Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Het Kerst verhaal

Jesaja 700 jaar voor de geboorte van Jezus


  Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u: Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en u zult hem de naam Immanuël geven.
  Boter en honing zal hij eten, totdat hij het kwade weet te verwerpen en het goede weet te kiezen.

  Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.
  Uitbundig laat U hen juichen en U overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit.
  Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
  Want alle dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels worden verbrand, en verteerd door het vuur.
  Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst.
  Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de heer van de machten zal dit teweegbrengen.

Micha


  U, Betlehem in Efrata, al bent u klein onder Juda’s stammen, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.’
  Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat zij die baren zal, haar kind gebaard heeft.

Aankondiging van de geboorte van Johannes

In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester, Zacharias genaamd, die behoorde tot de afdeling Abia. Ook zijn vrouw stamde af van Aäron, en haar naam was Elisabet. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en voorschriften van de Heer. Zij hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren ze al op jaren. Eens, toen Zacharias met zijn afdeling aan de beurt was om als priester dienst te doen voor Gods aangezicht, werd hij, volgens priesterlijk gebruik, door loting aangewezen om het heiligdom van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Tijdens het offer stond heel het volk buiten te bidden. Toen verscheen hem een engel van de Heer, rechts van het offeraltaar. Zacharias raakte in verwarring toen hij hem zag en werd door vrees overvallen. Maar de engel zei tegen hem:
  "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord; uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven.
  Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen,
  want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken, met heilige Geest zal hij vervuld worden, al in de schoot van zijn moeder.
  Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God.
  Hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen, en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen."
Daarop zei Zacharias tegen de engel: "Hoe kan ik daar zeker van zijn? Ik ben een oude man en mijn vrouw is al op jaren." De engel gaf hem ten antwoord:
  "Ik ben Gabriël, die God terzijde staat. Ik ben gezonden om met u te spreken en u dit heuglijke nieuws te brengen.
  Maar u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit gebeurt, omdat u mijn woorden niet hebt geloofd; maar die zullen op hun tijd in vervulling gaan."
Het volk stond op Zacharias te wachten en verbaasde zich erover dat hij zo lang in het heiligdom bleef. Toen hij naar buiten kwam kon hij niet tot hen spreken, en ze begrepen dat hij in het heiligdom een verschijning had gezien. Hij maakte gebaren naar hen en bleef stom. Zodra zijn tempeldienst was afgelopen ging hij naar huis. Niet lang daarna werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Zij hield zich vijf maanden lang verborgen. Ze zei: "Dit heeft de Heer voor mij gedaan, toen Hij zich mijn lot aantrok en mijn smaad onder de mensen wegnam."

Maria

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u." Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei:
  "Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.
  U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven.
  Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
  Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen."
"Maar hoe moet dat dan?" zei Maria tegen de engel. "Ik heb geen omgang met een man." De engel antwoordde haar:
  "Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.
  Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand.
  Want voor God is niets onmogelijk."
Toen zei Maria: "Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt." Toen ging de engel van haar weg.

Jozef

De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei:
  Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest.
  Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.
Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf Hem de naam Jezus.

Maria bij Elisabet

Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met heilige Geest. Ze riep met luide stem:
  "Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot.
  Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
  Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
  Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan."
Daarop zei Maria:

  "Met heel mijn hart roem ik de Heer,
  met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
  want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
  want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam,
  barmhartig is Hij, iedere generatie weer, voor wie Hem eerbiedigen.
  Hij heeft de kracht van zijn arm getoond, wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
  Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.
  Hongerigen overlaadde Hij met het beste, rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
  Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, indachtig de barmhartigheid die Hij,
  zoals aan onze vaderen toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig."
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar; toen keerde ze naar huis terug.

