Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hoe nauwkeurig is de bijbel?

Hoe nauwkeurig is de inhoud van de bijbel eigenlijk?

Getuigenissen

In het nieuwe testament zie je op verschillende plaatsen dat dezelfde gebeurtenis beschreven word, maar dat de feiten niet precies overeen stemmen. Wat moet je daar nu van denken? Een voorbeeld:

Matteüs 28:1 – De vrouwen bij het graf
[1] Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, gingen Maria van Magdala* en de andere Maria naar het graf kijken. [2] Plotseling kwam er een zware aardbeving. Want een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging erop zitten. [3] Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemflits en zijn kleding was wit als sneeuw. [4] De wachters beefden van angst en werden lijkbleek. [5] De engel zei tegen de vrouwen: ‘U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. [6] Hij is niet hier: Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar Hij gelegen heeft. [7] Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: “Hij is uit de doden opgewekt, en zie, Hij gaat voor u uit naar Galilea; daar zult u Hem zien.” Dit had ik u te zeggen.’

Marcus 16:2 – De vrouwen bij het graf
[2] In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf. [3] Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf wegrollen?’ [4] Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was; hij was overigens buitengewoon groot. [5] Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een jongeman zitten met een wit kleed om, en ze schrokken hevig. [6] Maar hij zei hun: ‘Schrik niet. U zoekt Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt, Hij is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden. [7] Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus* zeggen: “Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.”

Wat zegt zoiets nu?

Bij het “beoordelen” van de bijbel is het van groot belang om het doel dan de bijbel voor ogen te houden!

De bijbel beschrijft o.a. het werk van God in relatie met mensen, ze is een bericht van Hem aan ons. De bijbel zelf is een werk van God door mensen heen. De bijbel is geschreven door vele getuigen van de werken van God. Deze getuigen beschrijven naar beste weten wat ze gezien en gehoord hebben. Deze getuigenissen beschrijven daadwerkelijke gebeurtenissen. Bij die beschrijving zijn ze geïnspireerd door de Geest, zoals de hele bijbel is geïnspireerd door de geest. Toch moet je erop bedacht zijn dat inspiratie niet betekent “dicteren”. Je mag best zien dat die getuigen mensen waren zoals wij. Bij de inspiratie zal de Geest zich voornamelijk gericht hebben op het bericht dat hij wil overbrengen en niet op het uitwissen van sporen van menselijkheid van de verteller, integendeel. Het is juist de bedoeling dat we zien dat hij spreekt tot kwetsbare mensen zoals wij.

De bijbel stelt ons in staat om onderzoek te doen naar wat er destijds is gebeurd. De bijbel is er echter niet op gericht om spotters elke grond van kritiek te ontnemen. Het is ons toegestaan de bijbel te bekritiseren. Dit tot onze eigen schande, dat wel, want achteraf zal blijken dat elke gebeurtenis die daarin is beschreven waar is.

Zie in dit verband de gebeurtenissen bij het graf. Het ene evangelie beschrijft vrij gedetailleerd hoe dit heeft plaatsgevonden, het andere lijkt een getuigenis die wat onnauwkeurig is doorverteld. Toch beschrijven alle evangeliën dezelfde gebeurtenis en zijn ze geïnspireerd door dezelfde geest. Door deze getuigenissen zijn we in staat om een goed beeld te krijgen van wat er destijds is gebeurd, tenminste, als we het horen willen.

De evangeliën zijn een beetje alsof je iets gehoord hebt, je doet navraag bij diverse getuigen en nadat je er een paar hebt gehoord, heb je een goed beeld van wat er is gebeurd.

Als je bijvoorbeeld de evangeliën uit de bijbel op een wetenschappelijke manier gaat beoordelen en vergelijken dan handel je een beetje als een autist. Het is waar of niet waar en zwart of wit. De bijbel is echter een boek met een rijk taalgebruik wat zich vaak richt op een geestelijke realiteit. Ze belicht van verschillende kanten, gebruikt beeldspraak, en vergelijkingen van geestelijke dingen met wereldse dingen. Ze stelt zelfs dat de vergelijkingen niet begrepen kunnen worden door de wereld. Ze gaat de confrontatie aan met wettische mensen, mensen die denken in zwart en wit. Het is dus niet verwonderlijk dat de bijbel ook nu niet zo maar door iedereen als zoete koek geslikt word.

Profetieën

Er is echter nog een punt wat van belang is. De bijbel bevat naast getuigenissen ook veel profetieën. Een profetie is een door mensen uitgesproken woord van God. Profetieën verschillen structureel van getuigenissen:

  • Het is heel goed mogelijk dat een profeet niet begrijpt wat hij zegt.
  • Vaak is het geprofeteerde niet (direct) te zien.
  • De woord-keus bij een profetie is veel meer beïnvloed door de Geest dan bij een getuigenis.
  • Bij een profetie word het gezegde niet zelden kort daarna op schrift gesteld.

