Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Onderwerp: Een medisch probleem

Inleiding

Ik denk dat ik een medisch probleem heb, d.w.z., ik begin steeds meer te twijfelen aan de kwaliteit van de medische wetenschap. Ik word steeds onzekerder over, of ik bij het hebben van een ziekte of aandoening wel de juiste weg volg. Ik zat vrij lang op de gangbare, algemeen geaccepteerde lijn in de evangelische wereld, d.w.z.:

Hulp kan zowel van boven, als van beneden komen. En als God wil ingrijpen, dan kan hij dat ook door een arts heen doen.

Ja, dat zal allemaal wel maar ik begin toch steeds meer te twijfelen aan de rechtmatigheid van deze positie en dat is niet zo maar uit de lucht komen vallen. Het is niet dat bovenstaande uitspraak, of uitgangspunt in de evangelische wereld onwaar zou zijn, natuurlijk kan Hij dat, echter, door de dingen die ik om me heen zie begin ik steeds meer ernstig te twijfelen aan de reguliere medische wereld en de positie die ik door deze houding inneem ten opzicht van God. Ik begin me af te vragen of ik niet erg werelds ben, of ik niet te veel de wereldse schepen achter me aan zeul in plaats van ze te verbranden en me op God te richten, of ik zo niet van twee walletjes mee-eet. En het vreemde is, ik ben niet aan het twijfelen gebracht door theologische issues, maar wel door de sterke niet te negeren tekenen van zwakke (of soms geheel ontbrekende) ethiek (op vele plaatsen) in de medische wereld zelf.

Laten we, voordat ik hier verder op in ga eens kijken wat de Bijbel over genezing door mensen te zeggen heeft.

Menselijke geneesheren

Jezus Sirach 38, 1 – Waardeer de arts
[1] Waardeer de arts, want je hebt hem nodig en ook hij is door de Heer geschapen;
[2] want al komt de genezing van de Allerhoogste, hij krijgt van de koning een geschenk.
[3] Om zijn kundigheid wordt de arts hoog geëerd en hij wordt door de invloedrijke bewonderd.
[4] De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen en een verstandig man wijst die niet af.
[5] Werd het water niet zoet gemaakt door het hout om de kracht van de Heer te tonen?
[6] Hijzelf heeft de mensen hun kennis gegeven om verheerlijkt te worden in zijn wonderbare werken.
[7] Met die kruiden stilt de arts de pijn [8] en de apotheker maakt er balsem van.
Aan de werken van de Heer komt nooit een einde en van Hem komt genezing over de aarde.
[9] Mijn kind, wees niet onnadenkend als je ziek bent, maar bid tot de Heer, want Hij is het die geneest.
[10] Vermijd de zonden en wees rechtschapen en reinig je hart van alle ongerechtigheid;
[11] brand wierook en breng een offer van fijn meel en maak je gave zo rijk als je kunt.
[12] En ook voor de arts moet je een plaats inruimen, want ook hij is door de Heer geschapen;
laat hem niet van jou wijken, want ook hem heb je nodig.
[13] Er zijn immers ogenblikken dat de goede afloop in hun handen ligt,
[14] want ook zij bidden de Heer dat Hij hun een gelukkige diagnose en genezing geeft tot behoud van het leven.
[15] Wie zondigt tegen zijn maker komt terecht in de handen van de arts.

Voor zover ik weet staat er maar een verwijzing in deze trant in de bijbel, in een van de de deuterocanonieke boeken. Dat gezegd hebbende is deze aanwijzing niet mis te verstaan: “Ook voor de arts moet je een plaats inruimen”.

Ondanks deze duidelijke aanwijzing, kun je in deze tijd toch ook steeds meer vraagtekens zetten bij de reguliere geneeskunde:

 • Ook hier wordt verwezen naar de Heer zelf als bron van genezing.

 • In vers 15 wordt ook verwezen naar de eigen verantwoordelijkheid.
  Maar let op, je kunt deze richtlijn niet omdraaien: Wie in de handen van de arts terecht komt heeft gezondigd.

 • En wat gebeurd er met deze tekst als de geneesheer in kwestie, de wijsheid van God heeft ingewisseld voor menselijke wijsheid en geregeerd wordt door de wijsheid van de Mammon? Wat gebeurd er dan met zo'n tekst?

Laten we maar eens kijken wat er over genezing door God zelf geschreven staat.

