Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Staat het geloof op gespannen voet met de wetenschap?

Staat het geloof op gespannen voet met de wetenschap? Heeft de wetenschap al aangetoond dat de bijbel er naast zit?

Antwoord: Nee

Nee, de bijbel is niet in conflict met de wetenschap. Wel zijn sommige wetenschappers in conflict met de bijbel. Dit heeft natuurlijk enige toelichting nodig.

De God van Abraham Isaak en Jacob heeft de hemel en de aarde gemaakt volgens een logisch systeem. Dit systeem leent zich en daagt uit om onderzocht te worden. Van oudsher zijn wetenschappers op zoek naar de rede van de dingen zoals ze zijn. Hier is niets mis mee.

Het conflict ontstaat als de manier waarop christenen van hun god getuigen wordt afgewezen door wetenschappers. Een tweede conflict ontstaat wanneer christenen menen hun geloof te moeten verdedigen door manipulatie en verbuiging van de waarheid, of als ze dingen zeggen waaruit blijk dat ze niet erkennen waar hun kennis ophoud en waar de arrogantie begint.

Staan er dingen in de bijbel waarvan de wetenschap heeft aangetoond dat ze niet waar zijn?

Nee, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. De bijbel is een boek wat geschreven is door heel veel verschillende mensen onder inspiratie of leiding van Gods Geest. Aangezien Hij de wereld geschapen, zeg maar ontworpen heeft, is Hij degene die bepaalde wat waarheid is, net zoals een computer programmeur van een computer spel de regels kan bepalen.

Echter, de bijbel is niet voor moderne wetenschappers geschreven maar voor mensen eenvoudig van hart. Er staat dus geen hoogdravende wetenschappelijke taal in. Wel zijn er heel veel wetten van God waarvan later wetenschappelijk is aangetoond waarom wij dit moeten doen. Die wetten in de bijbel hebben wel degelijk een wetenschappelijk verantwoorde basis. Een heel eenvoudig voorbeeld is handen wassen voor het eten. Vroeger, tot in de middeleeuwen had men geen idee waar dat goed voor is. Ook zijn er verschillende voorbeelden waarbij men eerst dacht te hebben aangetoond dat een bepaalde stelling in de bijbel niet klopte, waarna later toch bleek dat de wetenschappers er naast zaten.

De bijbel is geschreven met als oogmerk hoe je met elkaar omgaat. Sociale wetgeving zou je kunnen zeggen. Dit is geen exacte wetenschap. De manier van benaderen sluit dus niet aan bij koude wetenschappelijke overwegingen Toch geloof ik dat er geen onwaarheden in staan. Dat heeft God niet nodig, sterker nog, hij verafschuwd het.

Verder is het van belang je te realiseren dat de bijbel een joods boek met joodse zegswijzen. Wat je in de bijbel heel vaak ziet is dat een thema meerdere keren op verschillende manieren wordt uitgelegd om zo de veelzijdige wijsheid van God over te brengen. Ook zie je in het nieuwe testament dat er verschillende situaties meerdere keren beschreven worden die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn. Nu kun je natuurlijk als wetenschapper zeggen, hier staat dit, en daar staat dat, daar een tegenstrijdigheid in zien en daarom zeggen: “dat kan niet”. Je kunt zoiets ook verklaren door toe te staan dat beide passages een andere, maar vergelijkbare situatie beschrijven. Het is maar net wat je zien wild.

Sommige kritieken zijn bijna onnozel. Zo worden bijvoorbeeld de schrijfwijzen van een schrijver op verschillende plaatsen met elkaar vergeleken. Het oordeel is dan “Dit is niet dezelfde schrijver want zijn stijl is anders”. Het betreft in het ene geval echter de man nog in zijn jonge dagen verblijvend in israel, in het tweede geval is het een oudere man die al jaren onder de heidenen leeft en die zich in zijn schrijven ook richt tot die heidenen. Ik vraag me toch wel af of deze verschillen geen ingrijpende invloed op je vocabulaire hebben.


Home pag.