Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Wat is het verschil tussen de evolutietheorie en geloven in de creatie van de wereld? En zijn deze twee strijdig met elkaar?

Wat is het verschil tussen de evolutietheorie,
dat is het geloof dat alles min of meer toevallig tot stand gekomen is,
en het geloof in creatie,
dat is het geloof in een Schepper, een intelligent wezen wat alles om ons heen en ook ons zelf doelbewust gemaakt heeft.

Antwoord:

Inleiding

Voor ik hier op antwoord moet u zich beseffen dat dit een zeer uitgebreid onderwerp is waar zeer veel over te zeggen is. Het doel wat ik hier nastreef is om een Bijbels gefundeerde visie te geven die nog enigszins hanteerbaar is. Hierbij benoem ik een aantal problemen die rond deze vraag spelen en geef daar een korte visie op zonder deze in detail te verantwoorden. Mocht u de onderste steen boven willen halen dan staan achteraan enkele verwijzingen en lectuur suggesties.

Een korte geschiedenis

Als je de Bijbel goed leest, dan lees je een verhaal over

Luc.11:42
[42] Maar o wee u, farizeeën, u draagt wel een tiende af van munt, wijnruit en allerlei andere kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en de liefde tot God. Het ene moet u doen, maar het andere niet laten.

Mat. 23:1-38 (Hierna slechts een vers)
[15] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; zee en land doorkruist u om één bekeerling te maken, en als hij het geworden is, maakt u er een hellekind van, tweemaal zo erg als u.

Galaten 1:6
[6] Ik sta er verbaasd over dat u zo spoedig afvalt van hem die u riep tot de genade van Christus, en overgaat naar een ander evangelie; [7] maar er is geen ander, er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien.

Galaten 3:1
[1] Domme Galaten, wie heeft u behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk voorgetekend als gekruisigd? [2] Dit wil ik alleen maar van u horen: hebt u de Geest ontvangen door de wet te onderhouden of door gelovig te luisteren? [3] Hoe kunt u zo dom zijn! U bent begonnen in de Geest, wilt u nu eindigen met het vlees? [4] Hebt u zo veel meegemaakt voor niets? Inderdaad, het zou voor niets zijn. [5] Nogmaals: Hij die u de Geest verleent en onder u machtige daden verricht, doet Hij dat omdat u de wet onderhoudt of omdat u gelovig luistert?

De problemen zoals hierboven beschreven, zo kort na het vertrek van Jezus, zijn door de eeuwen heen gebleven. Er zijn er velen die oprecht geloofde, maar waarschijnlijk nog meer die God nooit echt gekend hebben. (Mat 7:22-23) Door de vleselijke manier waarop op zichzelf gerichte mensen het geloof naar hun hand gezet hebben, zijn vele niet-gelovigen tot de conclusie gekomen dat het geloof hypocriet is en dat ze de God die ze in deze mensen zien niet willen. Dat laatste kan ik me voorstellen, maar de spiegel waarin ze keken deugde niet. (Zie ook de parabel van de slechte schilder)

Het geloof in evolutie

Het geloof in evolutie kan worden geplaatst in het humanistische gedachtegoed. Het humanisme gelooft in de mens om zichzelf te verbeteren en te vernieuwen. De evolutietheorie sluit daar naadloos op aan. Ze is ontwikkeld met als uitgangspunt dat er geen God is. Door te geloven dat de genen zich steeds verder ontwikkelen wordt de weg geopend naar een hoopvolle toekomst zonder God.

De evolutietheorie heeft echter groot een aantal gebreken, waarvan ik er slechts enkele zal noemen.

 1. Het ontstaan van het heelal wordt toegewezen aan een big-bang:

Eerst is er niets, dan is er vanuit dat niets op een gegeven moment een oneindig grote massa in een oneindig klein punt wat door rotatie explodeert.

