Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Wie is God? (2)

Inleiding

Dit artikel is niet bedoeld voor iemand die op zoek is naar God, een geïnteresseerde, iemand met een positieve motivatie, zie hiervoor o.a. : Wie-is-God (1).

Dit artikel is geschreven voor hen die met hun geloof in zwaar weer zijn gekomen, mensen die worstelen met de zwaardere onderwerpen die in de bijbel staan en dreigen hun geloof te verliezen.

Het beschrijven van wie God is, zie ik als een stoutmoedige onderneming. God is zo groot dat we hem slechts ten dele kunnen begrijpen en er zijn zo veel misvattingen over God, wie ben ik dan om een goed beeld van God te schetsen. Dat laatste nu, dat er zo veel misvattingen zijn, is precies de rede waarom ik dit toch ga doen. Het nu is niet mijn bedoeling om een volledig en accuraat beeld van God te schetsen maar ik ga proberen een karakterbeschrijving te geven die jou, of zo je wild, U een vernieuwde impuls geeft om de genade van God te gaan ontdekken zonder daarbij de twijfel, de pijn of het verdriet wat je voelt weg te drukken of te ontkennen. Ik heb een sterke hoop dat als iemand de waarheid leest over God, dat dit dan als het ware ge-highlite wordt door de Vader zelf en dat je in je onderbewustzijn zult weten dat het waar is. Met die hoop, en in de hoop dat God me hierin leid schrijf ik dit stuk.


Hans van Buitenen, 2016-04-17


Wij hebben een vrije wil

Een van de belangrijkste concepten van God om te begrijpen is de vrije wil van de mens. Door heel de bijbel heen spoort God ons aan om zijn weg voor ons leven te kiezen omdat Hij weet alleen dit kan leid naar een gezond, heel leven. De bijbel is echter een ook een heel praktisch boek en het beschrijft vele gebeurtenissen in het verleden, praktijkvoorbeelden, en laat daarbij de gevolgen zien van de keuzen die mensen maken.

God geeft ons een vrije wil, hij laat ook toe dat we de gevolgen ondervinden van de keuzen die we maken, maar Hij geeft ons ook informatie of advies vooraf.

In onze wereld echter heerst een beeld van God alsof hij een betuttelend god is, waarvan je niets mag. Ik denk dat dit beeld voor een groot deel berust op bespotting van God door onze tegenstander en op onze rebelse natuur. Door heel een mensenleven heen zie je hoe lastig wij het vinden om ons iets te laten gezeggen. Het minste wat ons voor de voeten gelegd word, of wat ons tegenwerkt, doet ons in opstand komen. God weet dit, Hij heeft ons zelf gemaakt. Hij geeft ons ernstige vermaningen en waarschuwingen, maar uiteindelijk zijn wij het die beslissen wat we doen, ten goede of ten kwade. Hij zal ons niet snel verplichten te doen wat Hij vraagt. Dat doet Hij slecht bij hoge uitzondering.

Bewijzen uit de bijbel voor een vrije wil van de mens

Ik denk dat er heel veel bewijs is te vinden in de bijbel dat de mens een vrije wil heeft gekregen. Hierna geef ik daarvan een aantal voorbeelden.

Zonde

Je ziet in de bijbel dat de mens voortdurend vervalt in zonde. Zonde is in een paar woorden, het ingaan tegen Gods wil. Het feit dat wij zondigen kunnen is een bewijs dat wij een vrije wil hebben. Door te zondigen gaan we in tegen Gods wil en dat kunnen wij dus blijkbaar.

Oordeel

Hebreeën 9:27, Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel

Het oordeel van God aan het einde der tijden is het beoordelen van ons leven door een alwetend en rechtvaardige rechter. Een rechtvaardige rechter, een rechtvaardige rechtspraak vereist dat wij toerekeningsvatbaar zijn en kunnen weten wat we doen en in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen. Het bestaan van het oordeel vereist het bestaan van de vrije wil van de mens.