Onvermogen van de arts

Hier een vers waarin het onvermogen van de menselijke geneesheer genoemd word.

Lucas 8, 43
[43] Een vrouw die al twaalf jaar aan vloeiingen leed en haar hele inkomen aan dokters had besteed zonder bij iemand genezing te vinden, [44] kwam van achteren naar Hem (Jezus) toe en raakte de zoom van zijn kleren aan. Onmiddellijk hielden haar vloeiingen op.

Die ene echte geneesheer

Exodus 15
[26] Hij hield hun voor: ‘Als u oprecht gehoorzaamt aan het woord van de heer uw God, en als u doet wat in zijn ogen goed is, als u zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt, dan zal geen van de ziekten die Ik over Egypte liet komen, u treffen. Ik ben de heer, uw geneesheer.’

Spreuken 3
[7] Houd jezelf niet voor wijs, vrees de heer en vermijd het kwade:
[8] het zal je lichaam genezing brengen en je gebeente versterken.

Spreuken 4
[20] Mijn zoon, schenk aandacht aan mijn woorden en buig je oor naar mijn uitspraken;
[21] zorg dat je ze niet uit het oog verliest en bewaar ze in je hart.
[22] Want zij zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor wie ze verkondigen.
[23] Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven.

Jesaja 4
[10] Verhard de geest van dit volk, maak zijn oren doof, strijk zijn ogen dicht, zodat het met zijn ogen niet ziet, met zijn oren niet hoort, zodat zijn geest niet begrijpt, zodat het zich niet bekeert, en geen genezing vindt.’

Jesaja 53 – Hij heeft onze ziekten op zich genomen
[4] Hij heeft onze ziekten op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd.
[5] Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons.
[6] Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan; maar de heer heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen.

Maleachi 3, 20
[20] Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult u dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan,

Jezus Sirach 34, 20
[19] De ogen van de Heer zijn gericht op degenen die Hem liefhebben, een machtig schild en een sterke steun, een beschutting tegen de schroeiende wind en een scherm tegen de middagzon. Hij behoedt hen voor struikelen en helpt hen om niet te vallen.
[20] Hij verhoogt hun levenskracht en verlicht hun ogen. Hij geeft genezing, leven en zegen.

Jakobus 5, 16
[14] Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. [15] En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. [16] Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel.

Hierboven zijn is de bron van, of rede voor genezing licht groen gemarkeerd.

Gek genoeg zijn al deze aanwijzingen niet de rede geweest dat ik aan het gangbare Evangelische uitgangspunt ben gaan twijfelen. Nee, het begon me ineens op te vallen dat er in de medische wereld heel erg ingreep gericht gedacht wordt en dat het zelf herstellende vermogen van ons lichaam een veel te kleine plaats krijgt toebedeeld. Natuurlijk, voor een schaafwond krijg je geen medicijnen voorgeschreven en voor een griep of andere infectie waarvan bekend is dat ze door een virus is veroorzaakt, meestal ook niet, want antibiotica werkt niet bij virussen.

Maar, als je een ontsteking hebt dan is de routinematige reactie: antibiotica voorschrijven. Maar mijn vraag is dan, is zoiets wel altijd nodig? Vraagt men zich wel voldoende af, vraagt men zich überhaupt nog wel af of het lichaam deze bedreiging zelfstandig de baas kan? Ook een vraag die zich steeds meer aan me opdringt: Wordt er wel voldoende aandacht geschonken aan de negatieve effecten van medicijnen? Wordt dit niet te veel gebagatelliseerd? Niet door de bijsluiters, daar staat vrij veel op, nee ik doel op de overwegingen bij voorschrijven.

Vragen, veel vragen

Er komen bij mij steeds meer vragen en dit is geen theorie of spoken in mijn hoofd. Dit zijn echte vragen die zich reëel aandienen en waarvan de problematiek in reguliere wetenschappelijke lectuur terug te vinden is. Hierna een aantal vragen en problemen die zich voordoen in de huidige medische wereld.

Waar dienen die bijsluiters eigenlijk voor?

Waar dienen die bijsluiters eigenlijk voor? Als je die dingen leest en serieus neemt, dan kun je niet veel medicijnen met een gerust hart slikken. Toch staat dit in schril contrast met het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee ze worden voorgeschreven. Zo ga je jezelf afvragen, waar dient zoiets voor?