Wiskundig gezien is dit volstrekte onzin. Er wordt met een formule gewerkt waarbij de basale regels van de wiskunde genegeerd worden. (M=Oneindig) x (Diameter=0) Zo'n berekening is per definitie onbepaald, of in eenvoudig Nederlands, onzin.

Iemand heeft me er echter opmerkzaam op gemaakt dat voorgaande omschrijving niet helemaal correct is. Volgens de originele uitleg moet dit zijn:

Nadat het oneindig kleine punt ontzettend heet en zwaar werd, ontzettend hard om zijn eigen as draaide totdat het tenslotte implodeerde en daarna uitzette (wat nog steeds gaande is)

Deze uitleg is echter nog onwaarschijnlijker dan de eerste. Een oneindig klein punt (de diameter is dus nul millimeter) wat dan nog implodeert? Imploderen verondersteld echter een volume. Imploderen betekend plotseling in volume afnemen. Een volume van 0 kan echter niet afnemen. Met deze omschrijving blijven de genoemde problemen, en komt er nog een onmogelijkheid bij.

Ook het uitgangspunt van het ontstaan van het heelal is eenvoudig een extrapolatie van waarnemingen tot in het absurde. Je kunt deze logica vergelijken met een vliegtuigspotter die 1 seconde van de baan van een vliegtuig waarneemt dat aan het landen is. Hij extrapoleert vervolgens de dalende lijn naar achteren door (terug in de tijd) en concludeert na ingewikkelde berekeningen dat het vliegtuig van de planeet Pluto afkomstig is. Bij de evolutietheorie doen ze hetzelfde. Een uitdijend heelal (het wordt groter) leid er terugrekenend toe dat alles eerst kleiner was en helemaal aan het begin, steeds maar kleiner wordend, voorkomt uit een ondeelbaar punt ergens in de ruimte. Het grote verschil tussen de evolutietheorie en dit voorbeeld is, dat in het laatste geval de berekening wel klopt. De overeenkomst is dat in beide gevallen de kennis en de visie te beperkt is.

 1. Het bestaan van een menselijke geest wordt min of meer ontkend, hiermee worden basale begrippen als goed en slecht, liefde en haat, pijn enzovoort gebagatelliseerd. gerelativeerd of rechtstreeks naar de prullenbak verwezen, afhankelijk van hoe consequent de evolutietheorie gevolgd word.
 2. Doordat alles uit het toeval voort komt is er geen (absoluut) goed of slecht. De norm ontbreekt eenvoudig. De definitie van goed of slecht is vaag, aan verandering onderhevig of het bestaan van “slecht” wordt als geheel ontkend. (Alles is goed, het ligt aan de waarneming wat je er van vind)
 3. De evolutietheorie steunt op cirkel-redenatie. Ik heb het dan over de leeftijd-bepaling van fossielen en dergelijke. De leeftijd van aardlagen wordt bepaald door de fossielen die erin gevonden worden. De leeftijd van de fossielen wordt bepaald door de aardlagen waarin ze gevonden worden.
 4. De esthetische schoonheid in de natuur kan niet worden verklaard, ze kan alleen alleen worden genegeerd.
 5. De evolutietheorie heeft tot op de dag van vandaag geen enkel bewijs gevonden voor macro evolutie, dat wil zeggen evolutie tussen soorten. Bijvoorbeeld van een slang naar een hond. De argumenten voor het bestaan van macro evolutie (evolutie naar een andere soort) steunt volledig op de aanwezigheid van mirco evolutie (wijzigingen binnen de soort).
 6. Het ontstaan van de soorten wordt aan het toeval toegewezen. Eigenlijk is alles toevallig ontstaan. Zo'n bewijslast kan toch niet voor wetenschap doorgaan? Als je serieuze statistische berekeningen op de dna moleculen toepast dan blijken die helemaal niet te kunnen evolueren. Ze kunnen alleen maar afsterven. Toch blijft men volhouden: Als je maar lang genoeg wacht dan komt het er wel. De kans echter dat een DNA molecule afsterft is minimaal 1010 keer groter dan dat ze spontaan evolueert naar een andere DNA combinatie die een gewijzigde (levensvatbare) levensvorm oplevert.
 7. Door de evolutie theorie worden nog twee natuurwetten genegeerd, de wet van entropie en een informatica wet die stelt dat informatie niet vanzelf kan ontstaan.

