Home pag.      christelijke-antwoorden.nl

Vraag: Waarom worden deze profetieën in deze site opgenomen?

Verantwoording voor de keuze van deze profetieën: Deze profetieën bevatten belangrijke aanwijzingen die, voor zover ik kan nagaan allemaal terug zij te vinden in de Bijbel. Alleen daarom al zijn ze het lezen waard.

Verder sporen ze u aan tot waakzaamheid:

Marcus 13:33 Kijk uit, wees waakzaam. Want je weet niet wanneer het moment daar is. [34] Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. [35] Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht of bij het kraaien van de haan of bij het eerste ochtendlicht, [36] zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. [37] Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam.’

Maar toch, deze profetieën spreken van een zeer nabij zijnde eindtijd. Maar is de eindtijd dan werkelijk zo dicht bij? Er zijn heel veel aanwijzingen in de wereld dat we in de eindtijd zitten. In die zin zijn deze profetieën zeker van toepassing. Het probleem bij een duiding van tijd is dat Gods beleving van tijd niet dezelfde is dan zoals wij ze beleven. Waar het bij deze profetieën om gaat is dat je ernst moet maken met je geloof en niet moet denken: “het zal mijn tijd wel duren” of “ik zie het wel gebeuren”. Besteed je tijd nuttig. Er is geen rede om in paniek te raken maar besteed de tijd die je hebt nuttig. Maak je niet te veel zorgen om geld, verzekering, voorraden voor slechte tijden of zoiets. Zorg er voor dat je de Vader kent zodat je in tijden van nood weet op wie je vertrouwen kunt!

Deze profetieën beschrijven juist heel goed wat je moet doen in de eindtijd. Ik adviseer je om gewoon door te gaan met je leven, in de zin van je verantwoordelijkheden dragen voor de mensen in je gezin, maar daarnaast je tijd niet te verprutsen met onzinnige wereldse dingen. Besteed de tijd die je hebt goed.

Matteüs 6, 33

[31] Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? [32] Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. [33] Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.

Lucas 11, 12

[11] Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan een slang geven? [12] Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? [13] Als jullie dus, slecht als je bent, het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’

Zie ook:

Een schatting van de tijd?

Zoals hierboven aangegeven is, moeten we ons niet verlaten op mensen die zeggen dat ze weten op welke dag Jezus komt. Maar als er al een realistische schatting te maken is, dan zal ze op een eenvoudig manier uit de Bijbel te herleiden moeten zijn. Wellicht dat in de laatste dagen een dergelijk inzicht komt.

Voor een voorbeeld hiervan, zie De laatste dagen. Dus voor christenen die nu leven:

Leef in het besef dat uw geloof, uw overtuiging, uw relatie met Jezus, sterk genoeg moet zijn om de beproevingen van de laatste dagen te doorstaan, precies waartoe de profetieën u aansporen.

Matteüs 24: [3] Toen Hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen Hem vragen – ze waren onder elkaar – ‘Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is van uw komst en van de voleinding van de wereld?’ [4] Jezus gaf hun ten antwoord: … [25:1] Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. [2] Vijf van hen waren dom en vijf verstandig. [3] Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. [4] Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. [6] Midden in de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!” [7] Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. [8] De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” [9] Maar de verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.” [10] Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. [11] Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.” [12] Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” [13] Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.

Waarvoor staat die lamp en die olie: Wie is het licht van de wereld? Wat symboliseert olie op vele plaatsen in de bijbel? Jezus en de Heilige Geest. Verzeker uzelf ervan dat u het zegel van uw redding draagt. (Korintiërs 1:22 + Efeziërs 4:30)

Zorg dat u er zeker van bent dat uw relatie met Jezus echt is en geen “window dressing”:

Matteüs 7: [22] Velen zullen Mij op die dag zeggen: “Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?” [23] Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen: “Nooit heb Ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!”

Maar wij worden toch opgenomen voor de beproevingen?

Vele mensen hopen erop dat zijn van de aarde worden weggenomen voordat de beproevingen beginnen omdat sommige kerkelijke denominaties dit prediken. Ik wil u echter met klem adviseren om niet al uw hoop te zetten op een opname voor de beproevingen. De meningen zijn hierover verdeeld en de bijbel spreekt veelvuldig en expliciet van christenen die beproeft gaan worden. Lees ook de tekst hierna (Marcus 24) eens na en let toch vooral op de volgorde van deze dingen:

[19] Want die dagen zullen een verschrikking zijn zoals die er nog nooit is geweest, vanaf het begin van Gods schepping tot nu toe, en er ook niet meer zal komen. [20] Als de Heer die dagen niet had ingekort, zou niemand gered worden. Maar omwille van zijn uitverkorenen heeft Hij die dagen ingekort.

1) Verschrikkingen

[21] Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de Messias, kijk, daar is Hij”, vertrouw het niet. [22] Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan en ze zullen tekenen en wonderen laten zien, om, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. [23] Maar jullie moeten uitkijken. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.

2) Misleiding

[24] Maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden, en de maan haar licht niet meer laten schijnen, [25] en zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. [26] En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen, met veel macht en heerlijkheid.

3) Wederkomst

[27] Dan zal Hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.

4) OpnameContext van de profetieën

De profetieën zijn uitgesproken door, Glynda Linkous, Princeton, Texas, United States.

Zie ook: https://www.blogger.com/profile/05656377662821776009

Andere doc formaten: pdf

Home pag.