Het oordeel zelf kan een struikelblok zijn voor je. Waarom het oordeel? Waarom kan ik niet gewoon naar de hemel zonder geoordeeld te worden. Ook bij deze vraag loop je aan tegen Gods keuze om ons een vrije wil te geven. Het is blijkbaar de bedoeling dat we voor God kiezen en bereid zijn Hem te volgen. Ik kan me zo voorstellen dat mensen alleen compatibel zijn met de hemel als ze God koning van hun leven kunnen maken. Een Hemel vol rebellen die hun eigen wil doen is geen hemel, maar gewoon een tweede aarde vol pijn en verdriet en met met gouden straten. Een aarde met slechts het uiterlijk vertoon van een hemel. Dat is niet wat God voor ons in gedachte heeft.

De bijbel zelf

De bijbel zelf is bewijs dat wij een vrije wil hebben. God spoort ons aan de weg naar het leven te gaan zoeken, om Hem te volgen en te gaan doen wat Hij zegt. Zo'n boek heeft totaal geen zin als wij, of geen invloed hebben op op lot, of niet in staat zijn ten goede te kiezen. Nee, de bijbel zorgt er voor dat wij de kennis kunnen hebben om voor het goede te kiezen en ze geeft ons ook vele voorbeelden van mensen die zondigen, en van de gevolgen daarvan.

De leugens van satan

Dit is een lastige, maar de leugens van satan zijn een poging om onze vrije wil bij ons weg te nemen. De satan gaat voortdurend en op alle mogelijke manieren in tegen Gods wil. Zijn leugens zijn de manier waardoor hij ons probeert te manipuleren af te buigen van Gods weg voor ons leven, en helaas lukt dat ook vaak. Onze vrije wil is onze weerstand tegen de satan. Als we zijn voorstellen afwijzen, dan kan hij niet veel doen. Opnieuw een bewijs van het belang wat God gegeven heeft aan onze vrije wil

Een video die dit heel helder in beeld brengt is:

“Demystifying the Occult” (https://youtu.be/TIkoeXDc5sE)
“Het occulte ontdoen van geheimzinnigheid” (Nederlandse ondertiteling nog niet volledig beschikbaar)

Andere verwijzingen

Zie ook: Hebben-wij-een-vrije-wil.html


Het is vereist dat wij onze wil gebruiken

We hebben niet alleen een vrije wil gekregen, het is ook vereist dat wij onze vrije wil gebruiken. We kunnen ons niet zo maar met de stroom laten meedrijven, er moeten keuzes gemaakt worden.

Een probleem wat ik echter meen te bespeuren in de mens is dat ze enerzijds niet kan toelaten dat er voor haar beslissingen gemaakt worden, en anderzijds willen we liever geen verantwoording dragen voor wat we doen.

De erfzonde

De erfzonde gaat over een keuze die de eerste mens maakte, en dat gaat er niet over dat wij van een appel hebben gegeten. Het probleem is dat wij ons los hebben gemaakt van God en onze eigen weg zijn gegaan. Wij zijn geschapen in relatie en afhankelijkheid van God, net zoals een Kind afhankelijk is van zijn ouders. Toen Eva destijds at van de boom van kennis van goed en kwaad, koos ze ervoor het zelf te weten en te kunnen doen zonder God.

Genisis 3: [1] Van alle dieren, die de heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’ [2] De vrouw zei tegen de slang: ‘Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. [3] God heeft alleen gezegd: “Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat mag je niet eten; je mag haar zelfs niet aanraken; anders zul je sterven.” ’ [4] Maar de slang zei tegen de vrouw: ‘Je zult helemaal niet sterven! [5] God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.’ [6] Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.

Over deze keuze kun je duizend vragen stellen, maar merk op:

 • Dat Adam bij haar stond en haar niet tegen hield. Zij geeft hem de vrucht en hij eet. Hij lijkt weinig invloed te hebben op het geheel.
 • Dat Eva misleid werd door leugens, en zo ertoe gebracht werd om met haar vrije te kiezen voor wat haar zou schaden
 • Dat de zich vrij eenvoudig liet verleiden om te twijfelen aan de waarheid van de woorden van haar maker.
 • Ze koos voor onafhankelijkheid.

