Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is heiliging?

Wat is heiliging? Hoe heilig je jezelf?

Heiligheid word door u misschien gezien als een religieuze term die gebruikt word vanachter de kansel. Onderdeel van een toespraak vol vaagheden. Een woord waarvan de betekenis niet bekend is omdat niemand de moeite heeft genomen het uit te leggen. Je vraagt je wel eens af of ze het zelf wel weten. Nog een heel vervelend probleem bij het begrijpen van het woord heilig is, dat je de betekenis van een woord afleid uit de context waarin het gebruikt word en wat mensen doen als ze dat woord gebruiken. In het geval van het woord heilig werkt deze strategie niet zo goed omdat veel mensen die dit woord gebruiken zich niet heilig gedragen of daar ook maar enigszins in de buurt komen. Toch is heiligheid een heel concreet begrip wat ik hier zal toelichten.

Antwoord: Vrij van onreinheden

Als je heiligheid beschouwd in de context van God dan kom je eigenlijk twee betekenissen tegen. De eerste is “Apart gezet voor God”. Iets wat heilig is, is dus geschikt bevonden en apart gezet met de bedoeling het aan God te geven. De tweede betekenis is “Vrij van onreinheid”. Als ik begin bij de laatste betekenis: In de bijbel word over de offers voor de Heer steeds aangegeven dat ze vrij moeten zijn van enig gebrek. Deze verordening is een manier van God om ons te laten zien wie Hij is. Zijn wezen is zuiver zonder enig gebrek. Zijn wezen is rein, zonder een spoor van slechtheid.

Als je Heiligheid voor ons zelf beschouwd dan komen beide toelichtingen van het woord heiligheid heel dicht bij elkaar. Heilig zijn betekend dan, afstand nemen van onreinheden en jezelf apart zetten voor God. Je neemt je dus voor om geen deel meer te nemen aan zondige praktijken teneinde God te kunnen naderen. Het enige offer waar we God echt mee verheugen is als we zelf vrij zijn van enig gebrek en ons zelf aan hem geven als een heilig offer.

Zoals je ziet is heiligheid dus een heel concreet begrip. Er is echter wel een probleem, want als ik hier met mijn uitleg zou stoppen dan weet u wel wat het woord heiligheid betekend, maar als u dan gaat proberen dat op uzelf toe te passen, dan gaat u ontdekken, als u tenminste voldoende eerlijk bent, dat zoiets voor mensen onmogelijk is. Paulus beschrijft dit heel treffend in Romeinen 7:18

Rom.7 – Bevrijd van de wet

[1] Broeders en zusters, weet u niet – ik richt mij immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over een mens slechts zolang gezag heeft als hij leeft? [2] Zo is een getrouwde vrouw door de wet aan haar man gebonden, zolang die leeft; sterft hij, dan is zij ontslagen van de wet die haar bond aan haar man. [3] Men zal haar terecht als een overspelige beschouwen als zij bij het leven van haar man de vrouw wordt van een ander; is haar man echter gestorven, dan is zij van die band ontslagen, en pleegt zij geen echtbreuk als zij zich aan een ander geeft.

[4] Broeders en zusters, zo bent ook u door het lichaam van Christus gestorven met betrekking tot de wet, en u behoort nu aan een ander, aan Hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God. [5] Toen wij een zondig leven leidden, werden onze daden beheerst door zondige begeerten die de wet in ons opwekte en die slechts vrucht afwierpen voor de dood. [6] Nu echter zijn wij dood voor de wet en ontslagen van haar boeien, zodat wij niet langer onderworpen zijn aan een verouderd wetboek, maar God dienen in het nieuwe leven van de Geest.Wat Paulus hier beschrijft is o.a. dat de wet, of de leer van Gods leef-regels, aangeeft hoe wij moeten leven, maar wat we daar niet is slagen. De wet heeft voornamelijk als effect dat we zien hoe zeer we tekort schieten.

Wet en zonde

[7] Betekent dit dat wet en zonde een en hetzelfde zijn? Volstrekt niet! Maar wel is het waar dat ik de zonde alleen heb leren kennen door de wet. Ik zou van de begeerte geen weet hebben als de wet niet zei: U zult niet begeren. [8] Het is de zonde die gebruik heeft gemaakt van het gebod, om allerlei begeerte in mij op te wekken. Zonder de wet is de zonde dood. [9] Ooit leefde ik zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, begon de zonde te leven [10] en zelf stierf ik. Zo bleek het gebod, dat bedoeld was om leven te brengen, voor mij juist de dood te betekenen. [11] De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om mij te verleiden en ter dood te brengen. [12] De wet is dus heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. [13] Heeft dan iets dat goed is mij de dood gebracht? Dat niet, maar de zonde – en daarmee toonde ze haar ware aard – heeft door iets goeds mijn dood bewerkt! Zo blijkt door het gebod hoe bovenmate zondig de zonde is!Het is onze opstandigheid en eigenwijsheid die zich tegen God verzetten waardoor de wet ons tot een onmogelijke hindernis word.