 • Om gebruikers te informeren over mogelijke bijwerkingen?

 • Om artsen deze nadelen te laten meewegen in hun voorschrijf praktijk?

 • Voor de medische industrie zelf, als juridische indekking? (u was geïnformeerd)

 • Of is het niet meer dan een administratieve formaliteit waarmee de staat aan kan tonen dat ze haar burgers beschermd.

Afgaande op hoe makkelijk er met medicijnen wordt omgegaan zou je neigen naar de laatste twee redenen.

Wat zijn eigenlijk de motieven om tot ingrijpen over te gaan

Wat zijn eigenlijk de motieven om tot ingrijpen over te gaan? En helaas is dat ingrijpen in veruit de meeste gevallen beperkt tot medicijnen voorschrijven.

Mogelijke redenen:

 • De patiënt verwacht een medische ingreep die hij zelf niet kan

 • Zowel de patiënt als de arts denken in, of vragen om oplossingen

 • De arts heeft onwillekeurig een voorkeur voor het herkennen en indelen in hanteerbare ziektebeelden met hanteerbare oplossingen.

 • Risico vermijding voor de arts zelf, na medisch ingrijpen wordt hem niet meer zo snel laksheid of onoplettendheid verweten.

 • De farmaceutische industrie die hun producten als “oplossingen” in de markt zet en de artsen tracht te beïnvloedden zodat ze hun producten voorschrijven.

 • Genezing zonder medicijnen zal mogelijk langer duren

Wat zijn redenen om niet voor te schrijven

Wanneer ga je bij de dokter naar buiten zonder een recept?

 • Het probleem is te onbeduidend

 • Er wordt een psychische oorzaak vermoed die op dat moment niet direct behandelbaar is

 • De (vermoedde) oorzaak ligt buiten de competentie van de arts

 • Het probleem is voor de patiënt niet bespreekbaar

 • Er zijn geen effectieven medicijnen beschikbaar

Wat zijn mogelijk onderbelichte motieven om niet voor te schrijven

Hierboven zijn een aantal oorzaken genoemd waardoor je op dit moment geen medicijnen voorgeschreven krijgt. Maar, zijn er ook redenen om niet voor te schrijven die “vergeten” worden, of die veel meer aandacht zouden moeten krijgen?

 • Het lichaam kan dit naar verwachting zelf, of moet eerst de kans krijgen om het zelf te doen. De artsen zijn zich vaak heel goed bewust van het zelf herstellend vermogen van het lichaam maar zijn er niet of onvoldoende in getraind om dit actief in de behandeling in te passen.

 • Nadelen van medicijnen. Medicijnen verstoren de fragiele balans in het lichaam door grofstoffelijk ingrijpen. Ze veroorzaken nieuwe problemen of kunnen zelfs de genezing tegenwerken.

 • De hoeveelheid van medicijnen, vooral bij oudere mensen maken van het oude lichaam vaak een alchemistisch proeftuin. Respect voor de fragiliteit van het lichaam is vaak ver te zoeken.

 • Stapeling van chemische stoffen in het lichaam bij langdurig gebruikt en / of gebruik van veel verschillende medicijnen. Ter illustratie: De tijd dat een begraven lichaam in de grond moet blijven is maar liefst verdrievoudigd. De huidige menselijke resten vergaan niet meer zo snel door de hoge concentraties chemicaliën in die dode lichamen. Ik geloof gewoon niet dat ons lichaam hier beter van word. Voor mij heeft zoiets iets ridicuuls, alsof iemand een trieste grap met ons uithaalt.

 • Een chemische ingreep, vaak gericht op het onderdrukken van symptomen, kan worden voorkomen als bijvoorbeeld psychotherapie of voorlichting wordt gegeven, veel meer gericht op het aanpakken van de oorzaken.

 • Symptoombestrijding kan op korte termijn effectief zijn, maar op lange termijn zal het maskeren van de oorzaak schadelijk zijn.

Problemen bij een diagnose

Ook bij de diagnose, het proces van het vaststellen van de oorzaak of het vaststellen van een behandeling, kun je een aantal vragen stellen:

 • De uniciteit van de mens. Ieder mens reageert anders op chemische stoffen. Binnen de medische wereld wordt echter meestal geen rekening gehouden met die verschillen. Pas de laatste jaren merk je dat sommige artsen open staan voor terugkoppeling van de patiënt waarna de dosis wordt aangepast.