Het geloof in creatie

Hoewel er vele pogingen zijn ondernomen om de evolutietheorie en de creatie bij elkaar te brengen, ben ik er van overtuigd dat beide overtuigingen in nagenoeg alle principes haaks op elkaar staan. Er is geen enkele overeenkomst tussen deze twee, net zo min als er een overeenkomst is tussen licht en duisternis.

 1. Creatie gelooft niet in toeval maar in weldoordacht ontwerp. Met dit uitgangspunt is er ruimte voor de menselijke beperktheid en afhankelijkheid van haar Schepper.
 2. Het geloof in een Schepper maakt het mogelijk en juist voor de hand liggend om aan geestelijke aspecten een hoge waarde toe te kennen.
 3. De wetten van de Schepper geven heel duidelijk omlijnd aan wat goed en slecht is. Deze wetten zijn onveranderlijk.
 4. Creatie bewijst zichzelf. De complexiteit en het vernuft waarmee levende wezens geschapen zijn is verbluffend. De natuur bevat vele fragiele evenwichten die niet toevallig ontstaan kunnen zijn.
  Niemand komt met zijn gezonde verstand op het idee om te bewijzen dat zoiets eenvoudigs als een horloge door een mens gemaakt moet zijn en niemand probeert te bewijzen dat zoiets ook toevallig kan evolueren. Maar wezens die miljarden malen complexer zijn, daarvan wordt door de “verstandige atheïst”, die “geloven zonder te zien” maar dom vind, zonder bedenkingen aangenomen dat ze wel toevallig zijn ontstaan.
 5. Esthetische schoonheid is een logische gevolg van creatie, ze verteld je iets over de Schepper.
 6. De creatie verklaard perfect waarom er geen nieuwe soorten ontstaan. Mutaties, aanpassingen en veranderingen binnen de soort worden eenvoudig verklaard door de grote hoeveelheid genen die in het ontwerp aanwezig zijn. Het feit dat deze aanpassingen gebeuren binnen de bestaande genen impliceert dat dit muteren niet eindeloos kan doorgaan. Dit wordt inderdaad bevestigd in wat we zien om ons heen. Er zijn vele dieren met defecten door eenzijdig fokken. Ook het ontbreken van “overgangsvormen” tussen de soorten is een bewijs van de schepping. We zien deze degeneratie van genen niet alleen door menselijk veroorzaakte degeneratie maar je ziet dit ook in de natuur. De Cheeta is daar een voorbeeld van. Door micro evolutie is ze aan het einde van haar reis beland. Ze is extreem toegespitst op snelheid, maar erg kwetsbaar. Door de beperkte hoeveelheid genen die ze nog heeft lijken ze allemaal op elkaar.

Conclusie

De conclusie is dat evolutie en creatie tegenstrijdig en niet te verenigen zijn, ze sluiten elkaar uit.

Wijsheid 2:2
[1] Zij redeneerden onjuist toen zij onder elkaar zeiden: ‘Kort is ons leven en vol verdriet; er is geen remedie als de mens doodgaat en het is nooit vertoond dat iemand uit de onderwereld terugkwam. [2] Wij zijn maar toevallig ontstaan en later zal het zijn alsof wij er nooit geweest waren, want de adem in onze neus is als damp en het denken is een vonk in het kloppen van ons hart. [3] Als zij gedoofd is, vergaat het lichaam tot as en de geest vervliegt als ijle lucht.

