Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Beproeving

Genesis 22:1
De beproeving van Abraham
[1] Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: ‘Abraham.’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ [2] Hij zei: ‘Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die u liefhebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar, op de berg die Ik u zal aanwijzen, als brandoffer op.’

Exodus 15:25
[25] Mozes smeekte de heer om hulp, en de heer wees hem een stuk hout aan. Hij wierp dat in het water, en het water werd zoet. Daar gaf Hij het volk regels en recht, daar stelde Hij hen op de proef. [26] Hij hield hun voor: ‘Als u oprecht gehoorzaamt aan het woord van de heer uw God, en als u doet wat in zijn ogen goed is, als u zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt, dan zal geen van de ziekten die Ik over Egypte liet komen, u treffen. Ik ben de heer, uw geneesheer.’

Exodus 16:4
[4] Toen sprak de heer tot Mozes: ‘Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uit gaan en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. Dan kan Ik vaststellen of ze mijn leiding willen volgen of niet.

Exodus 20:20
[18] Overweldigd door de donderslagen, de bliksemflitsen, het bazuingeschal en de rokende berg, beefde heel het volk van angst en bleef op een afstand staan. [19] Ze vroegen aan Mozes: ‘Spreekt ú toch met ons, wij zullen luisteren. Maar laat God niet tot ons spreken, want dan sterven wij.’ [20] Mozes antwoordde: ‘Wees maar niet bang. Want God is gekomen om u op de proef te stellen. Hij wil dat u zó’n ontzag voor Hem krijgt dat u niet meer zondigt.

Deuteronomium 8:2,16
[2]... heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde …

[16] en u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. Hij heeft u vernederd en op de proef gesteld, om u ten slotte wel te doen.

Deuteronomium 13:4
[4] geef dan geen gehoor aan wat die profeet of die dromer zegt. De heer uw God stelt u dan op de proef om te zien of u Hem met heel uw hart en ziel bemint. [5] U moet de heer uw God volgen, Hem vrezen, zijn geboden onderhouden en naar Hem luisteren

Rechters 2:22
[21] zal Ik geen van de volken meer verdrijven die bij de dood van Jozua nog over waren. [22] Zo zal Ik Israël op de proef stellen om te zien of zij, zoals hun voorvaderen, de weg van de heer blijven gaan of niet.

Psalmen 11:5
5 De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft.

Psalm 26
[1] Wees rechter over mij, heer: ik leid een onbesproken leven en zonder aarzelen vertrouw ik op de heer. [2] heer, U mag mij beproeven en onderzoeken, mijn nieren en hart toetsen. [3] Altijd staat mij uw liefde voor ogen, ik bewandel de weg van trouw aan U.

Matteüs 26:41 + Marcus 14:38 + Lucas 22:40
Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar ...

Lucas 8, 13
... ze geloven enige tijd, maar op het moment van de beproeving worden ze afvallig.

2 Korintiërs 8:8
[7] Welnu, u munt reeds in zo veel opzichten uit, in geloof, welsprekendheid*, kennis, in ijver op allerlei gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt; laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen! [8] Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar ik wil aan de ijver van anderen de echtheid van uw liefde toetsen.

Korintiërs 10, 13
[12] Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. [13] U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Mét de beproeving bepaalt Hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan.

1-Tessalonicenzen 2:4
[4] Maar omdat God zelf ons geschikt heeft bevonden en ons het evangelie heeft toevertrouwd, daarom verkondigen wij: niet om in de gunst te komen bij mensen, maar bij God, die ons hart toetst.

1-Timotius 3:10
Ook zij moeten eerst beproefd worden; daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn. (HSV)

2-Timoteüs 1:12
Daarom moet ik ook deze beproeving ondergaan, maar ik schaam mij er niet voor, want ik ...

Jakobus 1:3
[2] Broeders en zusters, beschouw u als heel gelukkig wanneer u in allerlei beproevingen geraakt, [3] want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. [4] En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekortschiet.

[12] Gelukkig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. [13] Niemand mag zeggen, als hij beproefd wordt: Ik word door God beproefd (*1). Want God, die niet door het kwaad wordt beproefd, beproeft zelf ook niemand. [14] Wordt iemand beproefd, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. [15] Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde; en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood.

Opm.1: Hier heeft de schrijver niet de heilzame beproeving van het geloof op het oog, zoals in v. 2-4 en v. 12, maar de verleiding tot zonde.

1-Petrus 4:12
12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

Openbaringen 3:10
[10] Omdat u hebt vastgehouden aan mijn opdracht om standvastig te zijn, zal Ik u vasthouden in het uur van de beproeving, dat over heel de wereld zal komen, om de bewoners van de aarde op de proef te stellen. [11] Ik kom spoedig! Houd vast wat u hebt, laat niemand u de kroon ontroven.(2017-06-28)

New References

Exodus 21:16

1-Kor 8:8

1-Timoteus 3:10


Home pag.