[14] Wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik, ik leid een zondig leven, verkocht als ik ben aan de zonde. [15] Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. [16] Maar als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, betekent dit dat ik met de wet instem en haar goed acht. [17] In feite echter ben ìk het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij huist. [18] Ik ben mij ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. [19] Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. [20] Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. [21] Ik ontdek in mij dus deze wet: als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op. [22] Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, [23] maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn rede, en mij als gevangene uitlevert aan de wet van de zonde die in mij leeft. [24] Rampzalige mens die ik ben! Wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? [25] God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer! – Aan mijzelf overgelaten dien ik dus met mijn rede de wet van God, maar in mijn doen en laten de wet van de zonde.

De wet is geestelijk maar wij zijn in ons zelf vleselijk.

Net als Paulus zijn we vaak wel van goede wil, maar daar tegenin zijn we veel te veel gebonden aan deze wereld en haar eigen wijsheden. Vleselijke zaken als genot en eigenbelang leiden ons steeds weer naar de zonde.

Het is dus niet onze eigen gerechtigheid die ons heilig zal maken. Toch staat hier boven wel een indicatie hoe je dit aan pakt. “De goede wil licht binnen ons bereik”. Daar zal het mee beginnen. Vervolgens zien we hier dat onze eigen vleselijke natuur niet aansluit op de geestelijke wet van God. Ze overtreed steeds deze wet, daarom moeten we een manier zien te vinden om ons handelen op die geestelijke wet te richten. Hoe krijgen we het nu voor elkaar dat we niet meer geregeerd worden door ons eigen vlees, maar door de geestelijke wet van god? Of anders gezegd, hoe zorgen we er voor dat we geregeerd worden door de Geest van God?

In de bijbel worden hiervoor een aantal begrippen gehanteerd waaronder “Inwoning van de Geest” en “ons lichaam als tempel van de Heilige Geest”. Goed, de Geest moet dus in ons komen en ons gaan leiden. Maar hoe gaat dat dan? Ons lichaam is nog vol zonden (onreinheden), die tempel moet dus eerst gereinigd worden. Maar wie gaat zoiets doen? En, als het schoon is, hoe zorgen we er voor dat we er niet weer een bende van maken?

Het reinigen van jou tempel van zijn onreinheden, de zonde, dat kun je niet zelf. Hiervoor is maar een mogelijkheid en dat is om je zonden over te geven aan iemand die deze last van je wil overnemen en de gevolgen ervan voor je wil dragen. Volgens de wet moet die persoon ook nog eens zonder gebrek zijn. Er is maar een persoon die dat voor je kan en wil doen, en dat is Jezus. Je moet het hem echter wel vragen, je moet zijn aanbod aannemen en het is ook belangrijk dat je jezelf bewust bent van de waarde van wat hij voor je doet. Het is belangrijk dat je jezelf onder zijn gezag stelt zodat je niet terug valt in de tirannie van de zonde. Dit “onder zijn gezag stellen” kun je zelf, de wil licht binnen je bereik, maar je moet het wel doen.

Opmerking: Deze tekst gaat niet specifiek over de redding, en is hierover maar erg beknopt, maar heiliging zonder redding is onmogelijk.

Persoonlijke heiliging concreet

Heilig jezelf door afstand te nemen van onreinheden. Hierboven is al aangegeven dat je daarbij afhankelijk bent van de redding uit de wil van het vlees (slavernij van de zonde). Je moet je onder het gezag van de Geest stellen, in praktijk betekend dit dat je de wil van God belangrijker vind dan je eigen wil en dat je daar dus naar op zoek gaat.

In dit proces is het nuttig om eens wat dingen op te noemen die in onze wereld al “normaal” geworden zijn, maar die je geest wel degelijk beschadigen en belasten. Ontdoe jezelf van het verlangen ernaar en raak het niet aan (of kijk er niet naar)

Amusement (A-muse = niet nadenken) of
Entertainment (= Bevatten of insluiten)

 • Gewelddadige films
 • Seksisme
 • Roddel (Soaps, sommige talk shows)
 • Een focus op negatieve nieuwsberichten in de media, verkopen van angst, ramptoerisme.