Deze keuze wordt de erfzonde genoemd omdat deze keuze onverenigbaar is met het leven. God is de bron van leven. Als je jezelf daar van afscheid dan ben je afgescheiden van het leven.

Even verder staat nog iets wat je niet los kunt zien:

[8] Toen zij bij het opkomen van de middagwind de heer God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de heer God tussen de bomen van de tuin. [9] Maar de heer God riep de mens en vroeg hem: ‘Waar ben je?’ [10] Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ [11] Maar Hij zei: ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?’ [12] De mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’ [13] Daarop vroeg de heer God aan de vrouw: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’

Beide mensen wijzen van zichzelf af naar iemand anders, zijzelf zijn niet de oorzaak van dit probleem. Het niet bereid zijn verantwoording te dragen heeft een direct effect op hoe je keuzes gemaakt worden. Hun keuze God niet te vertrouwen is niet los te zien van hun onvermogen om zelf verantwoordelijkheid te dragen.

Nu moet je nog opmerken dat God een aantal belangrijke dingen heeft ingesteld om te voorkomen dat deze keuze onherroepelijk was.

 • Ten eerste heeft hij er voor gezorgd dat wij niet direct dood gaan, maar dat het verval van ons leven langzaam intreed. Het is namelijk nodig dat we de tijd krijgen om ons bewust te worden van wat we gedaan hebben.
 • Een tweede gaven van Hem aan ons is dat Hij ons een weg terug heeft geboden. Hij is bereid om de gevolgen, de pijn en de dood van ons af te nemen als we ons bekeren van de keuze alleen en los van Hem te leven. Als we dit doen dan wordt hierdoor aan ons teruggegeven.
 • Een derde gave is dat als we voor Hem kiezen en onze verantwoordelijkheid voor ons eigen leven oppakken, dan zal na ons verblijf hier op aarde alles hersteld worden in goddelijke glorie. Ik zeg hier bewust niet, “hersteld in haar oude glorie van voor de zondeval” omdat ik, afgaande op de bijbel meen te zien dat de uiteindelijke hemel veel mooier is dat de originele tuin van Eden.

De pijn van het oordeel als je op eigen wijsheid blijft vertrouwen

De bijbel spreekt over een in het vuur geworpen worden van mensen die tot het einde toe weigeren zich tot God te keren. Dit oneindige lijden is een van de grote struikelblokken waarover christenen ten val komen. Het dragen van verantwoordelijkheid is op zichzelf al een lastig punt in onze moderne verlichte maatschappij waarin vrijheid (= kunnen doen wat je wil zonder de gevolgen te hoeven dragen) een verworvenheid lijkt te zijn. Maar wat betreft het oneindige lijden, dat is al helemaal niet te begrijpen. Mensen zien dit als een bedreiging en werpen dit van zich af.

Nu ik moet eerlijk bekennen dat ik dit concept ook niet zo goed kan plaatsen. Het probleem is echter dat ik God niet ben. Ik ken de werkelijke natuur en eigenschappen van de menselijke geest niet. Ik weet niet waarom de menselijke geest, gered of verloren, altijd een eeuwig bestaan heeft. Ik weet niet precies de diepgang van waarom God het zo belangrijk vind om ons zelf te laten kiezen voor of tegen Hem. Wat ik wel begrijp is dat deze keuze heel essentieel is in ons bestaan. Hij wil dat we voor Hem kiezen en daarmee duidelijk maken dat we begrijpen wie Hij is.

Toch zijn er wel aanwijzingen die ik kan geven om met dit concept om te gaan. Het probleem is dat wij mensen met onze beperkte visie, God afmeten aan ons eigen begrip, wij oordelen over God. Wij menen dat wat God doet niet rechtvaardig is, maar hoe reel is dat? Als ik het handelen van God niet begrijpen kan, dan is dat omdat ik God niet begrijpen kan en niet omdat God onrechtvaardig is. Het verschil tussen deze twee is een keuze. Of je geloofd in God en vertrouwd hem, ondanks dat hij je begrip te boven gaat, of je wil de dingen zelf onder controle houden en gaat daardoor oordelen over God. Deze keuze die je zelf moet maken, verwijst direct terug naar de keuze van Adam en Eva gemaakt hebben.

