Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Is elk woord in de bijbel waar?

Is elk woord in de bijbel waar? In deze post-christelijke tijd, een tijd van wetenschap en menselijke kennis lijkt de bijbel steeds meer ter discussie te staan. Met name de evolutie theorie, maar ook de gedachte dat je als mens de wereld om je heen verregaand kunt aanpassen aan je wensen leid er toe dat er “geen plaats meer is voor een God” in ons denken.

Antwoord: Ja

Toch is het antwoord op deze vraag een duidelijk “JA”. Als je weet wie God is, de maker van alles, dan zul je jezelf moeten afvragen, waarom twijfel ik aan Zijn woord? Heeft Hij het soms nodig om zich te bedienen van halve waarheden? Is de leugen niet in tegenstelling met zijn wezen? Of twijfel ik nog aan zijn bestaan? Twijfel ik aan de oorsprong van de Bijbel?

De bijbel is het boek waarin God zichzelf openbaart aan ons. Het word ook wel aangeduid met “het woord van God”. Eigenlijk zijn er twee manieren om erachter te komen of de bijbel waar is.

De wetenschappelijke manier

Je kunt de bijbel op een wetenschappelijke manier benaderen en alle stellingen een voor een proberen te bewijzen of weerleggen. Er zijn vrij veel mensen die dat gedaan hebben.

Bijvoorbeeld mensen met een uitgesproken weerzin tegen waar de bijbel voor staat. Die mensen hebben gezocht en gevonden wat ze zochten. Voor hen is de bijbel een oud boek met onwaarschijnlijke verhalen.

Er zijn ook wetenschappers geweest die met een meer open mind gezocht hebben. Dit is toch een wat glibberig pad om te gaan. Er zijn zo ontelbaar veel onwaarheden over de bijbel te vinden in alle mogelijke geloofs stromingen en door de eeuwen heen, dat een objectief en wetenschappelijk verantwoord onderzoek heel veel van je vergt, qua instelling, maar ook qua onafhankelijkheid.

Dan zijn er nog de onderzoekers van fundamentalistisch-christelijke hoek. ook zij hebben gevonden wat ze zochten.

De persoonlijke manier

Daarnaast is er de persoonlijke benadering. Hierbij ga je als een eenvoudig mens, op zoek naar een persoonlijke God. Wetenschappers gruwelen bij deze benadering omdat ze “subjectief” is, daarom wil ik eerst wat feiten over de bijbel noemen.

  • De bijbel is geschreven voor eenvoudige mensen. Voor boeren en schaaps-hoeders. Een wetenschappelijke instelling zou je wel eens kunnen verhinderen om te begrijpen wat er staat of wat bedoeld word.
  • God is een Geest, de bijbel spreekt over geestelijke begrippen zoals liefde haat vergevings gezindheid en zonde. Je kunt je afvragen in hoeverre deze begrippen zich lenen voor wetenschappelijk onderzoek.

Matteüs 11, 25
[25] In die tijd nam Jezus het woord: ‘Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen.

  • God is bovennatuurlijk. God bediend zich (soms?) van wonderen. God is niet gebonden aan menselijke beperkingen. Als wij Hem op een wetenschappelijke manier gaan onderzoeken dan onderwerpen we hem aan onze wetten en beperkingen en dan zeggen we daarmee, God moet door ons te bevatten zijn anders geloven we niet. Het laat zich raden wat daarvan de uitkomst zal zijn.

Wat mij betreft is de wetenschappelijke manier: “Weten is meten” en “zien is geloven”, niet geschikt om God te benaderen.

Maar! dat betekend niet dat je het verstand dan maar uit moet zetten! Let hier goed op. Je moet het verstand wel degelijk gebruiken maar dan veel meer op de manier zoals je dat doet bij de benadering van een persoon. In dit geval een persoon waar je met ontzag tegen op kijkt. En ook, en dit is heel belangrijk, een persoon die er tegen kan, nee, die het waardeert als je oprecht kritische vragen stelt omdat je naar Hem op zoek bent, een persoon die van je houd. Een persoon tegen wie je niet zo zeer “beleefd” moet zijn maar vooral eerlijk.

Door naar Hem, de Heer op zoek te gaan komt zijn woord, de bijbel tot leven voor jou. Je gaat dingen verstaan en later zul je begrijpen dat dit de Geest van God is die je laat zien wat er bedoeld is.

De brief aan de Hebreeën 4, 12
[12] Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. [13] Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Als je echter de bijbel onderzoekt met een kritische blik, gericht op het vinden van fouten, dan blijft het boek gesloten en levenloos, zoals iemand van wie zijn woorden veracht worden. De Heer spreekt niet tot je als je het niet horen wild. Onze Heer en Vader heeft veel meer respect voor onze eigen wil dan we vaak beseffen. Onze eigen wil is dan ook de sleutel tot Hem en zijn woord.

Wat zegt de bijbel zelf?

De tweede brief aan Timoteüs 3, 16
[16] Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en is dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, [17] zodat de mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk.
Home pag.