Geboorte en naamgeving van Johannes

Voor Elisabet was de tijd gekomen dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon. Haar buren en haar familie hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze deelden in haar vreugde. Een week later kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden hem de naam van zijn vader Zacharias geven. "Nee," zei zijn moeder, "hij moet Johannes genoemd worden." Ze zeiden tegen haar: "Die naam komt in de familie toch niet voor." Ze wenkten zijn vader, en vroegen hoe hij hem wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop: "Zijn naam is Johannes." En iedereen was verbaasd. Maar op hetzelfde moment kon hij zijn mond en zijn tong weer bewegen, en hij prees God. De hele buurt werd door ontzag bevangen, en in heel het bergland van Judea werd dit alles druk besproken. Het hield allen die ervan hoorden bezig, en men vroeg zich af: "Wat zal er wel niet worden van dit kind?" Want onmiskenbaar rustte de hand van de Heer op hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met heilige Geest en profeteerde:

  "Gezegend de Heer, de God van Israël, want Hij heeft zich het lot van zijn volk aangetrokken, en het bevrijd.
  Hij heeft voor ons een reddende kracht opgewekt in het huis van David, zijn dienaar,
  zoals Hij van oudsher had gezegd bij monde van zijn heilige profeten:
  redding uit de macht van onze vijanden, en uit de hand van allen die ons haten,
  om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen, en zijn heilig verbond indachtig te zijn ?
  de eed die Hij Abraham, onze vader, had gezworen: Hij zou ervoor zorgen dat wij,
  zonder angst en bevrijd uit de hand van de vijand, Hem konden dienen,
  in heiligheid en rechtvaardigheid, al onze dagen.
  En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult voor de Heer uit gaan als zijn wegbereider;
  om zijn volk te leren hoe ze gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden,
  dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Zo bekommert zich om ons het licht uit de hoogte;
  het zal schijnen voor wie zitten in duisternis en in de schaduw van de dood, het zal onze voeten naar de weg van de vrede leiden."
De jongen groeide op en werd steeds sterker door de Geest; hij verbleef in eenzame streken tot de dag waarop hij zich aan Israël vertoonde.

Reis naar Betlehem

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.

Geboorte van Jezus

Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei:
  "Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk.
  Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer.
  Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt."
Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden:

  "Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft."
Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Kom, we gaan naar Betlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door de Heer is bekendgemaakt." Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien; het kwam overeen met wat hun was gezegd.

Naamgeving van Jezus

Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.

Jezus in de tempel. Simeon en Hanna

Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd, en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven. Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon; het was een rechtvaardige en vrome man; hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest. Door de heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Door de Geest geleid ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden:

  Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan;
  want mijn ogen hebben uw heil gezien,
  dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,
  een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël."
Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria:
  "Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn
  ook door uw ziel zal een zwaard gaan en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat."
Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen;
  ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.

Drie Koningen

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: "Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen." Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: "In Betlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet: Betlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël." Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: "Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen." Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

Vlucht naar Egypte

Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: "Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven." Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte, en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.

Kindermoord

Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Betlehem en heel de omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen werd vervuld wat bij monde van de profeet Jeremia gezegd is: In Rama werd een stem gehoord, een hevig gejammer en geklaag. Rachel jammert om haar kinderen, en ze wil niet getroost worden, want ze zijn er niet meer.

Terug naar Nazaret

Toen Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, die zei: "Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood." Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en ging naar het land Israël. Toen hij hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea, was hij bang om daarheen te gaan. In een droom gewaarschuwd, week hij uit naar het gebied van Galilea, en vestigde zich in de stad Nazaret, opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeten gezegd is: Hij zal Nazoreeër genoemd worden. Jezus was toen ongeveer 5 jaar oud. (Openbaringen 12:6)

References

  • Jesaja, 7:14-15
  • Jesaja, 9:1-6
  • Micha, 5:1-2
  • Het evangelie volgens Lucas, 1:5-38
  • Het evangelie volgens Matteus, 1:18-25
  • Het evangelie volgens Lucas, 1:39-80
  • Het evangelie volgens Lucas, 2:1-39
  • Het evangelie volgens Matteus, 2:1-23
Versie met vers nummers
Versie zonder vers nummers
Bron: http://www.willibrordbijbel.nl
Andere doc formaten: pdf odt

Home pag.