 • De complexiteit van het lichaam, de geest en alle invloeden van buitenaf die daarop inwerken, gaan het bevattingsvermogen van de arts verre te boven. Hierdoor werkt de arts met een sterk vereenvoudigd model van de realiteit.

 • Door het routine-matige werken met een vereenvoudigde realiteit zal de arts vroeg of laat deze denkwijze, dit vereenvoudigd model, als de realiteit gaan ervaren en als gevolg daarvan de beperkingen van zijn eigen beoordelingen gaan onderschatten.

 • De tijd die een arts mag besteden aan jou is beperkt. Het moet financieel wel acceptabel blijven.

 • De psychologie, de geestelijke wereld, dit zijn nog ongrijpbare gebieden waar men het liefst niet te veel geld aan kwijt raakt.

 • Het kan interessant zijn een behandeling te starten waar men nog geen ervaring mee heeft of, men kan een behandeling starten door een onervaren arts omdat er binnen het ziekenhuis nog geen expertise is opgebouwd.

 • Artsen dekken elkaars fouten in. Dit is begrijpelijk want we leven steeds meer in een beschuldig en aanklaag cultuur. De volgende keer ben jij als arts het doelwit “dus laten we dit beest maar niet wakker maken”. Hiermee wordt echter de waarheid achtergehouden en worden de broodnodige lessen niet geleerd. Incompetente artsen kunnen zo jarenlang door prutsen.

 • Een behandeling levert geld op. (Dit is naar ik aanneem, doorgaans een zacht onderbewust motief)

 • In hoeverre beland de arts in symptoom bestrijding en slaagt hij er niet in de ware oorzaak op te sporen?

 • Wat te denken van de grote hoeveelheden chemicaliën in onze voeding waarmee we dagelijks worden willens en wetens worden vergiftigd? Waarom is het daarover zo angstvallig stil in de spreekkamer? Vrezen we laster campagnes en de aanval in de rechtszaal van machtige voedsel producenten?

Waarnemingen

 • Artsen hebben de neiging om de waarheid van “de gemiddelde patiënt” te verdedigen tot zonneklaar blijkt dat het bij jou toch anders is, tot duidelijk wordt dat jou lichaam anders reageert op deze medicijnen. Bijvoorbeeld: Een allergische reactie op antibiotica wordt eerst niet serieus genomen totdat bij herhaling blijkt dat je er niet tegen kunt.

Nog meer vragen

 • Weten we eigenlijk nog wel hoe een lichaam zich hersteld zonder medicijnen?

 • Weten we nog wel hoe een lichaam van een bejaarde zich gedraagt zonder de dagelijkse vracht pillen? Het is ronduit beschamend wat er bij de meeste bejaarden op het dressoir staat.

 • Waarom kunnen we de breekbaarheid en eindigheid van ons leven niet wat meer de ruimte geven? Misschien ontdekken we dan dat de kwaliteit van het leven daardoor toeneemt.

 • Wat doet de afwezigheid van geestelijke zorg en opvoeding met een mens?

Wat doet dit alles met je?

Het gevolg

Het gevolg van dit alles is dat ik mij in elk geval steeds meer bewust wordt van de grote beperkingen van de medische wereld. Je voelt je steeds meer aan een zekere willekeur overgeleverd en je gaat steeds meer verlangen naar die ene echte geneesheer. Dat is goed, het is goed om je bewust te zijn van de menselijke beperkingen, dat maakt je nederig en het maakt je er bewust van dat je Hem, de Vader echt nodig hebt. Het motiveert je om Hem te zoeken en zijn woord serieus te nemen. Zodoende kom je in een goede positie voor genezing. Lees wat dat betreft de bijbel verwijzingen hierboven nog maar eens door.

Een blik naar de toekomst

Ons lichaam heeft een geavanceerd afweer systeem wat op heel veel ziekten een antwoord heeft. Ook tegen ziekten die we nog niet kennen. Ik vraag me wel eens af of we dit afweersysteem niet afbreken door het steeds werk uit handen te nemen door vaccinaties en chemische medicijnen. Het zou me niet verbazen als dit in de toekomst een probleem gaat worden. Verder spreek ik de hoop uit dat we ook in de toekomst verantwoordelijkheid mogen dragen over ons eigen welzijn. De druk om ons te conformeren aan het medische paradigma waarin het lichaam wordt gezien als een chemische machine zonder geest, wordt steeds dominanter.

