Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Hoe weet ik of ik gered ben?

Dit is een heel indringende vraag die soms blijk geeft van twijfel aan jezelf, maar soms ook gaat dit zo diep dat je levenskracht er door aangetast word.
Om verwarring te voorkomen en om het praktisch te houden wil ik de vraag herformuleren met:

Aan welke dingen in mijn leven kan ik zien dat ik gered ben?

Voor overige vragen over de redding verwijs ik naar Wat moet ik doen om gered te worden?

Antwoord: Een bekeerd gelovige zal veranderingen gaan zien

Een bekeerd gelovige zal veranderen. De bijbel noemt dat de wedergeboorte. Wedergeboorte verwijst naar een ingrijpende verandering en niet naar alleen een (uiterlijke) wijziging in gedrag.

Hieronder worden enkele verwijzingen uit de bijbel gegeven die hier over gaan.

Bewustzijn van de zonde.

Gebed van Manasse
[1] Almachtige Heer, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Jakob
….
[5] Niemand kan uw luister verdragen of de toorn weerstaan waarmee u zondaars bedreigt.
[6] De barmhartigheid die u belooft kan niemand meten of doorgronden.
[7] U bent de hoogste Heer, vol mededogen, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid als mensen kwaad doen.
[8] Heer, u die God bent van de rechtvaardigen, u vraagt geen berouw van de rechtvaardigen,
van Abraham, Isaak en Jakob, die niet tegen u hebben gezondigd, maar van mij, van een zondaar, vraagt u berouw.
[9] Want mijn zonden zijn talrijker dan zandkorrels aan de zee, steeds meer overtredingen beging ik, Heer, steeds zwaardere; ik ben het niet waard op te zien naar de hoge hemel, zo groot is het onrecht dat ik heb begaan.
[10] Een zware keten van ijzer drukt mij neer, en ik buig het hoofd om mijn zonden; voor mij bestaat geen vergeving. Ik heb immers uw woede gewekt en gedaan wat slecht is in uw ogen: afgodsbeelden opgericht en zonde na zonde begaan.
[11] Maar nu buig ik mij neer en bid om uw goedheid. [12] Ik heb gezondigd, Heer, ik heb gezondigd, ik erken mijn overtredingen. [13] Ik bid u: vergeef mij, Heer, vergeef mij. Laat mij niet ten onder gaan met mijn zonden, stapel uw straffen niet op tegen mij, koester uw wrok niet voor eeuwig, verban mij niet naar het diepst van de aarde. U, Heer, bent toch de God van al wie berouw toont! [14] Ook mij zult u uw goedheid tonen, uw grote barmhartigheid zal mij redden, hoe onwaardig ik ook ben. [15] Ik zal u voortdurend prijzen, alle dagen van mijn leven,

Misschien herken je jezelf hier niet direct in, maar het gaat er niet zo zeer om of je nu precies op een berg een altaar voor afgodsbeelden hebt gebouwd. Het gaat er om dat je de zonden in je leven gaat zien, precies die dingen waardoor jij wellicht denkt dat er geen hoop voor jou is. Leest dit gebed nog eens rustig door. Wat je hierboven zie is een man die verschrikt is door zijn eigen zonden, die weet hoe hopeloos hij ervoor staat, maar die weet dat hij ondanks zijn falen mag hopen op genade, juist omdat hij zijn falen niet meer verbergen kan en zijn zonden in afschuw erkend en beleid.

Gezegelijkheid.

Een gelovige laat zich leiden, zijn opstandige natuur word afgebroken.

Hebr 3:7
[7] Het is zoals de heilige Geest zegt: Vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen.

Bij het lezen van de bijbel ga je steeds beter begrijpen wat er staat. Je krijg regelmatig een openbaring over de betekenis van een tekst. Het is niet langer een dood boek maar het gaat leven. Dit is een van de manieren waarop je de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven gaat ervaren.

De heilige geest werkt in jou leven

Een gevolg van de redding, en het wezenlijke van je wedergeboorte is dat de Heilige Geest in ons komt, als raadgever.

De tweede brief aan de Korintiërs 1, 22
God zelf heeft ons samen met u in Christus bevestigd en ons gezalfd. [22] Hij heeft op ons zijn zegel gedrukt en ons de Geest als onderpand gegeven.

De tweede brief aan de Korintiërs 5, 5
[5] God zelf heeft ons hiervoor gereedgemaakt, toen Hij ons de Geest als onderpand gaf. [6] Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij, zolang we huizen in het lichaam, in den vreemde zijn, ver van de Heer.

Wijsheid 6:7
[16] Want zij (de wijsheid) gaat zelf rond, op zoek naar mensen die haar waardig zijn; op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen, en zij komt hun tegemoet bij iedere gedachte. [17] Haar begin is het oprechte verlangen naar onderwijs;

Joh 7:14
[14] Toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel en gaf er onderricht. [15] De Joden stonden verbaasd en zeiden: ‘Hoe komt Hij aan die kennis van de Schriften? Hij heeft toch geen onderwijs genoten!’ [16] Jezus ging hierop in: ‘Mijn leer komt niet van Mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft. [17] Wie bereid is zijn wil te doen, zal weten of deze leer van God komt,

Vruchten van de Geest

Matteüs 7:16
[16] Aan hun vruchten zul je ze kennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels? [17] Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. [18] Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede. [19] Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. [20] Aan hun vruchten zul je ze dus kennen.

Lucas 3:8
[8] Breng liever vruchten voort waaruit bekering blijkt.