Het ons los maken van God was en is een ernstig probleem, maar God is genadig en bied ons redding aan door de gevolgen van onze keuze van ons af te willen nemen en zelf te dragen. Dit aanbod is zo onwaarschijnlijk grootmoedig, als je ook maar kunt beseffen wat dit inhoud, als je de diepgang van dit aanbod, de waarde ervan echt serieus onder ogen durft te zien, dan kun je misschien ook begrijpen hoe erg het is als wij dit aanbod afwijzen. In een eerder artikel over de hel “Bestaat de hel echt heb ik al eens getracht dit concept te vatten en kwam toen uit op het idee dat de hel, bijvoorbeeld afwezigheid van God is. Onze keuze Los te zijn van god krijgt in de hel haar ultieme consequenties en dit leven met haar pijn is het geleidelijk ervaren en bewust worden van die realiteit.

Pretpart of strijdveld?

Is deze wereld een pretpart, of een strijdveld? Ik hoorde een bekende entertainer eens de uitspraak doen: “Dit leven is er om plezier te hebben en gelukkig te zijn”. Dit klinkt zo lief maar het probleem met zo'n uitspraak is dat het niet waar is. Deze uitspraak is gebaseerd op een materialistisch wereldbeeld, gericht op komfoor. Dit beeld staat echter haaks op wat de bijbel hierover zegt. Ja, er is geluk en voldoening mogelijk op deze aarde maar we dragen ook een belangrijke opdracht met ons mee en het is niet de bedoeling dat we onze tijd hier verdoen door op de bank te hangen voor de TV met een zak chips in de hand.

Het is de bedoeling dat we op zoek gaan naar God en in zijn woord ontdekken wie hij is, dat we ontdekken dat we los van Hem stervende zijn en dat we kiezen voor het leven. Maar dat niet alleen. Als we deze feiten gezien en erkend hebben, dan heeft dat tot gevolg dat ons hart uit gaat naar andere mensen. Het is onmogelijk dat een echt christen, die de wereld om zich heen is gaan zien voor wat het is, onbewogen toekijkt hoe andere mensen op de grote stroom mee hun dood tegemoet drijven.

Deze wereld is een strijdveld en de slag wordt geleverd tussen God en zijn tegenstander. De uitslag is niet onzeker, de satan heeft al verloren en hij zal eindigen in het verderf. Het probleem is echter dat de satan ondanks dat hij weet dat hij heeft verloren, in de tijd die hij nog heeft, ons argeloze kinderen tracht mee te sleuren is zijn val, uit pure haat voor God. Ook dit weer is een mysterie waarvan wij mensen de diepgang hier op aarde niet kunnen doorgronden. God laat dit in zijn almacht toe en dat betekend onherroepelijk dat Hij het toelaat dat wij beproefd en verleid worden. En ook dit nu is een bittere pil voor veel christenen, met name evangelische. Ons is geleerd dat God ons niet beproefd. Ons wordt een lieve god voorgehouden, een blanke hippy met lang blond haar en blauwe ogen, die iedereen lieve woordjes toefluistert. We kennen niet die gebruinde Joodse timmerman die de de Leeuw van Juda genoemd word, die bereid is om ons ongeschonden door het vuur te leiden als we Hem volgen.

De Psalmen 91:5,
[5] Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht, of de pijl die suist overdag,
[6] of voor de pest die rondwaart in het donker, of voor de moordende plaag van de middag.
[7] Al sneuvelen er duizend aan je ene zij, tienduizend zelfs aan je rechter: niemand zal jou raken.
[8] Doe je ogen open, dan zul je zien hoe de straf zich aan de bozen voltrekt.
[9] Ja, U bent mijn toevlucht, heer! Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt,
[10] zal geen kwaad over je komen, geen plaag dringt door tot je tent.
[11] Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat.