Lust, mateloosheid

 • Porno
 • Schrans partijen. (Jezelf zo vol proppen met eten tot je niet meer kunt)
 • Materialisme, liefdeloosheid

Afgoderij

 • TV-Toestel
 • Sport (Aanbidding van het eigen lichaam)
 • Status
 • Auto
 • Werk (workaholic)

Verslavingen

 • TV-Kijken
 • Roken
 • Drank
 • Drugs (Incl. “soft”-drugs)

Strijd

 • Trots
 • Strijd, geweld
 • Onverdraagzaamheid, agressie


Kijk hier eens rustig naar of je hier een systeem in ontdekt. Zelf kan ik door al deze dingen me niet aan de indruk onttrekken dat iemand ons (Christenen) systematisch onschadelijk probeert te maken.

Hoe reinig je jezelf?

In 1-Petrus staat zowel de redding als de reiniging vernoemd. Eerst is er de reiniging door Jezus, maar daarna ook de gehoorzaamheid.

1-Petrus 1 - Redding door het geloof
[3] Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, [4] tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis, die voor u is weggelegd in de hemel.Opnieuw geboren is de nieuwe gezindheid, geleid door de geest i.p.v. geleid door ons eigen vleselijke driften.

[5] In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht u op de redding die al gereed ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. [6] Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. [7] Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. [8] Hem hebt u lief zonder Hem ooit gezien te hebben. U gelooft in Hem, hoewel u Hem ook nu niet ziet, en u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde, [9] wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.

De redding komt dus voort uit het geloof, dat wil zeggen, het vertrouwen op de Heer Jezus Christus.

Dit betekend echter niet dat we direct al klaar zijn, de invloed van de redding heeft tijd nodig om in ons te groeien en om onze afkeer van de zonde te laten groeien. Soms is er een beproeving (lijden) nodig om ons te doen inzien hoe zwaar de zonde op ons (de mensheid) drukt.

Ook gelooft u in een redder die u niet kunt zien, maar naarmate de redding zich laat zien in uw leven zal de vreugde herover toenemen.

[10] Naar die redding is al intensief gezocht door de profeten toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd is. [11] Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden de Geest van Christus doelde, die in hen werkzaam was en die het lijden van Christus en de daarop volgende verheerlijking voorspelde. [12] Maar hun werd geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf diende maar voor u. En nu is die boodschap bij monde van de evangeliepredikers openlijk aan u verkondigd, in de kracht van de heilige Geest, die uit de hemel is gezonden. Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen.


Leven zoals God het wil
[13] Doe daarom een gordel om uw middel, wees verstandig en nuchter, vestig al uw hoop op de genade, die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. [14] Wees gehoorzaam als kinderen en geef niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid. [15] Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag; [16] want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. [17] Degene die u als Vader aanroept, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden; heb daarom ontzag voor Hem, zolang u hier in ballingschap leeft.

Stel uw vertrouwen niet op mensen maar op Jezus.

Volg de Heer in (door) heiliging van uzelf.

Als u bid, weet dan dat Jezus niet alleen redder is, maar ook rechter. Toon respect voor uw Koning en zijn aanwijzingen. Weet dat u in een vreemd land leeft tussen verdwaalde mensen.

[18] U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, bent verlost uit het zinloze bestaan dat u van uw vaderen hebt geërfd. [19] U bent verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, [20] dat uitverkoren was vóór de grondlegging van de wereld, maar pas op het einde van de tijden is verschenen, omwille van u. [21] Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de doden heeft opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; daarom is uw geloof in God tevens hoop op God.

Vertrouw niet op de dingen van deze wereld, vertrouw niet op uw geld of “verzekeringen”, die dingen zijn slechts tijdelijk en hun invloed ten goede is maar zeer beperkt.

Nee, hecht waarde aan Uw redding die zo veel meer waard is.

[22] Nu u, door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, uw hart hebt gereinigd voor een oprechte broederliefde, moet u elkaar ook met hart en ziel liefhebben, [23] als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. [24] Want alle stervelingen zijn als gras en heel hun pracht is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, [25] maar het woord van de Heer blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u is verkondigd.

Door Hem te volgen in gehoorzaamheid en door uw opstandige natuur in nederigheid af te leggen heiligt u uzelf. Hierdoor zorgt u ervoor zorgt dat u niet opnieuw door het vuil van de satan besmeurd word.

Wij mensen kunnen nu wel mooi zijn maar dit lichaam is maar zeer tijdelijk. De schoonheid van de jeugd verwelkt snel, maar de waarheid van het woord en zijn beloften vergaan nooit.

Je zorgt er dus voor dat je rein blijft door te doen wat Jezus zegt, niet door het te lezen, of te weten, maar door het te doen!

Redenen waarom

Waarom is het zo belangrijk om mezelf te heiligen? Hieronder worden een aantal gezichtspunten gegeven of manieren om hier naar te kijken.

1 - Uitnodigen van de Geest

Een rede om jezelf te heiligen heb ik hiervoor al beschreven, om de Geest van God uit te nodigen in je leven. Door jezelf te reinigen heet je Hem welkom. Hij is de gids die je door dit leven leiden kan. Zeer waardevol!