Johannes 15, 16
Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.

Voorbeelden van deze vruchten (en hun tegenpolen)

Vruchten van de Geest:

Vruchten uit het rijk van de duisternis:

  Leven naar waarheid
  Bewustzijn van zonden
  Geloof in Jezus als zoon van God
  Ontzag voor de Heer

Galaten 5:22

liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Jakobus 3:17

zuiver
vredelievend, vriendelijk
voor rede vatbaar
barmhartigheid
onpartijdig en oprecht
gerechtigheid
vrede

Matteüs 7:15

Roofzucht

Kolossenzen 3, 5

dood
ontucht, onzedelijkheid
hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
woede, drift
kwaadaardigheid
gevloek en vunzige taal
leugens

De eerste brief aan Timoteüs 1, 10

mensen die zich niet storen aan wet of gezag
goddelozen en zondaars, verachters en bespotters van al wat heilig is
vadermoord en moedermoord, doodslag
ontucht, voor knapenschenders
mensenrovers
leugenaars, meinedigen

Jakobus 3:14

jaloezie en eerzucht

Opm: Jaloezie in negatieve zin, bijv. t.a.v. bezittingen van de ander.

Trots
Hoogmoed

Medeleven

Je word gevoelig voor het lijden van andere mensen. Je egoïsme word afgebroken.

De brief aan de Efeziërs 4:32
[32] Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

De brief aan de Kolossenzen 3:12
[12] Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (NBV)

Ontzag voor God

Je gaat zien en erkennen dat er een God is die gezag heeft over alles. Je krijgt ontzag voor God.

Exodus 20:20
Hij wil dat u zo'n ontzag voor Hem krijgt dat u niet meer zondigt.

Enig realisme is wel nodig

Het zal zeker niet zo zijn dat bij jou al deze dingen volledig plaatsvinden. Wel is het zo dat je bij de meeste dingen die genoemd zijn (soms gelijktijdig, soms een voor een) duidelijke veranderingen ziet inzetten vanaf het moment van je bekering. Als je nog jong bent heb je een heel leven voor je. De ervaring leert dat de Heer dat helemaal gebruiken wil en niet alles in een dag propt. Wij mensen willen doorgaans dat het sneller gaat en iets wat langer dan een jaar duurt is voor ons maar moeilijk, of in het geheel niet te overzien.

Dingen die je vaak niet ziet

Dingen die je meestal niet ziet zijn wonderen en tekenen. Dit lijkt een beetje vreemd want de Bijbel geeft wel heel duidelijk aan dat deze dingen gezien worden bij Christenen.

Handelingen van de apostelen 2, 43

Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen.

Handelingen van de apostelen 4, 30

en laat door het uitstrekken van uw hand genezingen en tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.’

Handelingen van de apostelen 5, 12

Door de handen van de apostelen gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk. Eensgezind bevonden zij zich allen in de Zuilengang van Salomo.

Handelingen van de apostelen 14, 3

Toch bleven ze er geruime tijd en traden vrijmoedig op in vertrouwen op de Heer, die het woord van zijn genade bevestigde en tekenen en wonderen door hun handen liet gebeuren.

Handelingen van de apostelen 15, 12

Heel de vergadering werd stil en men luisterde naar de verhalen van Barnabas en Paulus over de tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen had gedaan.

Zelf heb ik het vermoedden dat dit te maken heeft met onze grootste zwakte. Door het vertoon van wonderen en tekenen worden we trots en gaan we onszelf verhogen en onderscheiden. Dat is absoluut niet de bedoeling want het zou onze val worden.

Volgens mij zijn er enkele situaties waarin wel wonderen en tekenen plaats vinden:

 • Het gebeurd maar af en toe, en weinig opzienbarend om ons tegen ons zelf te beschermen
 • Als de dienaar die deze dingen doen mag, geestelijk is opgewassen (d.w.z. nederig, volhardend en recht in het geloof) tegen wat hij doet en de geestelijke strijd die daardoor ontstaat
 • Mensen die niet gered zijn worden soms gebruikt. Alleen de hemel weet wat daar mee gebeuren gaat.

Matteüs 7, 23

[22] Velen zullen Mij op die dag zeggen: “Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?” [23] Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen: “Nooit heb Ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!”

Wanhoop niet

Het is niet mijn bedoeling u tot wanhoop te drijven als u de dingen hiervoor niet in uzelf herkend. Ik geloof stellig dat de weg uit een geloof-crisis is om:

 • Met Heel je hart de Heer te zoeken
 • Volhard daarin
 • Onderzoek jezelf serieus, maar
 • verval niet in zelfbeklag en zelfkritiek. Laat je niet eindeloos beschuldigen. Als u denkt dat u niet goed genoeg bent dan heeft u het eenvoudigweg mis. Iedereen die de echt Heer wil vinden kan dat.
 • Beperk je tot de waarheid, beperk je tot de dingen die je in de bijbel kunt terugvinden op een manier dat U het zelf begrijpt.
 • Richt je niet op mensen maar op Jezus zelf. Bid tot hem en vraag om dat waar je tekort schiet. Mensen kunnen je helpen maar je leraar is Jezus zelf.
 • Sluit je aan bij een gemeente.
 • Als je last hebt van zwaarmoedige, of zelfs depressieve gevoelens t.a.v. het geloof, ga dan naar een gemeente waar men niet zo zwart in het geloof zit.

Laatst bijgewerkt: 26-10-14

Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.