Doe je ogen open, wees niet bang, Zijn eigen boden, zijn engelen dus, zal Hij opdragen om je te beschermen. Maar let op, er staat een voorwaarde voor deze tekst:

[1] Wie onder de hoede van de Hoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft
[2] mag zeggen tegen de heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen.’

In de schaduw van de allerhoogste ben je als je Hem van nabij volgt, je bent daar niet als je in je eigen koninkrijkje woont.

Maar om even terug te komen op wat ik hiervoor zei, dat wij geloven in een God die niet beproefd is vreemd, want hiervan zijn echt veel voorbeelden te vinden in de bijbel. Echt heel veel. Er wordt van ons meer gevraagd dan braaf op zondag op een kerkbank te gaan zitten en ja, in dit leven worden we beproefd en zullen soms ook door het vuur heen moeten gaan.

Ons geloof moet gebouwd zijn op een rots

Lucas 6:48
[46] Waarom roepen jullie Heer! Heer! tegen Mij en doen jullie niet wat Ik zeg? [47] Iedereen die bij Mij komt, Mij hoort en doet wat Ik zeg – Ik zal jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. [48] Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd. [49] Maar wie hoort en niet doet, lijkt op iemand die een huis zomaar op de grond bouwde, zonder fundering: de rivier beukte ertegen en meteen stortte het in, en dat huis werd één grote ruïne.’

Het is dus zaak om je voor te bereiden. Ons geloof zal worden beproefd.

 • Die rots waarop we bouwen moeten dat is Jezus
 • Dat diep graven, dat is ons lezen in de bijbel en ons gebed met God en ons overdenken van Zijn woord. Als we diep graven dan zullen we op een gegeven moment stuiten op die rots, een onwankelbaar geloof gesteund op een onwankelbare God.
 • Die storm, dat zijn de stormen die woedden in de wereld om ons heen, de goddeloosheid, de rechteloosheid en het geweld.

En dit nu, is waarvoor God ons Zijn woord heeft gegeven, dat lastige boek met zo veel lastige concepten. Het kost je wat, maar als je overwint dan is de beloning zeer groot.

Ja, wij zijn strijders, niet tegen vlees en bloed maar geestelijke strijders voor een God die geest is. Onze eerste strijd is een gevecht met onze eigen geest, om haar te temmen en bij God te brengen, om weer op God te leren vertrouwen. Daarna mogen we, dat wat we geleerd hebben aanwenden om andere mensen naar de bron van het leven te leiden. Als je dit zo leest, dan kun me misschien ook begrijpen waarom de huidige kerk zo in nood is. Zo veel christenen hebben nooit die eerste strijd gestreden en proberen nu het strijdveld op te gaan en andere mensen bij God te brengen. Ze trachten nog in het vlees, geestelijke gaven te vragen van God. Zo veel argeloze christenen krijgen zo gaven die niet van God komen en hoe groot, denk je, is de kans dat je omkomt als je onvoorbereid de strijd in gaat?

Bang?

Het kan heel goed dat deze teksten je bang maken of ontmoedigen. Je denkt misschien, dit is te zwaar. Maar dat is niet nodig. Dat je wakker geschud word, dat is wel goed, maar het is zeker niet de bedoeling dat je achterblijft in vertwijfeling zonder te weten hoe je in deze geestelijke strijd overleven kunt. Laat ik een paar feiten voor je op een rijtje zetten.

 • God heeft jou zelf gemaakt, Hij weet wat je kunt en niet kunt. Hij vraagt je niet het onmogelijke.
 • Je mag fouten maken, zelfs bij herhaling. Waar het om gaat is dat je met heel je hart naar Hem op zoek gaat.
 • God is in alles onze meerdere, ook in vergeving. Dus als Hij ons vraagt 70x7 keer te vergeven, denk dan niet te snel dat je hebt afgedaan. Maar zorg wel dat je het niet bewust gaat zondigen.

