kunnen doen, maar God doet op die manier vele miljarden dingen “tegelijk”. Wij kunnen ons echt geen voorstelling maken van zoiets. Dit gaat ons begrip teboven.

Ook het feit dat God ons doen en laten al kent vanaf het begin is een lastig concept. Je zou kunnen zeggen dat bij aanvang van de wereld ons leven als een boekrol voor God ligt en dat hij gelijktijdig ons hele leven kan overzien.

Merk op dat ik het woord “gelijktijdig” gebruik. Dit is een woord wat alleen voor mensen van betekenis is. Hier blijkt hoe onbeholpen ik ben bij het beschrijven van onze God.

Als je dit begrijpt dan ga je zien dat een uitverkiezing van ons, door God, aan het begin, helemaal niet betekend dat het geen verschil uitmaakt wat we wel of niet doen. God kent aan het begin van de schepping ons hele leven al en kan dus heel goed alles wat we doen meenemen in zijn oordeel over ons. Wij moeten ons helemaal niet druk maken over hoe God rechtvaardig oordeelt, we moeten weten dat God rechtvaardig oordeelt en dat Hij ons aanwijzingen heeft gegeven hoe we goed moeten leven. Die aanwijzingen heeft Hij ons niet voor niets gegeven, terwijl hij allang beslist heeft. Nee, Hij geeft ons die aanwijzingen zodat we er gebruik van kunnen maken en Hem kunnen leren kennen en vertrouwen. Er zijn zo ongelooflijk veel bijbelverzen die totaal onzinnig worden als je aanneemt dat wij mensen geen invloed hebben op onze redding. Waarom spoort God ons aan? Waarom klaagt Hij dat we ongehoorzaam en hardleers zijn? Is dit allemaal maar toneel spel? Worden we voor de gek gehouden? Of heeft het wel degelijk betekenis wat onze hemelse Vader tegen ons zegt!

De bijbel zegt dat zijn volk verloren gaat door gebrek aan kennis. Waar hebben wij die kennis voor nodig als het toch geen verschil maakt wat we doen?

Waarom waarschuwt Jezus voor valse leraren en voor misleiding in de laatste dagen, als het toch geen verschil maakt en alles toch al beslist is?

Nee, dit is geen spel, laat je niet misleiden en ontmoedigen. Wat God ons vraag is niet onmogelijk of te zwaar, we moeten beslist naar Zijn woord luisteren en hem nauwgezet volgen en het zal goed met ons gaan. We hebben wel degelijk invloed op ons welzijn. We kunnen onze redding niet verdienen, maar we kunnen wel voor Hem kiezen en er voor kiezen Zijn woorden waardevol te achten en te doen.Matteüs 7, 26

Horen en doen

[24] Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. [25] De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. [26] Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. [27] De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het werd één grote ruïne.’

Reactie op Jezus’ toespraak

[28] Toen Jezus deze woorden beëindigd had, was de menigte geestdriftig over zijn onderricht. [29] Want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden.

Hier staat nog eens heel duidelijk dat je moet horen en doen. Maar wat ik in dit verband heel aardig vind, is wat daarna staat. De mensen waren enthousiast over de woorden (van bevrijding) van Jezus want hij onderrichten niet zoals de Schriftgeleerden (de calvinisten met hun dodende leerstellingen).Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.