Zie in dit verband ook: “Gaat men vanuit de overheid vaccinatie opdringen of verplicht stellen?

Wat niet!

Wat ik niet wil is dat ik u met dit verhaal verleid om de reguliere medische wereld dan maar rigoureus af te zweren. Hiermee neemt u grote risico's. Het bijvoorbeeld volledig vertrouwen op gebedsgenezing is niet verstandig. Niet omdat God niet te vertrouwen is, maar wel omdat vele gebedsgenezers de wetten van de geestelijke wereld helemaal niet kennen. Je zou als een blinde de weg oversteken zonder je af te vragen of de weg vrij is. Het is niet verstandig om naar je doel te rennen als je de weg niet kunt zien.
(Blind + rennen = Hard vallen. Zie ook De weg naar genezing).

Ga alstublieft ook niet experimenteren met allerlei vage therapieën, er zijn gewoon te veel occulte valkuilen op dit gebied. Zie in dit verband ook: “Occultisme in de gezondheidszorg” deel 1 en deel 2

Wat dan wel?

Samenvatting:

Wat ik wil voorstellen is om eerst en vooral de eigen verantwoordelijkheid te dragen. Neem onderstaande aanwijzingen door en vaar niet blind op een van deze punten maar blijf steeds open staan voor wat je ziet en voelt.

Heb een kritische maar respectvolle houding, naar de medische wereld toe. Ga hier verstandig mee om en maak gebruik van wat er geboden wordt als dat nodig is. Ik kan niet voor U bepalen wat u wel of niet moet doen.

Een kritische, maar vergevingsgezinde houding naar jezelf toe. Wees eerlijk en besef dat het voorschrijf gedrag van artsen ook wordt aangemoedigd door ons onvermogen de verantwoording te dragen voor ons eigen lichaam. Het is zo aantrekkelijk, de arts schrijft een medicijn voor en ons probleem is opgelost. Als je echter ziet waar wij ons lichaam dagelijks gedachteloos mee verontreinigen: alcohol, drugs, veel te veel suiker en zout, alle mogelijke chemicaliën. (Zie: Wat zit er in uw eten?) Of gewoon veel te veel eten. Het is hier vooral de gemakzucht en de norm dat vleselijk genot een recht is, waardoor we ons deze nalatigheid permitteren. Het is verstandig jezelf af te vragen: in hoeverre had ik dit kunnen voorkomen en wat is mij eigen rol nu t.a.v. de genezing?

Wees geduldig, ons leven is zo gehaast geworden en we worden soms zo zwaar belast dat een griepje of iets dergelijks soms gewoon nodig is voor het lichaam om te herstellen van de last die het te dragen krijgt. Grijp niet meteen maar medicijnen (chemicaliën) om een kleine last lichter te maken. Neem geen medicijnen met uitsluitend als doel om een eenvoudige ziekte sneller te laten genezen. Dit wordt tegenwoordig als “normaal” gezien en het wordt ook van je gevraagd. Ik adviseer je echter om hierin voor je eigen gezondheid te kiezen. Verder denk ik dat dit “sneller genezen” eerder een mythe is dan werkelijkheid. Een lichte griep met een lichte hoofdpijn dwingt je in bed en het zou me niet verbazen dat je door daar gehoor aan te geven, juist sneller geneest.

Een klein voorbeeldje: Grijp niet meteen naar pijnstillers als je hoofdpijn hebt maar denk eerst na:

 • Is dit bijvoorbeeld een voorhoofdsholte ontsteking? Dan kan het zijn dat je een allergie hebt ontwikkeld door te veel chemicaliën in je lichaam. (additieven, alcohol, wiet)

 • Of ben je gewoon te ver gegaan en heb je rust nodig. In dit geval is de hoofdpijn waarschijnlijk nodig om je tot rust te dwingen, om te voorkomen dat we maar door blijven gaan ver over onze grenzen heen. Zo weerbarstig gaan we soms met ons zelf om.