Mat. 18:21
Toen kwam Petrus bij Hem en zei: ‘Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot zeven keer toe?’ [22] Jezus zei hem: ‘Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven keer toe.

Matteüs 11, 28
[25] In die tijd nam Jezus het woord: ‘Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. ... [28] Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. [29] Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. [30] Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Mat 5:3
[3] ‘Gelukkig die arm van geest* zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Arm van geest: komt van een Hebreeuwse begrip wat ook wel vertaald wordt met: zachtmoedig, soms wordt het vertaald naar een begrip, nederig, gebogen door armoede of buigen voor God. Je ziet, de Vader vereist geen diploma's en jaren zwoegen, hij vraagt zachtmoedigheid en nederigheid. De meeste mensen die menen niet geschikt te zijn voor God zijn misschien wel het meest geschikt.

1-Korintiërs 10, 13
[12] Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. [13] U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Mét de beproeving bepaalt Hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan.

Trauma

Een onderwerp wat ik in dit verband nog moet aanstippen is de menselijke reactie op Trauma. De mens is zo gemaakt dat hij of zei zich afsluit voor pijn. Dat geld voor lichamelijke pijn, geestelijke pijn en voor te groot dreigend gevaar. In een situatie van pijn en nood is dit een noodzakelijke reactie om te kunnen overleven, maar daarna is het nodig dat we de pijn langzaam ozer ogen gaan zien en gaan toewerken naar herstel. Bijvoorbeeld door naar een dokter te gaan, in geval van lichamelijk trauma, of naar een geestelijk hulpverlener, in geval van geestelijk trauma.

Deze trauma reactie kan ook optreden in ons geloof. Er zijn mensen die door wat ze lezen zo boos of bang worden, dat ze zich afsluiten voor het geloof. Deze reactie is begrijpelijk, maar er zal ook een periode van herstel moeten zijn. Sluit deze wonden niet op maar kijk er na een tijdje eens van een afstand naar: Als je de dingen die op je af komen niet aan kunt, dan kan dat een aantal oorzaken hebben:

 • Er is iets mis met God
 • Er is iets mis met wat we zien en begrijpen
 • Er is iets mis met ons zelf, of met onze omstandigheden

Als je dat wat God over zichzelf zegt serieus neemt, dat vallen de eerste en de laatste mogelijkheid af. God is goed en rechtvaardig. Ook met jou is niets mis, dat wil zeggen, niet meer dan met andere mensen en ook jij kunt door God gered worden als je dat wil en toelaat.

Als je nu aanneemt dat je beeld van God niet goed is, te eenzijdig of te zwaar, overweeg dan eens om wat afstand te nemen van de “kennis” over God die je hebt en om Hem als persoon te benaderen en je pijn en verdriet uit te spreken in stil gebed of hardop. Doe wat bij je past, wees eerlijk, geef toe wat je voelt en vraag om hulp.

Ga op zoek naar waarheid

Probeer over je schrik heen te stappen, begin niet met oordelen over god, maar ga op zoek maar de waarheid. Is er bewijs of overtuigende aanwijzingen dat God bestaat? Ik zelf heb heel veel van deze aanwijzingen gezien.

Het terugschrikken en jezelf afsluiten is een begrijpelijke reactie als je ergens van schrikt, maar in dit geval is het niet verstandig de waarheid weg te duwen en haar te vervangen door een gewenste of fantasie realiteit, een wereldbeeld aangepast aan jou gevoel en emotie. Zo win je geen strijd en op deze manier schuif je het probleem voor je uit. Je wint de strijd door een keer diep adem te halen, wat afstand te nemen en het opnieuw te bekijken en door hulp te vragen waar je er niet uit komt.