Ook onze profetieën zijn onvolkomen, dat wil zeggen, niet tot op de letter exact, maar dat wil zeker niet zeggen dat ze daarmee onwaarheden bevatten. Zelf ga ik er van uit dat de rechtstreekse profetieën, zoals die bijvoorbeeld zijn uitgesproken door Jeremia en Ezechiel, nauwkeuriger zijn dan de getuigenissen.

Visioenen

Een visioen is een beeld, of een belevenis in je geest, soms met gesproken woord. Ook dit kom je op diverse plaatsten tegen. De meest opvallende zijn die van Ezechiel en Openbaringen van Johannes. Hierbij worden vaak dingen beschreven die de profeet in kwestie maar beperkt kan vatten. Ezechiel beschrijft de verschijning van de Heer op zijn troon. Hij maakt gebruik van vergelijkingen om enigszins duidelijk te maken wat hij gezien heeft. Ook Johannes worstelt hiermee: Voeten als gloeiend brons, etc.

Heel bijzonder van het visioen van Johannes is dat hij 2000 jaar geleden, dingen beschrijft uit deze, en de komende tijd. Je vraagt je soms wel af wat hij gezien heeft en wat hij probeert te beschrijven.

De Apokalyps of Openbaring van Johannes 9, 9

[7] De sprinkhanen zagen eruit als paarden, voor oorlog toegerust. Op hun kop droegen ze iets dat leek op een gouden kroon; hun gezicht deed denken aan dat van een mens, [8] hun haar aan dat van een vrouw en hun tanden aan die van een leeuw. [9] Hun borstschilden leken op ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als het dreunen van wagens met veel paarden, die ten strijde snellen. [10] Zij hadden staarten als schorpioenen, en ook angels;

Ik heb eens iemand dit beeld zien vergelijken met de hedendaagse Apache helikopters. Dit hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn, maar toch, hoe zou Johannes zo'n ding in de vlucht en in de strijd onder woorden gebracht hebben? Als hij een mensengedaante herkend door de voorruit heen, iets wat hij niet kent? Het gedreun van de wieken die hij door de snelheid niet goed zien kan? De titanium beplating die hij niet kent? De snelheid, de straalmotoren? Het afvuren van een snelvuurkanon? Hoe beschrijf je zoiets?

Toch denk ik, dat als we uiteindelijk begrijpen wat hij gezien heeft, dat we zullen moeten toegeven dat zijn beschrijving naar beste kunnen is gedaan.

Vertalingen

Iets dergelijks geld voor de hedendaagse vertalingen van de bijbel. Deze vertalingen zijn zeker niet perfect, maar ze stellen ons wel in staat om kennis te nemen van Gods woord, destijds uitgesproken. Ook deze vertalingen stellen kritische geesten ruimschoots in de gelegenheid hun kritiek te uiten. Laat je echter niet misleiden door mensen die zeggen dat de bijbel een velen malen overgeschreven en doorverteld verhaal is wat daarbij vele veranderingen heeft ondergaan. De woorden zoals ze zijn opgetekend in onze hedendaagse Bijbels, zijn zeer betrouwbare weergaven van wat er in het begin is opgeschreven. Steeds is men zo ver mogelijk terug gegaan. Bijbel vertalers weten vaak heel goed wat ze in handen hebben.

Als je het wild dan kun je door het gebruik van verschillende vertalingen naast elkaar zelf onderzoek doen naar deze onnauwkeurigheden en vaststellen dat de meeste vertalers hun uiterste best hebben gedaan het zo goed mogelijk te doen. Je kunt zo zelf eventuele missers eruit halen, maar vaak blijk bij het lezen van verschillende vertalingen dat men op verschillende manieren dezelfde tekst heeft beschreven en door dit te doen krijg je een beter beeld van wat er eerst bedoeld was. Een bijbel tekst heeft niet zelden meerdere correcte uitleggingen, deze teksten hebben vaak meerdere lagen van begrip. Het is eerder een beperking van onze taal dan dat de vertalers fout vertalen. Het lezen van meerdere vertalingen lost dit probleem enigszins op.

Meer informatie

Titel van de video

Spreker

Taal

Video link

Ondertitel bestand

Extra

Status NL vertaling

The Accuracy of Bible Prophecy

Naam

Eng.


Accuracy-of-Bible-Prophecy

Niet beschikbaar

Opmerkingen

Niet geplandAndere doc formaten: pdf

Home pag.