2 - Liefde voor je meester

Een tweede rede om dit te doen is je liefde voor je Meester. Als je Jezus jou liefde en dankbaarheid wil tonen, doe dan uit liefde voor Hem wat hij zegt en doe hem geen verdriet door achteloos achter de verderver aan te lopen.

3 - Bescherming van jezelf

Een derde rede om dit te doen is er een van strategisch belang. Als je de satan ziet als jou vijand en je weet dat hij op je ondergang uit is dan:

Als je jezelf niet heiligt, dan is dat vergelijkbaar met een leger wat niet de moeite neemt de soldaten van het vijandige leger van zijn grondgebied te verwijderen. Je laat dat de vijand ongestoord vernielingen aanrichten en sabotage uitvoeren. Als er dan later een grote aanval komt op jou land, dan ben je ernstig verzwakt en het is maar zeer de vraag of je dan stand kunt houden.

Let eens op de volgende vergelijking:

Matteüs 7:24 - Horen en doen:
[24] Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. [25] De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. [26] Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. [27] De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het werd één grote ruïne.’

In deze vergelijking staat de storm voor de beproevingen in jou leven. Het huis dat is de vrede in je hart. Of als je dit te vaag vind, het huis dat ben jij als tempel van de Geest en je vertrouwen in Jezus.

Evenzo, de vergelijking van de legers. Het vijandelijke leger is het rijk van de duisternis. Zijn soldaten zijn de gevallen engelen (demonen) of hun werken in andere mensen. Ze richten vernielingen door je aan te zetten tot zonde en je zo ten gronde te richten. Elk werk van de satan heeft uiteindelijk ten doel om een wig te drijven tussen jou en je redder en om af te breken wat God heeft gemaakt. (Inclusief jij als Gods schepping)

Rom.13:11 – Wees Waakzaam:
[11] U weet trouwens hoe laat het is, u weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Nu is onze redding dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. [12] De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. [13] Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. [14] Bekleed u met de Heer Jezus Christus, en vertroetel uw lichaam niet; er mogen geen begeerten worden opgewekt.

4 - Voor het offensief

Heiliging is met name van groot belang als je een offensieve taak hebt in de gemeente. Als je staat opgesteld om de satan zijn slaven afhandig te maken.

 • Stel, je zit in een pastoraal team en wil iemand helpen vrij te komen van een Alcohol verslaving. Is het dan niet verstandig dat je daar zelf vrij van bent om te voorkomen dat de Geest van Alcohol jou aanvalt?
 • Stel, je wilt iemand helpen gebukt gaat onder lust gevoelens en ontrouw is. Is het dan niet verstandig dat je hier zelf niet onder gebukt gaat? Anders zal een uitval naar jou maar al te gemakkelijk doel treffen.

Samenvatting

Als ik bovenstaande kort samenvat:

 • Heiliging is het jezelf onthouden van onreinheden.
 • Je kunt dit niet zomaar zelf, maar als je het wil dan kun er wel voor kiezen.
 • Je bent afhankelijk van de reiniging door Jezus, dat is de vergeving van zonde. Vraag daarom!
 • Daarna moet je, om er niet al snel weer een rommeltje van te maken, gaan doen wat hij zegt
 • En niet te makkelijke de wereldse wijsheden boven de aanwijzingen van de bijbel stellen. Neem de bijbel serieus!

Het doen wat Jezus zegt en het jezelf heiligen zijn twee dingen die met elkaar in het verlengde liggen. God is van nature Heilig, Jezus is God, dus als hij je vraagt om Hem te volgen (in zijn doen en laten) dan is het resultaat onvermijdelijk een heiliging van jezelf. Heiliging heeft een concreet doel, het is net zo min “vaag” als een schild en het opvolgen van orders voor een Romeins soldaat dat zijn. Persoonlijke heiliging is nodig als je er zeker van wil zijn dat je niet afvalt of struikelt onder de last van de onvermijdelijke beproevingen in je leven. Het is nodig om niet al te makkelijk in de strikken van de satan te belanden.

Tot slot nog dit:
Weet dat er geen neutraal gebied is. Dat lijkt wel zo maar dat is een misleiding. Mensen die zich openlijk in de strijd begeven krijgen vaak ook openlijk weerstand van de tegenstander. Mensen die zich van dit alles niets aan denken te kunnen trekken worden op een verborgen geniepige wijze verleid, gebruikt en toe-gelogen zodat ze langzaam maar zeker steeds dieper wegzakken in een moeras van onwaarheden en satans plan voor ons leven.

Verdieping

Als u nog een spaatje dieper wild gaan, lees dan: Persoonlijke heiliging 2
Home pag.