Afkeer, boos

Je voelt afkeer over wat je leest, misschien wordt je boos. Dat kan, dat gevoel zal heel oprecht zijn. Maar het is goed om ook te beseffen dat wij mensen naar het beeld van God geschapen zijn. Als jij zo'n afkeer voelt over geweld en dood, waar denk je dat dit vandaan komt? Hoe denk je dat God daar over denkt? Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe God kijkt naar al de ellende op deze wereld, een wereld die afglijd van christendom naar goddeloosheid. Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe Jezus zich voelde toen hij al die zonden op zich nam? (Lucas 22:42)

Verantwoording

Wij mensen hebben nog al eens de neiging om onze beslissingen af te laten hangen van onze beperkte visie, van ons korte termijn denken en soms zelfs door ons egoïsme. We willen geen pijn of ongemak ervaren en we stemmen onze beslissingen daar op af.

Bij God ligt dat anders. Hij heeft heel veel mensen gemaakt en al die mensen hebben interactie met elkaar. Hij heeft mensen verregaande keuze vrijheid gegeven. Mensen hebben elkaar lief en zorgen voor elkaar, maar ze doen elkaar ook pijn, ze misbruiken elkaar, ze vermoorden elkaar en hun kinderen. Hij heeft hen ook het recht gegeven om de consequenties van hun keuzen te dragen, zodat ze kunnen leren wat goed en slecht is.

Verder stelde God grenzen. Ruime grenzen, maar als het onrecht en het geweld langdurig de pan uitrijst dan zul je op een gegeven moment aan zo'n grens komen. God laat niet toe dat zijn hele schepping ten onder gaat aan schanddaden. Het is niet mijn favoriete onderwerp om hier over te spreken, maar er zijn volken geweest waar bandeloze seks en geweld zo heftig en onomkeerbaar geworden was dat Hij deze volken van de aarde verwijderd heeft.

Maar wat als hij dit niet gedaan had? Deze koninkrijk(jes) hebben de neiging zich op een agressieve manier uit te breiden ten koste van hun omgeving. En ook zien we in de geschiedenis dat ze zich zelden van binnenuit herstellen. Er is dan te veel zonde boosheid en pijn opgestapeld in zo'n gebied, dat het niet meer te redden is.

Je leest een stuk in de bijbel, waar God een stam of een volk wegvaagt, en terecht, je voelt pijn en verdriet. Maar wat zijn de gevolgen als Hij dit niet zou doen en de boosheid van dit volk zich onbegrensd laat uitbreiden? Wij zouden dan nu ook tot zo'n heidens goddeloos volk behoren zonder nog enige kans op redding.

God voelt ook de pijn van ieder mens die verloren gaat, maar Hij kan zich de luxe niet permitteren om de andere kant op te kijken. Hij wil niet straks in zijn eentje in de hemel zitten omdat de satan zijn koninkrijk heeft ingepikt en alle mensen naar het verderf geleid heeft.

Jou beeld van GodHierna wil ik als laatste een gelijkenis gebruiken en ik hoop dat je kunt pakken hoe serieus deze vergelijking bedoeld is.

De bijbel geeft ons heel veel informatie over wie God is. Je zou de bijbel kunnen vergelijken met zo'n punten tekening en het punt wat ik hier wil maken is, dat je geen goed beeld krijgt van God als je in die tekening twee of drie punten met elkaar verbind en daarauit concludeert dat de tekening lelijk is.


Of in het geval van de bijbel, dat je uitgaande van enkele verhalen die je niet kunt plaatsen, de rest van de bijbel niet meer neemt in je gevoel over wie God is. Je kunt God alleen leren begrijpen als je kunt inzien dat hij groot en veelzijdig is. Liefdevol, maar ook rechtvaardig, zachtmoedig voor de nederige maar onverzettelijk naar de trotse. De bijbel is meer dan 3000 pagina's groot, beoordeel God alstublieft niet in een moment van verdriet over een of twee trieste verhalen. God is ook eerlijk en Hij moet je daarom ook de verdrietige en trieste dingen van deze aarde laten zien

Meer over dit onderwerp

Eerdere artikelen

Gedachten-over-God

Wie-is-God.html

Bedreiging-van-het-geloof, IntroductieAndere doc formaten: pdf odt

Home pag.