De evolutietheorie is geen wetenschap van de verstandige mens, ze is een hardnekkig ontkennen van de realiteit door mensen die zich van God hebben afgekeerd. Het is het geloven tegen de waarneming in omdat het alternatief principieel wordt afgewezen: Jezelf in nederigheid van geest onderwerpen aan een hogere macht en geloven in de ongeziene God. Zie o.a. https://youtu.be/DWrPUhosfv4 (Eng.)

Meer informatie

Voor meer informatie verwijs ik u naar een van de links hieronder. Er is echter heel veel meer over dit onderwerp te vinden.

Video Titel

Spreker

Video link

Ondertitel bestand

Extra

Status NL Ondertiteling

Evolution Demolition


mYPT2N6YXb4

Wf32BXMSN7A

Download

Ned.

Explosive Geological Evidence For Creation


IUV8tFsLU-E

9OIrubRBg3Q_v02

Download

Ned.

Zoetwater mossel weerlegt evolutie


LgF58McY7CU

youtube video is ondertiteld


Ned. (5.25 Min)

Aannames voor hoog ontwikkelde levensvormen weerleggen evolutie als wetenschap.


iNP1Yybmu8w

youtube video is ondertiteld


Ned. (7:23 Min)

Kent Hovind video serie (Creation Seminar)


szBTl3S24MYEng. (Niet vertaald)

Expelled: No Intelligence Allowed


V5EPymcWp-gEng. (Niet vertaald)

Busting the Myths of Science


DWrPUhosfv4Eng. (Niet vertaald)

Extraordinary Evidence that Dinosaurs Lived with Man

Dr. Don Patton

dWe3cteDuBcEng. (Niet vertaald)

The Truth About Dinosaurs

Dr. G. Thomas Sharp

Bgw_YQxoqlMEng. (Niet vertaald)

Forbidden History Dinosaurs and the Bible


W6M1b36KbHsEng. (Niet vertaald)

Icons of evolution


xZQGht-3DsoNed.

Titel Informatie bron

Informatie vorm

Link

Schepping of evolutie?

Web site

http://www.scheppingofevolutie.nl/

Is Genesis Historisch Accuraat?

PDF

http://www.degeneratie.nl/.../Is Genesis 1 historisch.pdf
Verklarende woorden lijst

Circulaire redenatie

Het gebruik van twee of meer statements die elkaar bewijzen. Circulaire redenaties vormen een ongeldige bewijsvoering.


extrapolatie

Extrapolatie is het maken van een inschatting van een situatie die je niet kunt zien, gebasserd op wat je wel kunt zien. Een eenvoudig voorbeeld is: Je staat aan de rand van een bos, alle bomen die je ziet zijn groen. Als je nu wild weten welke kleur de bomen in het midden van het bos hebben zonder het bos in te gaan dan zeg je: Aanzezien alle bomen die ik nu zie, groen zijn, neem ik aan dat ook de bomen in het midden van het bos groen zijn. Je ziet een partroon en je neemt aan dat het partoon zich voortzet buiten je gezichtsveld.
Zie ook wikipedia


Implosie

Imploderen betekend plotseling in volume afnemen. Het is het tegengestelde van exploderen.
Zie ook wikipedia


Vleselijk

Dit betekend ongeestelijk, gericht op het lichaam, de geestelijke dingen veronachtzamend. Realiseer je dat zowel God als de Heilige Geest beide geestelijk zijn en ook op die manier denken. Wat meer concreet is een vleselijke levenswijze gericht op genot en komfoor en uiterlijke schoonheid. Het is van nature op zichzelf gericht.


Lectuur verwijzingen

Geïnspireerd op, of aanbevolen lectuur:

Titel


Schrijver


Pag.


ISBN


Degeneratie P.M.Scheele 239 13:9789060649381
Intelligent design , de zwarte doos van Darwin Michael J. Behe 350 ISBN
The long war against God Henry Morris 344 13:978-0-89051-291-3
Home pag.