Wees je er ook van bewust dat de geestelijke zorg in de reguliere geneeskunde vaak totaal verkeerde uitgangspunten hanteert. De geestelijke wereld zoals die wordt beschreven in de Bijbel wordt volledig genegeerd of ontkend. De relatie tussen geestelijke problemen en lichamelijke klachten wordt onvoldoende herkend. En voor geestelijk onderzoek ga je NIET naar de locale alternatieve genezer (= meestal occult, die mensen weten echt niet wat ze aanrichten) maar naar een christelijke instantie waar je de liefde voor mensen herkend en waar men je probleem serieus neemt. Helaas zit hier ook heel veel onkunde het blijft dus oppassen. Het kan nuttig zijn om zowel naar een pastoraal werker te gaan en naar een reguliere psycholoog. Beide kunnen je inzichten geven en beiden vullen elkaar soms aan. Door van meerder kanten naar een probleem te kijken wordt er vaak ook meer duidelijk.

Ook kun je, op het geestelijke vlak jezelf aan een kritisch onderzoek onderwerpen. Dat doe je niet door jezelf te beschuldigen of af te breken, maar door begrip te krijgen voor je verleden en de keuzen die je gemaakt hebt. Eerlijkheid is daarbij een sleutelwoord. Ook is het belangrijk om te (gaan) begrijpen wat geestelijke problemen zijn en wat de gevolgen zijn. Daarna zal een periode komen waarin je jezelf tegen deze dingen verzet en er langzaam vrij van komt. Dit is echter een zeer uitgebreid onderwerp en valt buiten deze korte toelichting. Zie voor een korte inleiding met betrekking tot dit onderwerp: “De weg naar genezing”.Verwijzingen

ArtikelenLectuur verwijzingen

Geïnspireerd op, of aanbevolen lectuur:

Titel

Schrijver

Pag.

ISBN

De depressie epidemie

Trudy Dehue

332

ISBN

Wat zit er in uw eten?

Corinne Gouget

69

9789 0777 88288

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen.
(Laat u niet misleiden door deze wat provocerende titel.)

Laura Batstra

176

978 90 5712 344 3

Bevrijd de psychologie uit de greep van de hersenmythe

Jan Derksen

253

978 90 351 3721 9

The great Psychiatry Scam

Colin Ross


Amazon (Eng.)

Mad in America

Robert Whitaker

348

Amazon (Eng.)


Diverse boeken over medicatie

Diverse boeken over psychoactieve medicatie

Diverse boeken over vaccinatie


Video verwijzingen


Titel van de video

Spreker

Gesproken taal

Video link

De Piekerpil (antidepressiva)

Zembla

Nl.

ZHzS590QX8c

Occultisme in de gezondheidszorg

Gerard Feller

Nl.

Deel 1
Deel 2

Truth About Antidepressants & Chemical Imbalance, Psychology

Shannon..

Eng.

KIjOZq_AUeE

Drugging Our Children: Psychiatry Full Interview Ex-Pharma Rep

Gwen Olsen

Eng.

ciY-4PyyrEY

Do Antidepressants Cure Depression?
Are Psych Drugs Safe?

Dr. Colin Ross & Corrina

Eng.

UfV0FBMm9Y8

The shocking truth about your health
Is medicine killing you?

Lissa Rankin

Eng.

Informatie en download

The Truth About VaccinesPlayList


Lijst van middelen die de gezondheid bedreigen

Deze korte lijst bevat slechts enkele voorbeelden.

Fluoride

Tandenpasta
Tandarts behandeling
Water fluoridering (niet in NL en BE)
Fluoride pilletjes voor kinderen
Mondwater

Genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen

Vrijwel alle Amerikaanse mais

Overmatig medicijngebruik

Wees kritisch t.o.v. medicijngebruik, vooral m.b.t. medicatie voor onbepaalde tijd. Vertrouw niet blind op uw arts. Ga ook zelf op onderzoek uit en durf kritische vragen te stellen.

Psychoactive medicatie

Neem geen genoegen met symptoombestrijding maar ga op zoek naar de oorzaken van uw klachten.

Suiker in grote hoeveelheden

Frisdrank, Koffie/Thee, Broodbeleg, koek, snoep etc.

Er zit ook suiker in veel verpakte houdbare voedingsmiddelen.

Vaccinatie

Bevat schadelijke stoffen zoals Aluminium en mogelijk kwik. (Kwik word o.a. gebruikt door de Amerikaanse medicijn industrie) Zoek de bijsluiter op voordat u zich, of uw kinderen laat vaccineren.

Voedsel additieven

Wat zit er in uw etenAndere doc formaten: pdf odt

Home pag.